استقلال دانشگاهها درگزينش دانشجو باحذف کنکور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   18 بهمن 1388-07 February 2010بازدید 1600


استقلال دانشگاهها درگزينش دانشجو باحذف کنکور

رئيس سنجش به مهر خبر داد: استقلال دانشگاهها درگزينش دانشجو باحذف کنکور/ تعيين ضوابط حذف کنکور رئيس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در راستاي حذف کنکور جلسات متعددي بايد با حضور وزراي آموزش و پرورش و علوم برگزار شود و ضوابط اجرايي حذف کنکور مشخص شود تا دانشگاهها بر اساس اين ضوابط اجرايي کار گزينش دانشجو را به طور مستقل انجام دهند. محمد حسين سرورالدين در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روش گزينش دانشجو در کشورهاي پيشرفته بر اساس کنکورهاي سراسري نيست. در اين کشورها دانشگاهها به سمت استقلال رفته اند و در امر گزينش دانشجو به طور مستقل عمل مي کنند در حالي که دانشگاههاي ما متمرکز باقي مانده اند. وي اظهار داشت: کنکور براي گزينش دانشجو در سالهاي گذشته گزينه مناسبي بود اما در شرايط فعلي راه خوبي براي ورود دانشجويان به دانشگاهها نيست. رئيس جديد سازمان سنجش آموزش کشور گفت: من به شخصه به حذف کنکور اعتقاد دارم و اجراي آن جزء برنامه هاي کاري سازمان سنجش است که بايد براي آن برنامه ريزي کرد. ضوابط اجرايي حذف کنکور بايد مشخص شود وي اظهار داشت: در راستاي حذف کنکور جلسات متعددي بايد با حضور وزراي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شود تا ضوابط اجرايي حذف کنکور و تعداد دروسي که در سوابق تحصيلي تأثيرگذار هستند مشخص شود تا دانشگاهها بر اساس اين ضوابط اجرايي کار گزينش دانشجو را به طور مستقل انجام دهند. رفع نگرانيها درباره پذيرش عادلانه داوطلبان ورود به دانشگاه سرورالدين گفت: همچنين بايد تلاش کرد تا شرايط يکساني براي ورود به دانشگاه دانش آموزاني که در نقاط مختلف کشور تحصيل مي کنند به وجود آورد تا برخي نگرانيها از پذيرش ناعادلانه در زمان حذف کنکور برطرف شود. وي همچنين با اشاره به بحث ادغام کنکورهاي سراسري سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اضافه کرد: دانشگاه آزاد با ادغام اين کنکورها مخالف است از اين رو بايد جلسات مشترک برگزار شود تا دلايل دانشگاه آزاد مطرح و سپس تصميمگيري نهايي اتخاذ شود لذا در حال حاضر نمي توان درباره ادغام صحبت کرد. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1030162
اخبار روزنامه ها