انتشار تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال 92

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / پزشکیارسال شده در   09 فروردین 1392-29 March 2013بازدید 1866

انتشار تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال 92

مرکز سنجش آموزش پزشکی تقویم آزﻣﻮنﻫﺎي ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﻜﻲ را منتشر کرد و بر اساس آن اولین آزمون، کنکور دستیاری تخصصی پزشکی در اردیبهشت ماه و آخرین آن آزمون پیش کارورزی و جامع علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در اسفندماه است.

پرتال دانشگاهی به نقل از گزارش خبرنگار مهر، آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﺗﺨﺼصی ﭘﺰﺷﻜﻲ 5 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ماه 92 برگزار می شود. آزﻣﻮن ﻛﺘبی پذیرش دوره های تکمیلی ﺗﺨﺼﺼﻲ (ﻓﻠﻮﺷﻴﭗ) ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در 26 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ماه و هفدهمین دوره آزمون MHLE یا آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ نیز 26 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

در 9 خردادماه 92 آزﻣﻮن ﺑﻬﺪاﺷت کاران دﻫﺎن و دندان و در روزهای 9 و 10 خردادماه نیز آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ برگزار خواهد شد.

آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ داروﺳﺎزی و آزﻣﻮن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داروﺳﺎزي ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر در 6  تیر، آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎري دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و آزﻣﻮن ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر در 13 تیرماه برگزار می شود.

آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎء و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ (ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺠﺮي) در روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ 13 تیرماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎي دﺳﺘﻴﺎران دﻧﺪاﻧﭙﺰشکی نیز در 16 تیرماه برگزار خواهد شد.

در مردادماه نیز یک آزمون علوم پزشکی برگزار می شود که از آن جمله می توان به برگزاری هجدهمین دوره آزمون زبان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در 31 مرداد اشاره کرد.

همچنین در شهریورماه سه آزمون بزرگ علوم پزشکی برگزار خواهد شد. 4 شهریور آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ (ﺑﻮرد) ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، 14 شهریور نیز آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻓﻮقﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ و همزمان آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزی و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ (ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي) برگزار خواهد شد.

آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D) رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ نیز 16 آﺑﺎن ماه 92 برگزار خواهد شد.

نوزدهمین دوره آزمون زبان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در 30 آبان برگزار می شود و آزﻣﻮن ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر و آزﻣﻮن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داروﺳﺎزي ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر در 7 آذر برگزار می شود.

در بهمن ماه نیز دو آزمون بیستمین دوره آزمون زبان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در 3 بهمن و آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ در 17 ﺑﻬﻤﻦ برگزار می شود.

آخرین آزمون سال 92، آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ (ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي) است که در 15 اﺳﻔﻨﺪماه برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ﺗﺎرﻳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن "ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ" در ﺳﺎل 93 روز ﭘﻨجشنبه 4 اردیبهشت 93 تعیین شده است که به صورت احتمالی خواهد بود.


انتشار تقویم آزمون های علوم پزشکی آزمون های علوم پزشکی پزشکی

احتمال اخراج دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های هند

جزئیات کنکورهای ارشد و دکتری گروه پزشکی سال ۹۶ اعلام شد

نتایج نهایی پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس اعلام شد

آغاز ثبت نام آزمون های بین المللی برای گروه پزشکی از ۵ مهر

نتایج آزمون دستیاری امشب منتشر می‌شود/اعلام نتایج دکتری در مهرماه

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

جزئیات آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

آموزش پزشکی برای اولین بار ترکیبی شد/ ارائه مجازی دروس نظری

نتایج آزمون دستیاری منتشر شد/ آغاز ثبت نام از سوم مهر

نتایج آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تا ۲ روز آینده اعلام می شود

تعویق اعلام نتایج دکتری پزشکی / قطعی سرورهای مرکز سنجش پزشکی

بانک سوال در همه رشته های علوم پزشکی ایجاد می شود

انتقال ۹۹ دانشجوی ایرانی به داخل کشور در گروه علوم پزشکی

آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی ۱۸ شهریور برگزار می شود

بازنگری تایید مدارک پزشکان ایرانی شاغل در روسیه و اروپا

اخبار روزنامه ها