از سوي سازمان سنجش؛ فهرست منابع سوالات كنكور 88 اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   14 شهریور 1387-04 September 2008بازدید 4521


فهرست منابع سوالات عمومي و اختصاصي زير گروههاي علوم رياضي، علوم تجربي و علوم انساني آزمون سراسري سال 88 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور اعلام شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سوالات كنكور 88 بر اساس كتب نظام جديد سالي واحدي و به شرح زير طراحي مي‌شود. دروس عمومي زبان و ادبيات فارسي منابع درس زبان و ادبيات فارسي از دروس عمومي شامل ادبيات فارسي(2) براي كليه رشته‌ها، ادبيات فارسي(3 )براي كليه رشته‌ها غير ازعلوم انساني، زبان و ادبيات فارسي (1)و(2) پيش دانشگاهي براي كليه رشته‌ها، ادبيات فارسي(3) ‌تخصصي انساني سال سوم مخصوص علوم انساني، زبان فارسي(3) تخصصي انساني سال سوم مخصوص علوم انساني، زبان فارسي (3) غيراز علوم انساني سال سوم براي كليه رشته‌ها غير از علوم انساني است. عربي بنابراين گزارش، درس عربي از دروس عمومي نيز شامل عربي(2) غير از علوم انساني سال دوم براي كليه رشته‌ها، عربي (2) (علوم انساني) سال دوم براي كليه رشته‌ها غير از علوم انساني، عربي(3)(غير از علوم انساني) سال سوم براي كليه رشته‌ها، عربي(3)(علوم انساني) سال سوم مخصوص علوم انساني است. فرهنگ و معارف اسلامي درس فرهنگ و معارف اسلامي هم شامل قرآن و تعليمات ديني (2)(دين و زندگي) سال دوم براي كليه رشته ها، قرآن و تعليمات ديني(3) (دين و زندگي) سال سوم براي كليه رشته‌ها، معارف اسلامي (دين و زندگي) پيش دانشگاهي براي كليه رشته‌ها است. انگليسي همچنين، انگليسي (3) سال سوم براي كليه رشته‌ها و انگليسي 1 و 2 پيش دانشگاهي براي كليه رشته‌ها منبع آزمون درس زبان انگليسي در دروس عمومي است. دروس تخصص گروه علوم رياضي رياضيات گفتني است، منابع دروس تخصصي گروه علوم رياضي اين آزمون در درس رياضيات شامل هندسه (1) سال دوم، آمار و مدلسازي سال دوم، هندسه(2) سال سوم، رياضيات(2) سال دوم، حسابان سال سوم، جبر و احتمال سال سوم، هندسه تحليلي و جبر خطي پيش دانشگاهي، حساب ديفرانسيل و انتگرال (1) و (2) پيش دانشگاهي و رياضيات گسسته پيش دانشگاهي است. فيزيك منابع سوالات در درس فيزيك شامل فيزيك (1) و آزمايشگاه سال اول، فيزيك (2) و آزمايشگاه سال دوم، فيزيك(3) و آزمايشگاه (ويژه رياضي) سال سوم و فيزيك (1) و(2) پيش دانشگاهي است. شيمي در درس شيمي شامل شيمي(2) و آزمايشگاه سال دوم، شيمي (3) و آزمايشگاه سال سوم و شيمي (1)و(2) پيش دانشگاهي است. دروس تخصص گروه علوم تجربي زمين شناسي همچنين منابع دروس تخصصي گروه علوم تجربي در درس زمين شناسي شامل زمين شناسي سال سوم وعلوم زمين پيش دانشگاهي است. رياضيات در درس رياضيات شامل هندسه(1) سال دوم، رياضيات(2) سال دوم، آمار و مدلسازي سال سوم،‌ رياضيات(3) (ويژه علوم تجربي) سال سوم، رياضيات عمومي 1 و 2 پيش دانشگاهي مي‌شود. زيست شناسي در درس زيست شناسي شامل زيست شناسي و آزمايشگاه (1) سال دوم، زيست شناسي و آزمايشگاه (2) سال سوم، زيست شناسي پيش دانشگاهي است. فيزيك و شيمي در درس فيزيك شامل فيزيك(1) و آزمايشگاه سال اول، فيزيك (2) و آزمايشگاه سال دوم، فيزيك (3) و آزمايشگاه (علوم تجربي) سال سوم، فيزيك (1) و(2)(علوم تجربي) پيش دانشگاهي و در درس شيمي شامل شيمي (2) و آزمايشگاه سال دوم، شيمي(3) و آزمايشگاه سال سوم و شيمي (1) و(2) پيش دانشگاهي است. دروس تخصصي گروه علوم انساني رياضيات دروس تخصصي گروه علوم انساني نيز در درس رياضيات شامل رياضيات(1) سال اول، آمارو مدلسازي سال دوم، رياضي (ويژه علوم انساني علوم و معارف اسلامي) سال سوم، رياضي پايه پيش دانشگاهي است. اقتصاد در درس اقتصاد شامل اقتصاد سال دوم مي‌باشد. زبان وادبيات فارسي در درس زبان وادبيات فارسي شامل تاريخ ادبيات ايران و جهان(1) سال دوم، تاريخ ادبيات ايران و جهان(2) سال سوم، آرايه‌هاي ادبي سال سوم، ادبيات فارسي(1) پيش دانشگاهي و ادبيات فارسي(2) پيش دانشگاهي است. عربي در درس زبان عربي شامل عربي 2(ويژه علوم انساني) سال دوم، عربي (3) (ويژه علوم انساني) سال سوم، عربي (1) و(2) پيش دانشگاهي است. تاريخ در درس تاريخ شامل تاريخ ايران و جهان (1) سال دوم، تاريخ ايران و جهان (2) سال سوم، تاريخ شناسي پيش دانشگاهي است. جغرافيا در درس جغرافيا شامل جغرافياي (1) سال دوم، جغرافياي (2) سال سوم و جغرافيا پيش دانشگاهي مي‌شود. علوم اجتماعي در درس علوم اجتماعي شامل جامعه شناسي (1) سال دوم، جامعه شناسي(2) سال سوم، علوم اجتماعي (جامعه شناسي نظام جهاني) پيش دانشگاهي است. فلسفه، منطق و روانشناسي در درس فلسفه شامل فلسفه سال سوم، فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي) پيش دانشگاهي، در درس منطق شامل منطق سال سوم و در درس روان شناسي شامل روان شناسي سال سوم است.

اخبار روزنامه ها