پذيرش هزار نفر در تکميل ظرفيت کارشناسي ارشد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کارشناسی ارشدارسال شده در   20 مهر 1387-11 October 2008بازدید 5970


پذيرش هزار نفر در تکميل ظرفيت کارشناسي ارشد/ اعلام نتايج هفته اول آبان معاون سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتايج تکميل ظرفيت کنکور کارشناسي ارشد 87 در هفته اول آبان ماه خبر داد و گفت: با توجه به ايجاد رشته هاي جديد، ظرفيت پذيرش در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته در مرحله تکميل ظرفيت به حدود يک هزار نفر افزايش مي يابد. دکتر ابراهيم خدايي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر داوطلب‌ تنها مجاز به‌ انتخاب‌ کد رشته‌ تحصيلي‌ خواهد بود که‌ در رشته‌ امتحاني‌ مربوط شرکت‌ کرده‌ و براساس کارنامه نتايج نهايي در آن رشته و گرايش مربوط مجاز به انتخاب رشته شده باشد. وي خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه‌ برخي از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي پس از اعلام نتايج کنکور کارشناسي ارشد 87، علاوه‌ بر ظرفيتهاي‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنماي ‌انتخاب‌ رشته‌ هاي‌ تحصيلي (شماره ‌2) براي‌ پذيرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفيت‌ کرده اند، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (با توجه به کارنامه نهايي) براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه ها و برگه هاي راهنماي آزمون مذکور و اين اطلاعيه مي توانند در تکميل ظرفيت شرکت کنند. خدايي اضافه کرد: داوطلبان مي توانند برحسب مورد نسبت به انتخاب کد رشته محلهاي رشته امتحاني خود که در اطلاعيه مربوطه درج شده و براساس کارنامه نتايج نهايي آزمون دررشته و گرايش مربوط که مجازشده اند، اقدام کنند. وي تاکيد کرد: گـزينش‌ نهـايي‌ در هريک‌ از کد رشته‌ هاي تحصيلي‌ اعلام شده در اين اطلاعيه مطابق‌ شرايط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌ هاي‌ راهنماي شماره‌ 1 و 2 آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تکميلي‌ (دوره‌ هاي‌ کارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ 1387 انجام‌ خواهد شد. معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ که‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذيرفته‌ شده‌ نهايي‌ در يکي‌ از کد رشته‌ محلهاي‌ تحصيلي‌ بورسيه‌ و يا داراي‌ شرايط خاص‌ اعلام‌ شده ‌است، حق‌ انتخاب کد رشته محلهاي مندرج در اين اطلاعيه را ندارند. وي يادآور شد: اگر هر يک ‌از داوطلبان ‌متقاضي‌ که ‌فهرست‌ آنها‌ به‌ عنوان‌ پذيرفته‌ شده‌ نهايي‌ که از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش اعلام ‌شده‌ (به‌ غير از کدرشته محلهاي‌ بورسيه‌ وکد رشته‌ محلهاي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ که‌ مطابق‌ بند 2 فوق‌ حق‌ شرکت‌ ندارند) در رديف‌ پذيرفته ‌شدگان‌ هريک ‌از کدرشته‌ محلهاي اين اطلاعيه قرار گيرند، قبولي‌ قبلي ‌آنها‌ (قبولي‌ اعلام‌ شده‌ از طريق پايگاه اينترتتي مذکور) "کان‌ لم‌ يکن"‌ تلقي‌ مي شود و بايد براي‌ ادامه ‌تحصيل‌ به‌ محل‌ قبولي‌ جديد مراجعه‌ کنند. خدايي با اعلام اينکه اگر قبولي قبلي اين دسته از داوطلبان مربوط به دوره روزانه باشد، تاکيد کرد: اين دسته از داوطلبان حتي با دادن انصراف از تحصيل نيز حق شرکت درآزمون سال بعد را نخواهند داشت، از همين رو به‌ پذيرفته‌ شدگان‌ تأکيد مي شود در انتخاب کد رشته محلهاي مندرج در اطلاعيه دقت‌ کنند چرا که در غير اينصورت‌ هيچگونه‌ اعتراضي‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود. وي اضافه کرد: در آن‌ دسته‌ از کد رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ که‌ ظرفيت‌ اعلام‌ شده‌ جديد بيش‌ از يک محل‌ تحصيل‌ باشد، داوطلبان‌ درصورت‌ تمايل ‌مي ‌‌توانند با توجه به مندرجات کارنامه، کليه‌ کد رشته‌ محلهاي‌ مورد علاقه‌ خود را به ترتيب‌ اولويت حداکثر تا ده کدرشته محل‌ انتخاب‌ ‌ کنند. معاون سازمان سنجش به داوطلبان اعلام کرد: هر داوطلب‌ منحصراً مجاز به‌ انتخاب‌ کد رشته‌ تحصيلي‌ خواهد بود که‌ در رشته‌ امتحاني‌ مربوط شرکت‌ کرده‌ و بر اساس کارنامه نتايج نهايي در آن رشته و گرايش مربوط مجاز به انتخاب رشته شده باشد. وي يادآور شد: کد رشته محلهاي مربوط به رشته هاي امتحاني داراي آزمون عملي و تشريحي اين اطلاعيه را منحصراً داوطلباني که قبلاً در آزمونهاي عملي وتشريحي شرکت کرده اند مي توانند انتخاب کنند. به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش در اين تکميل ظرفيت دانشگاههاي تربيت معلم سبزوار، اراک، تهران، مذاهب اسلامي، دانشگاه کاشان، تربيت مدرس، دانشکده روابط بين الملل وزارت امور خارجه، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشگاه صنعتي مالک اشتر، دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشگاه شهيد باهنرکرمان، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه رازي کرمانشاه، دانشگاه اميرکبير، پژوهشگاه هوا فضا، دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين-ملاثاني اهواز، دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي کرمان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه کاشان، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشگاه ياسوج، مجتمع آموزش عالي مراغه، دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي کرمان اعلام آمادگي کرده اند. همچنين موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي طبرستان چالوس، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي البرز-قزوين، دانشکده اصول الدين( غيرانتفاعي غيردولتي)، دانشکده معارف قرآني اصفهان( غيرانتفاعي غيردولتي)، دانشگاه مفيد قم ( غيرانتفاعي غيردولتي)، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي صدرالمتالهين (صدرا) تهران، مرکز آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي خاتم- تهران، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي البرز-قزوين، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي کار-قزوين، دانشگاه مفيد قم ( غيرانتفاعي غيردولتي)، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي رجاء-قزوين، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي سوره-تهران، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي ارس-تبريز، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي ارشاد-دماوند، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي کار-خرمدره، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي ارشاد-دماوند، دانشگاه غيرانتفاعي غيردولتي علوم وفنون مازندران، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي کرمان، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي خيام-مشهد، دانشگاه غيرانتفاعي غيردولتي مجازي فارابي چالوس، دانشگاه غيرانتفاعي غيردولتي مجازي مهرالبرز-تهران، دانشگاه غيرانتفاعي غيردولتي مجازي مهرالبرز-تهران، دانشگاه غيرانتفاعي غيردولتي مجازي مهرالبرز-تهران، دانشگاه غيرانتفاعي غيردولتي مجازي نورطوبي - تهران نيز در تکميل ظرفيت کنکور ارشد اقدام به پذيرش دانشجو مي کنند. واحد اطلاعات و پاسخگويي به سوالات در رابطه با تکميل ظرفيت کنکور کارشناسي ارشد از امروز تا 22 مهر ماه همه روزه به جز ايام تعطيل ازساعت 8 تا 12 و 13 تا 16 آماده پاسخگويــي به سوالات است، لذا داوطلبان مي توانند درصورت نياز بـا شماره تلفنهاي 9-88923595 تماس حاصل و از مراجعه حضوري در اين خصوص جداً خودداري کنند.

تکمیل ظرفیت کنکور ارشد از سه شنبه آغاز میشود / کدرشته های جدید اعلام شد

جزئیات تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشداعلام شد

آغاز تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد

ظرفیت ۸۱هزار نفر برای تکمیل ظرفیت کنکور ارشد/ثبت نام از فردا آغاز می شود

با ویرایش منحصر بفرد مرجع واقعی لغات زبان عمومی ارشد و دکتری بیشتر آشنا شوید + دانلود

تمدید مهلت ثبت نام در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد سه شنبه

آخرین مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد اعلام شد / انتخاب رشته ۷۵هزار نفر

آخرین فرصت تکمیل ظرفیت ارشد/ ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند

نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

هر گونه تغییر رشته، میهمانی و انتقال در دوره ارشد و دکتری ممنوع شد

اعلام ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور ارشد مدیریت موسسه خانه مدیریت

کلاس های استاد پورشفیع (خانه مدیریت )

کلاس های آمادگی کنکور ارشد مهندسی صنایع در موسسه پژوهش

همایش رایگان موفقیت در کنکور ارشد مدیریت اجرایی و MBA - موسسه پژوهش -29 مهر ماه

اخبار روزنامه ها