اعلام جدیدترین ﺗﻐﻴﻴﺮات آزمون دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼی پزشکی در سال تحصیلی93

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / پزشکیارسال شده در   18 شهریور 1392-09 September 2013بازدید 951اعلام جدیدترین ﺗﻐﻴﻴﺮات آزمون دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼی پزشکی در سال تحصیلی93

مدارک مورد پذیرش در برخی از رشته های آزﻣﻮن ورودي دوره دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 92-93 گروه علوم پزشکی تغییر کرد.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، در رشته ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ پیش از این ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷد رﺷﺘﻪ ي رادﻳﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺗﻮي که تا مهر 91 فارغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ شده اند می توانسته شرکت کنند که این موضوع به ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷد رﺷـﺘﻪ رادﻳﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺗﻮي ﻛـﻪ ﺗﺎ ﻣﻬـﺮ91 در آزﻣـﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷﺪ اﻳﻦرﺷﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﻧﺪ، تغییر کرد.

همچنین در رشته های اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، رﺷﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎوري ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش اﺿﺎﻓﻪ می شود.

در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷکی ﻣﻮﻟﻜﻮلی نیز زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻏﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ زﻳﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ با ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ - ژﻧﺘﻴـﻚ - ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي شده است.

در رشته ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﻲ نیز در ﻗﺴﻤﺖ دروس اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتی از جمله ﻣﺒﺎﺣﺚ زﺑـﺎنﺷﻨﺎسی و ﻋﻠﻮم اﻋﺼـﺎب (2) آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ و درﻣﺎن اﺧـﺘﻼﻻت ﮔﻔﺘﺎر (4) آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ و درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت زﺑﺎن (4) اعمال شده است.جدیدترین ﺗﻐﻴﻴﺮات آزمون دﻛﺘﺮی جدیدترین ﺗﻐﻴﻴﺮات آزمون دﻛﺘﺮی پزشکی تغییرات آزمون پزشکی تغییرات آزمون دکتری پزشکی

احتمال اخراج دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های هند

ثبت نام برای المپیاد علمی دانشجویان پزشکی تا ۲۹ آبان ماه ادامه دارد

جزئیات کنکورهای ارشد و دکتری گروه پزشکی سال ۹۶ اعلام شد

نتایج نهایی پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس اعلام شد

آغاز ثبت نام آزمون های بین المللی برای گروه پزشکی از ۵ مهر

نتایج آزمون دستیاری امشب منتشر می‌شود/اعلام نتایج دکتری در مهرماه

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

آموزش پزشکی برای اولین بار ترکیبی شد/ ارائه مجازی دروس نظری

نتایج آزمون دستیاری منتشر شد/ آغاز ثبت نام از سوم مهر

جزئیات آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

نتایج آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تا ۲ روز آینده اعلام می شود

بانک سوال در همه رشته های علوم پزشکی ایجاد می شود

تعویق اعلام نتایج دکتری پزشکی / قطعی سرورهای مرکز سنجش پزشکی

انتقال ۹۹ دانشجوی ایرانی به داخل کشور در گروه علوم پزشکی

آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی ۱۸ شهریور برگزار می شود

اخبار روزنامه ها