فهرست نمونه سوالات دکتری 91

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دکتریارسال شده در   29 آذر 1391-19 December 2012بازدید 2602
نمونه سوالات آزمون دکتری 91

نمونه سوالات آزمون دکتری 91
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته مکانیک ورزشی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته فیزیولوژی ورزشی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته برنامه ریزی و مدیریت ورزشی 2,000 تومان
نمونه سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 91 کلیه رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2,000 تومان
گروه زبان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته زبان انگلیسی(عمومی) 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته زبان و ادبیات عربی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته زبان فرانسه 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته آموزش زبان روسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته آموزش زبان آلمانی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته های آموزش زبان انگلیسی-ادبیات انگلیسی-ترجمه-زبان شناسی همگانی 2,000 تومان
نمونه سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 91 کلیه رشته های زبان 2,000 تومان
گروه علوم دامپزشکی
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته دامپزشکی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته باکتری شناسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی 2,000 تومان
نمونه سوالات آ زمون دکتری 91 رشته تغذیه دام,نشخوار کنندگان,طیور و دام و طیور 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته پاتولوژی دامپزشکی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته بهداشت خوراک دام 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته قارچ شناسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته سم شناسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته بافت شناسی دامپزشکی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته فیزیولوژی دام 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته بهداشت مواد غذایی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته مامائی و بیماری های تولید مثل دام 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته بهداشت و بیماری های طیور 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته اپیدمیولوژی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته ایمنی شناسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته فارماکولوژی دامپزشکی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته رادیولوژی دامپزشکی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته بهداشت آبزیان 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته انگل شناسی دامپزشکی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته بیوتکنولوژی-زیست فناوری 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته فیزیولوژی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته اصلاح نژاد دام,ژنتیک واصلاح دام کمی و کیفی 2,000 تومان
گروه هنر
نمونه سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 91 کلیه رشته های هنر 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته پژوهش هنر 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته مرمت واحیای بناها و بافت های تاریخی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی 2,000 تومان
گروه کشاورزی و منابع طبیعی
نمونه سوالات آ زمون دکتری 91 رشته مهندسی تولیدات گیاهی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته جنگل داری و علوم جنگل 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته بیماری شناسی گیاهی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته مجموعه حشره شناسی کشاورزی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته توسعه روستایی,توسعه کشاورزی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته ترویج کشاورزی,آموزش کشاورزی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته اکولوژی گیاهان زراعی,کشاورزی اکولوژیک,بوم شناسی زراعی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته علوم علف های هرز,شناسایی و مبارزه با علف های هرز 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته اصلاح نباتات(ژنتیک مولکولی,مهندسی ژنتیک),بیوتکنولوژی کشاورزی,بیوتکنولوژی کشاورزی گیاهی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته زراعت,فیزیولوژی گیاهان زراعی,علوم و تکنولوژِی بذر 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته تکثیر و پرورش 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته فرآوری محصولات شیلاتی 2,000 تومان
نمونه سوالات آ زمون دکتری 91 رشته هواشناسی کشاورزی 2,000 تومان
نمونه سوالات آ زمون دکتری 91 رشته فیزیولوژی گیاهی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته اصلاح نباتات-اصلاح نباتات(ژنتیک بیومتری) 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته آبیاری و زهکشی,علوم و مهندسی آبیاری 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته هواشناسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته مجموعه کشاورزی هسته ای 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته آبخیزداری(علوم مهندسی آبخیزداری) 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته بیابان زدایی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته علوم مرتع,مرتعداری 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته تولید و بهره برداری صید 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته بوم شناسی آبزیان شیلاتی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته هوا شناسی کشاورزی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته منابع آب 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته سازه های آبی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته فیزیولوژی پس از برداشت 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته مجموعه گیاهان دارویی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته گیاهان زینتی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته میوه کاری-فیزیولوژی و اصلاح میوه 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته سبزیکاری-فیزیولوژی و اصلاح سبزی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته مجموعه مکانیزاسیون کشاورزی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته مکانیک ماشین های کشاورزی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته ارزیابی محیط زیست 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته بوم شناسی ومدیریت حیات وحش 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته آلودگی های محیط زیست 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته تکنولوژی مواد غذایی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته میکروبیولوژی,بهداشت و بیوتکنولوژی مواد غذایی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته تغذیه دام,نشخوار کنندگان,طیور و دام و طیور 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته فیزیک و حفاظت خاک 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته بیولوژی خاک-بیولوژی و بیوتکنوتوژی خاک 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته صنایع خمیر و کاغذ 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته صنایع خمیر و کاغذ 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته صنایع چوب با فرآوردهای مرکب چوب 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته بیولوژی و آناتومی چوب 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته مجموعه اقتصاد کشاورزی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته مهندسی صنایع غذایی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته شیمی مواد غذایی 2,000 تومان
نمونه سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 91 کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی 2,000 تومان
گروه علوم انسانی
نمونه سوالان آزمون دکتری91 رشته جغرافیای سیاسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری91 رشته فلسفه 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری91 رشته برنامه ریزی درسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری91 رشته روانشناسی تربیتی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری91 رشته تکنولوژی آموزشی 2,000 تومان
نمونه سوالات آ زمون دکتری 91 رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی 2,000 تومان
نمونه سوالات آ زمون دکتری 91 رشته روانشناسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آ زمون دکتری 91 رشته کار آفرینی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته آینده پژوهشی 2,000 تومان
نمونه سوالات آ زمون دکتری 91 رشته الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث 2,000 تومان
نمونه سوالات آ زمون دکتری 91 رشته الهیات-ادیان و عرفان 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته فرهنگ و زبان های باستانی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون دکتری 91 رشته الهیات-فقه

اعلام شرایط ثبت تقاضای وام ویژه دکتری

اعلام آخرین تغییرات رشته های امتحانی آزمون دکتری ۹۶

شرایط پرداخت وام ویژه دکتری/ وام شامل شاغلان نمی‌شود

زمان برگزاری کنکور ۹۶ اعلام شد/ ثبت کنکور دکتری از ۱۶ آذر آغاز شد

تعیین تکلیف شیوه پذیرش دانشجوی دکتری دولتی و آزاد در آبان ماه اعلام میشود

پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شد

فیلم های آموزشی کنکور ارشد و دکتری

اعلام آخرین تصمیمات ۲ وزارتخانه درباره رشته روانشناسی بالینی

امکان ثبت درخواست غایبان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد

اعلام زمان مصاحبه متاخرین آزمون دکتری دانشگاه آزاد

دوره آمادگی کنکور دکتری 96 در خانه مدیریت با دکتر یگانه

10 تا 30 درصد تخفیف زمانی ویژه ثبت نام کلاسهای آمادگی آزمون دکتری- موسسه پژوهش

اعلام نتایج آزمون دکتری گروه پزشکی / آغاز ثبت نام از ۱۷ مهرماه

جمعه – 7 آبان ماه : همایش رایگان موفقیت در کنکور دکتری مهندسی صنایع

ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور دکتری خانه مدیریت

اخبار روزنامه ها