پذيرش دانشجو مقطع ارشد جهت نيمسال دوم93- 92پرديس هاي خودگردان دانشگاه هرمزگان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   09 دی 1392-30 December 2013بازدید 1455پذيرش دانشجو مقطع ارشد جهت نيمسال دوم93- 92پرديس هاي خودگردان دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان بر اساس مجوز شوراي گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مقطع کارشناسي ارشد در نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92رشته هاي مشروحه ذيل در پرديسهاي دانشگاهي قشم و بندرعباس دانشجو مي پذيرد.

کارشناسی ارشد پذیرش دانشجوی ارشد پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد پذیبرش دانشجو در پردیس بین الملل دانشجوی پردیس بین الملل پذیرش در دانشگاه پردیس بین الملل
اخبار روزنامه ها