شرايط شركت دانشجويان در امتحان جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / پزشکیارسال شده در   21 بهمن 1386-10 February 2008بازدید 8838


شرايط شركت دانشجويان در امتحان جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي اعلام شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امتحان جامع علوم پايه پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي به منظور ارتقاي سطح علمي علوم پايه و هماهنگي و يكنواختي كيفيت آموزش در كليه دانشگاه ها براساس مصوبه ستاد عالي انقلاب فرهنگي و مصوبه گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي انجام مي پذيرد. شرايط شركت دانشجويان دندانپزشكي در امتحان جامع علوم پايه دندانپزشكي: - امتحان جامع علوم پايه دندانپزشكي مشمول آن عده از داوطلباني مي گردد كه قبل از نيمسال اول 74-73 به هر دليلي وارد دوره پره كلينيك نشده اند، بعبارت ديگر شرط ورود به دوره پره كلينيك از نيمسال اول 74-73 به بعد قبولي در امتحان جامع علوم پايه خواهد بود. - فارغ التحصيلان خارج از كشور كه جهت تكميل دوره دكتري عمومي دندانپزشكي وارد دانشكده هاي دندانپزشكي مي شوند در صورت مشمول بودن بايد در اين امتحان شركت نمايند. - دانشجوياني كه در كشورهاي خارج از ايران مشغول به تحصيل بوده و به يكي از دانشگاههاي كشور منتقل شده اند در صورتيكه از نظر درسي هم رديف دانشجويان مشمول قرار گيرند بايستي در اين امتحان شركت نموده و تنها پس از قبولي مجاز به ادامه تحصيل هستند. - شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه ، قبولي در كليه دروس مرحله اول ( درسهاي علوم پايه و درسهاي عمومي و واحدهاي جنين و بافت شناسي دهان و دندان و فك و آناتومي دندان) و كسب ميانگين كل 12 از اين مرحله است. - حداكثر دفعات مجاز شركت در امتحان 3 باراست و چنانچه دانشجويي براي سومين بار در امتحان مزبور نمره قبولي كسب نكند از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي دندانپزشكي محروم و برابر مقررات مي‌تواند به يكي از رشته‌هاي گروه پزشكي در مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و كارداني تغيير رشته دهد. شرايط شركت دانشجويان پزشكي در امتحان جامع علوم پايه پزشكي - شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه، قبولي در كليه دروس مرحله اول ( درسهاي علوم پايه و درسهاي عمومي )و كسب ميانگين كل 12 از اين مرحله است. - فارغ‌التحصيلان خارج از كشور كه جهت تكميل دوره دكتري عمومي پزشكي وارد دانشكده هاي پزشكي مي‌شوند در صورت مشمول بودن بايد در اين امتحان شركت كنند. - دانشجوياني كه در كشورهاي خارج از ايران مشغول به ادامه تحصيل بوده و به يكي از دانشگاههاي كشور منتقل شده‌اند، در صورتي كه از نظر درسي همرديف دانشجويان مشمول قرار گيرند، بايد در اين امتحان شركت كرده تنها پس از قبولي مجاز به ادامه تحصيل هستند. - براي دانشجوياني ورودي 84-83 به بعد حداكثر دفعات مجاز شركت در امتحان 3 بار است و چنانچه دانشجو براي سومين بار در امتحان نمره قبولي كسب نكند، از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي محروم و برابر مقررات مي‌تواند به يكي از رشته‌هاي گروه پزشكي در مقاطع كارداني يا كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تغيير رشته دهد. گفتني است، براي دانشجويان ورودي قبل از مهر ماه 83 حداكثر تعداد دفعات مجاز 4 نوبت مي‌باشد. شرايط شركت دانشجويان داروسازي در امتحان جامع علوم پايه داروسازي - شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه، ‌قبولي در كليه دروس مرحله اول (درسهاي علوم پايه و درسهاي عمومي) و كسب ميانگين كل 12 از اين مرحله است. - شركت در امتحان جامع علوم پايه تا سه نوبت مجاز است، چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولي كسب نكند، از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي داروسازي محروم مي‌شود. - دانشجوياني كه در كشورهاي خارج از ايران مشغول به ادامه تحصيل بوده و به يكي از دانشگاههاي كشور منتقل شده اند در صورتيكه از نظر درسي هم رديف دانشجويان مشمول قرار گيرند بايد در امتحان شركت كرده و تنها پس از قبولي مجاز به ادامه تحصيل هستند. شرايط كلي براي رشته‌هاي پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي -كسب ميانگين كل 12 براي دانشجويان ورودي 84-83 به بعد لازم‌الاجرا بوده و براي دانشجويان ورودي قبل از مهرماه 84-83 كسب ميانگين 12 شرط شركت در آزمونها نيست، وليكن شرط ورود به مرحله بعدي است. با اين حال در شرايطي كه دانشجو، تنها يك درس عمومي باقي داشته باشد، مي‌تواند در امتحان جامع علوم پايه شركت كند و در صورت قبولي درس باقيمانده را در دوره بعدي بگذراند. - براساس سي و يكمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي 9/10/85 جهت آزمون جامع علوم پايه سوالات معارف اسلامي از درس انديشه اسلامي يك و انقلاب اسلامي طرح خواهد شد. -چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كرده و در زمان معرفي به آزمون جامع علوم پايه اعلام نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي‌كند. - آموزش دانشگاه موظف است در اولين زمان ممكن وضعيت قطعي اين گروه از دانشجويان را مشخص كند. بديهي است نمره آزمون جامع دانشجوياني كه در دروس مذكور نمره قبولي كسب نكرده‌اند يا عليرغم قبولي، ميانگين كل مرحله اول آنها به 12 نرسيده باشد و واجد شرايط شركت ‌در آزمون نبوده‌اند، توسط دانشگاه اعلام نشده و نتيجه آزمون جامع آنها كأن‌لم‌يكن است و جزو دفعات شركت در آزمون محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولي در درس مردودي و همچنين كسب ميانگين لازم اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي بصورت مشروط نخواهند داشت. - دانشجوياني كه به هر دليل موجه يا غيرموجه در امتحان شركت نكنند، تا شركت و قبولي در امتحان ، حق ادامه تحصيل در دوره پره كلينيك در رشته دندانپزشكي و دوره فيزيوپاتولوژي در رشته پزشكي و داروسازي در دوره بعد را ندارند و غيبت غير موجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شركت در امتحان محسوب مي شود. دانشگاه بايد از معرفي افراد غير واجد شرايط خودداري كند. گفتني است، مجري برگزاري امتحان مركز سنجش آموزش پزشكي است كه بطور همزمان در دانشگاههاي مربوطه و با حضور نماينده رسمي اين مركز انجام مي‌شود. حد نصاب نمره قبولي براي امتحانات جامع علوم پايه پزشكي و دندانپزشكي هفتاد درصد ميانگين نمرات پنج درصد افرادي كه بالاترين نمره امتحان را در سطح كشور كسب كرده‌اند، است. سؤالات امتحان بر مبناي سرفصل دروس مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي طرح خواهد شد. دانشجويان متقاضي شركت در ديگر دانشگاههاي علوم پزشكي بايد از طريق دانشگاه مبدا به دانشگاه مورد نظر معرفي شده و پس از تائيد از طريق دانشگاه مقصد به اين مركز معرفي گردند. احراز هويت اين قبيل دانشجويان بايد از طريق دانشگاه مقصد صورت پذيرد. معرفي دانشجويان براي شركت در امتحان جامع علوم پايه پزشكي و دندانپزشكي فقط بايد از طريق معاونت آموزشي دانشگاهها صورت گيرد و هرگونه معرفي از ساير مراجع فاقد اعتبار است. پس از برگزاري امتحان دفترچه و كليد سوالات در اختيار دانشجويان قرار مي‌گيرد و دانشجويان حداكثر سه روز تا 20 اسفند ماه فرصت خواهند داشت، اعتراضات و اشكالات احتمالي را بر اساس فرمي كه در صفحه آخر پرسشنامه درج شده است ارسال كنند و به اعتراضاتي كه پس از انقضاي تاريخ فوق ارسال مي‌شود، به هيچ وجه ترتيب اثر داده نمي‌شود

احتمال اخراج دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های هند

جزئیات کنکورهای ارشد و دکتری گروه پزشکی سال ۹۶ اعلام شد

نتایج نهایی پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس اعلام شد

آغاز ثبت نام آزمون های بین المللی برای گروه پزشکی از ۵ مهر

نتایج آزمون دستیاری امشب منتشر می‌شود/اعلام نتایج دکتری در مهرماه

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

آموزش پزشکی برای اولین بار ترکیبی شد/ ارائه مجازی دروس نظری

جزئیات آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

نتایج آزمون دستیاری منتشر شد/ آغاز ثبت نام از سوم مهر

نتایج آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تا ۲ روز آینده اعلام می شود

بانک سوال در همه رشته های علوم پزشکی ایجاد می شود

تعویق اعلام نتایج دکتری پزشکی / قطعی سرورهای مرکز سنجش پزشکی

انتقال ۹۹ دانشجوی ایرانی به داخل کشور در گروه علوم پزشکی

آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی ۱۸ شهریور برگزار می شود

بازنگری تایید مدارک پزشکان ایرانی شاغل در روسیه و اروپا

اخبار روزنامه ها