اعلام نتايج نهايی دستياری دندانپزشکی و محروميت دو ساله برای منصرفان در مهرماه

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / پزشکیارسال شده در   30 امرداد 1392-21 August 2013بازدید 449اعلام نتايج نهايی دستياری دندانپزشکی و محروميت دو ساله برای منصرفان در مهرماه

ﻧﺘﺎﻳﺞ نهايي بيست و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻧﺪانپزشکي از طريق سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي اعلام شد و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن مي توانند در روزهاي 2 تا 12 شهريور با ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کنند.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن بايد در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد، اﺻﻞ ﻣﺪارك ﻛﻠﻲ و ﻣﺪارك اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺪرﺟﺎت راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﭘﺬﻳﺮش اراﺋﻪ کنند. ساير ﺗﻌﻬﺪات مانند ﺗﻌﻬﺪات اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺎﻃﻖ 2 و 3 ﺑﻪ ﻗﻮتﺧﻮدﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ. ﻧﻮع ﺳﻬﻤﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﻞ آﻣﻮزش اﻋﻼم مي شود.

ﺷﺮوع آﻣﻮزش ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﻮﻳﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ است و ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﻴﻞ ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ و ﭘﺬﻳﺮش در آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر شده اند ﻣﻮﻇﻒ هستند ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 15 شهريورماه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ شوند، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط است.

ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﻮﻋﺪﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ هستند اﺳﺎﻣﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم نکرده اند يا اﻧﺼﺮاف داده اﻧﺪ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 20 شهريورماه 92 به دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزش دﻧﺪانپزشکي و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اعلام کنند.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه، در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم نکند ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع دوره اﻗﺪام نکند، ﻣﻨﺼﺮف ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن دﺳﺘﻴﺎري ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻧﺪانپزشکي ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف، ﭘﺲ از ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻳﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزش دﻧﺪانپزشکي و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ مي شود ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﺳﺎل از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن دﺳﺘﻴﺎري دﻧﺪانپزشکي محروم مي شود.

در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزش دﻧﺪانپزشکي و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﺪاکثر تا 30 شهريورماه جاري ظﺮﻓﻴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بيست و هفتمين دوره آزمون دستياري تخصصي دندانپزشکي در روز پنجشنبه 13 تيرماه با حضور بيش از 1500 داوطلب در 10 رشته تخصصي برگزار شد. در اين دوره 395 نفر در 14 دانشگاه علوم پزشکي و 2 واحد دانشگاه آزاد پذيرفته مي شوند.


اعلام نتايج نهايی دستياری دندانپزشکی نتایج نهایی دستیاری نتایج دستیاری دندانپزشکی

احتمال اخراج دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های هند

ثبت نام برای المپیاد علمی دانشجویان پزشکی تا ۲۹ آبان ماه ادامه دارد

جزئیات کنکورهای ارشد و دکتری گروه پزشکی سال ۹۶ اعلام شد

نتایج نهایی پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس اعلام شد

آغاز ثبت نام آزمون های بین المللی برای گروه پزشکی از ۵ مهر

نتایج آزمون دستیاری امشب منتشر می‌شود/اعلام نتایج دکتری در مهرماه

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

آموزش پزشکی برای اولین بار ترکیبی شد/ ارائه مجازی دروس نظری

جزئیات آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

نتایج آزمون دستیاری منتشر شد/ آغاز ثبت نام از سوم مهر

نتایج آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تا ۲ روز آینده اعلام می شود

بانک سوال در همه رشته های علوم پزشکی ایجاد می شود

تعویق اعلام نتایج دکتری پزشکی / قطعی سرورهای مرکز سنجش پزشکی

انتقال ۹۹ دانشجوی ایرانی به داخل کشور در گروه علوم پزشکی

آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی ۱۸ شهریور برگزار می شود

اخبار روزنامه ها