فهرست حذفيات كتب منبع سؤالات آزمون سراسري کنکور 1389

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   09 آذر 1388-30 November 2009بازدید 1953


فهرست حذفيات كتب منبع سؤالات آزمون سراسري سال 1389


الف- دروس عمومي


نام كتاب

كد كتاب

پايه تدريس

سال چاپ

حذفيات

قرآن و تعليمات دينی 2 (دين وزندگی 2)

222

دوم

86

1- فعاليت ها : شامل نمونه يابي درصفحات 15 ، 23 و156 -  ذکر نمونه ها درصفحة 141 -  کشف عوامل درصفحة 189
تفکر در صفحات63  و174- خودکاوي درصفحات 97 ، 100 ، 130 ، 131 و 141-  مقايسه در صفحة 102-  تطبيق در صفحات 132 ، 150 ، 159 ، 176 و181 - بررسي درصفحات 140 ، 148 ، 172 ، 185- پيام آيات درصفحة 161
2- پيشنهادها : در صفحات 18 ، 29 تا 33 ، 43 ، 55 ، 66 ، 75 تا 77 ، 85 ، 92 ، 118 ، 133 ، 167 و 178
3- ترجمه هايي که درمقابل آيات درکتاب نوشته شده است.
4- ياد آوري ها ومتون ادبي و انگيزشي ، مانند يادآوري در صفحات 9 ، 109 و121
5- تركيب هاي شيميايي آب و دي اكسيد كربن در صفحات 13 و14
6- متن صفحات 34 ، 36 ، 54 ، 194 و شعر صفحة 65
7- پاورقي ها ي كتاب

قرآن و تعليمات دينی 3 (دين وزندگی 3 )

251

سوم

87

1- كلية پيشنهادها ، يادآوري ها ، گام ها ، پاورقي ها و بخش هاي براي مطالعه
2- فعاليت ها  : شامل تکميل درصفحه ی 11 -  نمونه يابی درصفحات193 و196 -  بررسی در صفحات 21 ، 151 ،220 و235 - جستجو در صفحه ی 53 - تطبيق در صفحات  61 و 175 - خودکاوي در صفحات 140 و 195 -  مقايسه در صفحه ی 148 - برنامه ريزي در صفحه ی 156 -  انديشه در صفحه ی 169 - طبقه بندي در صفحات 215 و219  - راه حل در صفحه ی 223-  شناسايي عوامل در صفحه ی 236  - ذکر نمونه 180
3- اشعار: درصفحات 41 ، 44 و 48

4- ترجمه هايي که درمقابل آيات درکتاب نوشته شده است.

معارف اسلامی
( دين وزندگی )

1/285

پيش دانشگاهی

88

1- يادآوري : در صفحة 3 و متن صفحة 91
2- فعاليت ها : استدلال در صفحه ی 17- حل مسأله درصفحه ی 18 و138-  تفکر درآيات درصفحه ی 28 -  بررسي در صفحات33 ، 52 ، 53 ، 72 و 177 - برنامه ريزي در صفحات 33 و45 -  ذکرنمونه ها در صفحات  41 و 66- خود ارزيابي درصفحات 41 ، 49 و54 -  خودکاوي در صفحة 42 -  پيشنهاد در صفحه ی 56 -  تطبيق در صفحات 71 ، 139 ، 155و 159 -  مقايسه درصفحات 37 و 117-          نمونه يابی درصفحه ی 175-  هم انديشي درصفحه ی 172 و 180
3- برداشت : درصفحات 121 تا128 ، 130 تا 133 و 161 تا 164
4-  ترجمه هايي که درمقابل آيات درکتاب نوشته شده است.

5 - پاورقي ها و بخش های برای مطالعه


ب- دروس تخصصي گروه علوم رياضي

نام كتاب

كد كتاب

پايه تدريس

سال چاپ

حذفيات

آمار و مدلسازی

3/234

دوم

86

فصل هشتم


ج- دروس تخصصي گروه علوم تجربی

نام كتاب

كد كتاب

پايه تدريس

سال چاپ

حذفيات

آمار و مدلسازی

5/258

سوم

87

فصل هشتم


د- دروس تخصصي گروه علوم انسانی

نام كتاب

كد كتاب

پايه تدريس

سال چاپ

حذفيات

آمار و مدلسازی

3/234

دوم

86

فصل هشتم

اقتصاد

1/240

دوم

86

کليه مطالب با عنوان « مطالعه ي آزاد»  در صفحات 77 ،  85  ،  88 و 89  ، 97 تا 102 ،  121 تا 123  و 147 تا 151

عربي (2)  (علوم انساني)

2/224

دوم

86

دو درس 9 و 18

جامعه شناسی (2)

1/281

سوم

87

- کليه ی مطالب باعنوان « برای مطالعه ی بيشتر »                                        - تصاويرونمودارها

علوم اجتماعي

1/300

پيش دانشگاهی 88

تصاوير ، نمودارها ، جداول ، نقشه ها و مطالب کادرهاي رنگي

اخبار روزنامه ها