برگزاري آزمون کارداني و کارشناسي دانشگاه علمي کاربردي در 27 دي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   25 دی 1387-14 January 2009بازدید 3800


معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي کاربردي از برگزاري آزمون دوره هاي کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه جامع علمي کاربردي در 27 دي ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر عبدالله افشار گفت: سيزدهمين آزمون سراسري دوره هاي کارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه جامع علمي کاربردي روز جمعه 27 دي ماه راس ساعت 30/8 صبح و آزمون دوره هاي کارداني دانشگاه جامع علمي کاربردي ساعت 30/15 عصر جمعه مورخ 27 دي ماه سال جاري توسط سازمان سنجش آموزش کشور به طور همزمان در سراسر کشور با حضور 373 هزار نفر داوطلب برگزار مي شود. معاون آموزشي دانشگاه علمي کاربردي اضافه کرد: آزمون در مقطع کارداني در 188 رشته، 1318 کد رشته محل و ظرفيت پذيرش 76 هزار نفر برگزار مي شود. وي افزود: پذيرش دانشجو در مقطع کارداني در 4 گروه صنعت در 93 رشته و 551 کد رشته محل ، کشاورزي در 42 رشه و 308 کد رشته محل، مديريت و خدمات اجتماعي در 37 رشته و 351 کد رشته محل و فرهنگ و هنر در 16 رشته و 108 کد رشته محل انجام مي شود. معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي کاربردي در ادامه اظهار داشت: آزمون در مقاطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته نيز در 109 رشته، 657 کد رشته محل و ظرفيت پذيرش 34 هزار و 500 نفر برگزار مي شود. افشار افزود: پذيرش دانشجو در مقاطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته در 4 گروه صنعت در 35 رشته و 241 کد رشته محل، کشاورزي در 28 رشته و 172 کد رشته محل، مديريت و خدمات اجتماعي در 15 رشته و 121 کد رشته محل و فرهنگ و هنر در 21 رشته و 123 کد رشته محل صورت مي پذيرد. معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي کاربردي گفت: در پذيرش سال جاري مطابق روال قبلي به منظور توجه به بعد کيفي آموزش مطابق استانداردهاي آموزشي مصوب و نتايج نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي در مراکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمي کاربردي در سراسر کشور، وضعيت رشته محل و ظرفيت ها در گروه صنعت 33/20 درصد، گروه کشاورزي 94/14 درصد، گروه مديريت و خدمات اجتماعي 48/32 در صد و گروه فرهنگ و هنر 30/21 درصد در مقطع کارداني ناپيوسته جديد بوده و در مقطع کارشناسي نيز در گروه صنعت 38/31 درصد کشاورزي 99/28 درصد، مديريت و خدمات اجتماعي 42/39 درصد و فرهنگ و هنر 69/28 درصد رشته محل و ظرفيت جديد داشته ايم.

اخبار روزنامه ها