پذيرش دانشجو در 10 رشته گرايش در پرديس بين المللي چابهار

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   27 مهر 1389-19 October 2010بازدید 9753


ذيرش دانشجو در 10 رشته گرايش جهت تکميل ظرفيت براي ترم مهر و بهمن 89 پرديس بين المللي چابهار پرديس بين المللي دانشگاه سيستان و بلوچستان (واقع در چابهار) براي تکميل ظرفيت در ترم هاي تحصيلي مهر و بهمن 89-1390 از ميان قبول شدگان مرحله اول آزمون سراسري کارشناسي ارشد سال 1389 در 10 رشته–گرايش دانشجو مي پذيرد: شرايط پذيرش: 1- داشتن کارنامه قبولي مرحله اول آزمون سراسري کارشناسي ارشد 1389. 2- دارا بودن مدرک کارشناسي در رشته قابل قبول با توجه به رشته کارشناسي ارشد مورد نظر براي ادامه تحصيل در پرديس بين المللي چابهار (اطلاعات لازم در اين ارتباط از سايت دانشگاه به آدرس www.usb.ac.ir در دسترس مي باشد). 3- واريز مبلغ 400000 (چهارصد هزارريال) حق ثبت نام به حساب شماره جاري 2521060010 بانک تجارت شعبه صالحيار چابهار بنام پرديس بين االمللي دانشگاه سيستان و بلوچستان. 4- تکميل و ارسال فرم تبت نام بوسيله فاکس يا پست الکترونيکي (email) تا تاريخ 30/7/1389 به همراه فيش واريز هزينه ثبت نام به آدرس هاي زير: شماره فاکس: 2446047-0541 پست الکترونيک: registrar@cic.usb.ac.ir

اخبار روزنامه ها