آغاز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻋﻤﻮمی وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ از اول مهر ماه

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / زبان ارسال شده در   02 امرداد 1392-24 July 2013بازدید 481آغاز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻋﻤﻮمی وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ از اول مهر ماه

مرکز سنجش آموزش پزشکي زمان ثبت نام نوزدﻫﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ (MHLE) را اعلام کرد.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي ﻣﻜﺮر داوﻃﻠﺒﺎن، ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ آزﻣﻮن MHLE در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري برگزار مي شود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن دکتري تخصصي (Ph.D) وزارت بهداشت در 12 ﻣﻬﺮﻣﺎه، داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖ در اين آزﻣﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺪرك زﺑﺎن ﺧﻮد را در ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك دکتري در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ارﺳﺎل کنند.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ (MHLE) از ﺳﺎﻋﺖ 18 روز دوﺷﻨﺒﻪ اول مهرماه آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻣﺤﺾﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 100 ﭘﺮﺳﺶ در ﺳﻄﺢ آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎﻓﻞ (ﺷﺎﻣﻞ درك ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻨﻴﺪاري، واژﮔﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎر و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و درك ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎري) و داراي 100 ﻧﻤﺮه (ﺑﺪون ﻧﻤﺮهي ﻣﻨﻔﻲ) اﺳﺖ.

ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن از روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 16ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 92 از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد و ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻼم و ﺑﺮروي ﻛﺎرت درج مي شود. آزﻣﻮن در روز پنجشنبه 18 مهرماه برگزار مي شود.

ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از ﺳﺎﻋﺖ 18 روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 23 ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 1392 از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺖ.


ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻋﻤﻮمی ثبت نام آزمون زبان آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻋﻤﻮمی وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ
اخبار روزنامه ها