لیست جدید دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم در مالزی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   24 اسفند 1387-14 March 2009بازدید 10693


لیست جدید دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم در مالزی ‌‌الف) دانشگاه‌هاي‌ مالزي‌ گروه‌ يك‌ (خوب)، براي‌ كليه‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي . 1- University Malaya (University of Malaya ) 2- University Kebangsaan Malaysia (National University of Malaysia ) 3- University Sains Malaysia (University of Science Malaysia ) 4- University Teknologi Malaysia (University of Technology Malaysia ) 5- University Putra Malaysia (University of Putra Malaysia ) 6- University Telekom Malaysia (Multimedia University ) 7- University Technology MARA 7- تا مقطع كارشناسي ارشد در کليه رشته ها و در مقطع Ph.D صرفاً در رشته های معماری، هنر و طراحی توسعه شهری.(صرفا دانشگاه مارا ) ‌ب) دانشگاه‌هاي‌ مالزي‌ گروه‌ دو (متوسط)، و مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ در زمان‌ ورود دانشجو مجوز رسمي‌ وزارت‌ آموزش‌ كشور مالزي‌ را داشته‌ باشند فقط‌ در دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس) ارزشيابي‌ مي‌شوند 1-University Malaysia Sarawark (University of Malaysia Sarawark) 2- University Malaysia Sabah (University of Malaysia Sabah) 3- University Utara Malaysia (Northen University of Malaysia) 4- University Islam Antarabangsa (International Islamic University of Malaysia) 5- University Pendidlkan Sultan Idris (UPSI) 6- University Tenaga Nasional (UTN) 7- University PETRONAS 8- Malaysia University of Science and Technology (MUST) 9- Curtin University of Technology – Sarawak Campus Malaysia شعبه دانشگاه صنعتي كريتن استراليا دركشور مالزي صرفا" تاسطح كارشناسي در رشته هاي مديريتي وفني 1 0 - Monash University (Malaysia) تاسطح كارشناسي در كليه رشته ها وكارشناسي ارشد صرفا" دررشته فناوري اطلاعات 1 1 - University Teknologi Mara (University of Technology Mara) تا مقطع کارشناسی ارشد 12- Asia Pacific Institute of Information Technology (A.P.I.I.T) 13- University College Sedaya International (UCSI) این دانشگاه تامقطع کارشناسی در رشته های مهندسی برق و مکاترونيک، موسيقی، مديريت بازرگانی، مديريت IT ، معماری، علوم اجتماعی. مدارک مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ياد شده با بررسی کيفی (اخذ آزمون، بررسی پايان نامه، درخواست مقاله) قابل ارزشيابی است. 14 -مدارک صادره از Limkokwing University College به شرط آنکه تاريخ شروع به تحصيل قبل از فوريه 2007 ميلادی باشد قابل بررسی و ارزشيابی است. 15-KDU College تامقطع کارشناسی صرفاً در رشته های هتل داری و جهانگردی 16- University Industri Selangor تامقطع کارشناسی صرفاً در رشته های مهندسی و بيوتکنولوژی دانشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی UKM University Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia) UPM -University Putra Malaysia UM - University Malaya Malaysia USM - University of Science Malaysia

اخبار روزنامه ها