آغاز ثبت نام آزمون دکتری تخصصی پزشکی از شهريورماه

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / پزشکیارسال شده در   30 امرداد 1392-21 August 2013بازدید 861آغاز ثبت نام آزمون دکتری تخصصی پزشکی از شهريورماه

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ورودي دوره دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ،ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 92 -93 از 12 شهريور آغاز مي شود و تا 12 مهر ادامه خواهد داشت.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن از 12 شهريور منتشر مي شود و متقاضيان مي توانند مدارک خود را در مدت يک ماه فرصت ثبت نام به صورت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ارسال کنند.

ﻣﺪارك ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖﺛﺒﺖ ﻧﺎمﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: عكس٣*۴، ﻛﺎرتﻣﻠﻲ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﻣﺪرك ﻣﻌﺘﺒﺮي ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺪل دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ، ﻣﺪرك ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد، ﺣﻜﻢﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ﺳﺎل 1392 ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﺮﺑﻲ) رﺳﻤﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎزاد، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎمﻣﺴﺌﻮل اداري ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ Ph.D ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺑﻲ رﺳﻤﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ، ﻓﺮمﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﻧﺒﺎزان.

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 315 هزار ريال است که از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺷﺘﺎب به صورت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ قابل پرداخت خواهد بود.

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن از داﻧﺸﮕﺎه و دارا ﺑﻮدن ﻳﻜﻲ از ﻣﺪارك زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ از جمله 50ﺣﺪاﻗﻞﻧﻤﺮهMHLE و 50ﺣﺪاﻗﻞﻧﻤﺮهMSRT و 480ﺣﺪاﻗﻞﻧﻤﺮهTOLIMO و TOEFL ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺪاﻗﻞﻧﻤﺮه IBT) 480 ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه 60 ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ)ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻓﻞ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮشﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد و IELTS ﺣﺪاﻗﻞﻧﻤﺮه 5 (ﻣﺪرك آﻛﺎدﻣﻴﻚ) و 70ﺣﺪاﻗﻞﻧﻤﺮه MELAB از ديگر مدارک ثبت نام است.

درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ 12 رﻗﻤﻲ از ﻧﻴﺮوي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺎرت ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ، ﻛﺎرتﺟﺎﻧﺒﺎز ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزان، ﻓﺮمﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺎدﮔﺮان داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﻴﺠﻲ زﻣﺎن دﻓﺎع ﻣﻘﺪس از اداره ﻛﻞ اﻣﻮر ﺟﻬﺎدﮔﺮان وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﺎن از ديگر مدارکي است که داوطلب بايد در زمان ثبت نام ارسال کند.


ثبت نام آزمون دکتری تخصصی پزشکی زمان ثبت نام دکتری پزشکی زمان ثبت نام آزمون دکتری پزشکی آزمون دکتری پزشکی

احتمال اخراج دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های هند

ثبت نام برای المپیاد علمی دانشجویان پزشکی تا ۲۹ آبان ماه ادامه دارد

جزئیات کنکورهای ارشد و دکتری گروه پزشکی سال ۹۶ اعلام شد

نتایج نهایی پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس اعلام شد

آغاز ثبت نام آزمون های بین المللی برای گروه پزشکی از ۵ مهر

نتایج آزمون دستیاری امشب منتشر می‌شود/اعلام نتایج دکتری در مهرماه

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

آموزش پزشکی برای اولین بار ترکیبی شد/ ارائه مجازی دروس نظری

جزئیات آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

نتایج آزمون دستیاری منتشر شد/ آغاز ثبت نام از سوم مهر

نتایج آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تا ۲ روز آینده اعلام می شود

بانک سوال در همه رشته های علوم پزشکی ایجاد می شود

تعویق اعلام نتایج دکتری پزشکی / قطعی سرورهای مرکز سنجش پزشکی

انتقال ۹۹ دانشجوی ایرانی به داخل کشور در گروه علوم پزشکی

آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی ۱۸ شهریور برگزار می شود

اخبار روزنامه ها