نتايج مرحله اول رشته‌هاي تربيت ‌معلم و ستاره‌دار كنكور88 اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   31 امرداد 1388-22 August 2009بازدید 1905


نتايج مرحله اول رشته‌هاي تربيت ‌معلم و ستاره‌دار كنكور88 اعلام شد

معرفي‌شدگان از اول تا 6 شهريور براي انجام مصاحبه اقدام كنند اسامي‌ معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ ‌متمركز مراكز تربيت ‌معلم‌ وابسته ‌به ‌وزارت‌ آموزش ‌و ‌پرورش و ستاره‌دار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به‌ منظور شركت‌ در مراحل ‌مصاحبه ، معاينه‌ و ساير مراحل گزينش ‌آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1388 اعلام شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،‌ براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزينش‌ رشته‌هاي‌ متمركز مراكز تربيت‌ معلم‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ آموزش ‌و پرورش‌ معرفي‌شدگان‌ هريك‌ از كد رشته‌هاي‌ ياد شده تا چند برابر ظرفيت‌ هر رشته‌ باتوجه‌ به‌ نمره‌ كل‌ از بين‌ داوطلباني‌ كه‌ كد رشته‌ يا رشته‌هاي‌ مربوط را انتخاب كرده‌اند استخراج‌ و فهرست‌ اسامي‌ آنان‌ در سايت سازمان سنجش اعلام شده است. بر اين اساس،‌ افرادي كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌ شدگان‌ هر يك‌ از رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ ستاره‌دار دانشگاهها و مراكز تربيت‌ معلم ‌وابسته‌ به‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ اعلام ‌شده‌، لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه‌ تخصصي، معاينه‌ و ساير مراحل با دردست‌ داشتن‌ اصل‌ شناسنامه‌ عكسدار و كپي آن، يك‌ قطعه عكس‌ و اصل ديپلم و يا گواهي تائيد شده آن كه معدل كل (حداقل 14) در آن قيد شده منحصراً در فاصله زماني يكشنبه اول شهريور تا جمعه 6 شهريور‌ به‌ آدرسهاي‌ مربوط مراجعه‌ كنند. گفتني است از معرفي شدگاني كه معدل كل آنان كمتر از 14 است و يا سلامت جسماني لازم مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون سراسري را دارا نباشند، مصاحبه به عمل نخواهد آمد و جهت شركت در مصاحبه به همراه داشتن اصل شناسنامه و اصل مدرك ديپلم يا گواهي تأييد شده كه معدل كل (حداقل 14) درآن قيد شده، الزامي است. بر اساس اين گزارش، داوطلباني كه اسامي آنان در چند برابر ظرفيت رشته‌هاي مراكز تربيت معلم قرار گرفته‌ بايد فرم شماره يك گزينش آموزش و پرورش را تكميل كنند و حداكثر تا31 مرداد براي هسته گزينش سازمان آموزش و پرورش استان محل اقامت خود ارسال كنند. گفتني است، گزينش براي مراكز تربيت معلم از بين داوطلباني باضوابط سهميه بومي تا چند برابرظرفيت درهررشته به عمل آمده است .
اخبار روزنامه ها