اعلام نتایج نهایی دستیاری دندانپزشکی و محرومیت دو ساله برای منصرفان در مهر

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / پزشکیارسال شده در   28 امرداد 1392-19 August 2013بازدید 497اعلام نتایج نهایی دستیاری دندانپزشکی و  محرومیت دو ساله برای منصرفان در مهر


ﻧﺘﺎﻳﺞ نهایی بیست و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻧﺪانپزشکی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن می توانند در روزهای 2 تا 12 شهریور با ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کنند.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن باید در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد، اﺻﻞ ﻣﺪارك ﻛﻠﻲ و ﻣﺪارك اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺪرﺟﺎت راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﭘﺬﻳﺮش اراﺋﻪ کنند. سایر ﺗﻌﻬﺪات مانند ﺗﻌﻬﺪات اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺎﻃﻖ 2 و 3 ﺑﻪ ﻗﻮتﺧﻮدﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ. ﻧﻮع ﺳﻬﻤﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﻞ آﻣﻮزش اﻋﻼم می شود.

ﺷﺮوع آﻣﻮزش ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﻮﻳﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ است و ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﻴﻞ ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ و ﭘﺬﻳﺮش در آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر شده اند ﻣﻮﻇﻒ هستند ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 15 شهریورماه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ شوند، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط است.

ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ هستند اﺳﺎﻣﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم نکرده اند یا اﻧﺼﺮاف داده اﻧﺪ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 20 شهریورماه 92 به دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزش دﻧﺪانپزشکی و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اعلام کنند.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم نکند ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع دوره اﻗﺪام نکند، ﻣﻨﺼﺮف ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن دﺳﺘﻴﺎري ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻧﺪانپزشکی ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف، ﭘﺲ از ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻳﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزش دﻧﺪانپزشکی و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ می شود ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﺳﺎل از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن دﺳﺘﻴﺎري دﻧﺪانپزشکی محروم می شود.

در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزش دﻧﺪانپزشکی و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﺪاکثر تا 30 شهریورماه جاری ظﺮﻓﻴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بيست و هفتمین دوره آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی در روز پنجشنبه 13 تیرماه با حضور بیش از 1500 داوطلب در 10 رشته تخصصی برگزار شد. در این دوره 395 نفر در 14 دانشگاه علوم پزشکی و 2 واحد دانشگاه آزاد پذیرفته می شوند.اعلام نتایج نهایی دستیاری دندانپزشکی اعلام نتایج آزمون دستیاری نتایج آزمون دستیاری دندانپزشکی

احتمال اخراج دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های هند

جزئیات کنکورهای ارشد و دکتری گروه پزشکی سال ۹۶ اعلام شد

نتایج نهایی پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس اعلام شد

آغاز ثبت نام آزمون های بین المللی برای گروه پزشکی از ۵ مهر

نتایج آزمون دستیاری امشب منتشر می‌شود/اعلام نتایج دکتری در مهرماه

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

جزئیات آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

آموزش پزشکی برای اولین بار ترکیبی شد/ ارائه مجازی دروس نظری

نتایج آزمون دستیاری منتشر شد/ آغاز ثبت نام از سوم مهر

نتایج آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تا ۲ روز آینده اعلام می شود

تعویق اعلام نتایج دکتری پزشکی / قطعی سرورهای مرکز سنجش پزشکی

بانک سوال در همه رشته های علوم پزشکی ایجاد می شود

انتقال ۹۹ دانشجوی ایرانی به داخل کشور در گروه علوم پزشکی

آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی ۱۸ شهریور برگزار می شود

بازنگری تایید مدارک پزشکان ایرانی شاغل در روسیه و اروپا

اخبار روزنامه ها