جدول وضعیت اعتبار دانشگاههای قبرس/ نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   21 مهر 1390-13 October 2011بازدید 2783


جدول وضعیت اعتبار دانشگاههای قبرس/ نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی


اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تغییر نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای کشور قبرس که شروع به تحصیل آنان بعد از یک ژانویه 2012 خواهد بود خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق ارزشیابی جدید اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، مدارک‌ کارشناسی صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده با حداقل 4 سال‌ تحصیل‌ حضوری و تمام وقت به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی، در صورت تشخیص کمیسیون پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌‌ است، "کارشناسی" ارزشیابی‌ می ‌شوند.

همچنین مدارک کارشناسی ارشد صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌، با حداقل‌ دو‌ سال‌ تحصیل‌ حضوری و تمام وقت، به‌ شرط‌ دارا بودن‌ مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل 15 و مرتبط بودن رشته تحصیلی مقاطع دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد، در صورت تشخیص کمیسیون پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، "کارشناسی ارشد" ارزشیابی‌ می ‌شوند.


جدول دانشگاههای ارزشیابی شده قبرس توسط وزارت علوم


ردیف

نام دانشگاه

شرایط ارزشیابی

1

university of Cyprus

در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون قابل بررسی و ارزشیابی است و برای ‌سطح ‌دکتری (Ph.D.)پس از ارائه مقاله‌علمی- پژوهشی

2

Eastern Mediterranean University

در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون قابل بررسی و ارزشیابی است و برای‌ سطح‌دکتری (Ph.D.) پس از ارایه مقاله‌ علمی- پژوهشی

3

European University Cyprus

تا مقطع کارشناسی ارشد در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

4

Near East University

تا مقطع کارشناسی در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

5

Girne American University

تا مقطع کارشناسی در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

6

Inter College

23 دسامبر1999- ورودیهای بعد از تاییدSEKAP مقطع کارشناسی در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

7

Cyprus College

23 دسامبر1999- ورود‌یهای بعد از تأیید SEKAP مقطع کارشناسی در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

8

European University of  Lefke

تا مقطع کارشناسی در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

9

Cyprus International University

تا مقطع کارشناسی در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

10

University of Nicosia

تا مقطع کارشناسی در صورت تشخیص کمیسیون پس از اخذ آزمون

11

The Philips College

تا مقطع کارشناسی پس از اخذ آزمون

براساس اعلام اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، مدارک دکتری صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌ نیز مشروط به انتشار حداقل یک مقاله کامل در نشریات معتبر علمی ‌ـ ‌پژوهشی که دارای نمایه بین المللی باشد، قابل بررسی و ارزشیابی است. ضمناً رساله دکتری باید توسط شخص متقاضی (نه از طریق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.
همچنین مقاله باید در زمان تشکیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد و مقالات ارائه شده در کنفرانسها ـ هرچند که نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصا نمی شود، دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد، موضوع آن هم راستا با رساله دکتری باشد ضمن اینکه توسط حداقل دو عضو هیئت علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز خواهد شد.

دانشگاههای قبرس،نحوه‌ ارزشیابی‌،مدارک‌ تحصیلی
اخبار روزنامه ها