پذیرش دانشجوی دکتری ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر در دانشگاه علوم پزشکی در اصفهان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دکتریارسال شده در   22 خرداد 1392-12 June 2013بازدید 1239پذیرش دانشجوی دکتری ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر در دانشگاه علوم پزشکی در اصفهان

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در راﺳﺘﺎي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در حوزه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در 11 مرکز تحقیقاتی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی می پذیرد.

پرتال دانشگاهی به نقل از  مهر، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی شامل ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ، ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، ﻋﻠﻮم داروﻳﻲ، ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻚ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، اﻳﻤﭙﻠﻨﺖ دﻧﺪاﻧﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ دانشجو می پذیرند که در مجموع 38 نفر پذیرفته می شوند.

واﺣﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي دوره ﻋﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺶ (M Phil) ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل است. ﺿﻤﻨﺎً ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎء داﻧﺸﮕﺎه است. ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﻃﺒﻖ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ دوره دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ (PhD by Research) ﺻﻮرتﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪارك ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 10 تیرماه به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارسال کنند.


پذیرش دانشجوی دکتری پذیرش دانشجوی در مقطع دکتری پذیرش دانشجوی دکتری ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر پذیرش دانشجوی دکتری ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر در اصفهان

اعلام شرایط ثبت تقاضای وام ویژه دکتری

اعلام آخرین تغییرات رشته های امتحانی آزمون دکتری ۹۶

شرایط پرداخت وام ویژه دکتری/ وام شامل شاغلان نمی‌شود

زمان برگزاری کنکور ۹۶ اعلام شد/ ثبت کنکور دکتری از ۱۶ آذر آغاز شد

تعیین تکلیف شیوه پذیرش دانشجوی دکتری دولتی و آزاد در آبان ماه اعلام میشود

پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شد

فیلم های آموزشی کنکور ارشد و دکتری

اعلام زمان مصاحبه متاخرین آزمون دکتری دانشگاه آزاد

اعلام آخرین تصمیمات ۲ وزارتخانه درباره رشته روانشناسی بالینی

امکان ثبت درخواست غایبان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد

دوره آمادگی کنکور دکتری 96 در خانه مدیریت با دکتر یگانه

10 تا 30 درصد تخفیف زمانی ویژه ثبت نام کلاسهای آمادگی آزمون دکتری- موسسه پژوهش

اعلام نتایج آزمون دکتری گروه پزشکی / آغاز ثبت نام از ۱۷ مهرماه

ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور دکتری خانه مدیریت

جمعه – 7 آبان ماه : همایش رایگان موفقیت در کنکور دکتری مهندسی صنایع

اخبار روزنامه ها