مجموعه سئوالات آزمون دکتری

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دکتریارسال شده در   08 اسفند 1390-27 February 2012بازدید 10177فهرست تعدادی از عناوین مجموعه سئوالات دکتری :

سئوالات دکتری - گروه علوم پایه

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -آمار

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -رياضی کاربردی – تحقيق در عمليات

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد-ریاضی کاربردی – آناليز عددی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زيست شناسی دريا – بوم شناسی دریا

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زيست شناسی دريا – جانوران دریا

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -فيزيک اتمی و ملکولی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -فيزيک حالت جامد

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -فیزیک دریا

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -فیزیک ذرات بنيادين و نظريه ميدانها

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -هواشناسی

سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد -ژئوفيزيک (کليه گرايشها- لرزه شناسی – زلزله شناسی)

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -آموزش ریاضی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -بيوفيزيک

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -بيوشيمی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -رياضی – هندسه توپولوژی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -رياضی محض – آناليز

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -رياضی محض- جبر

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – زمين شناسی – فسيل شناسی و چينه شناسی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زمين شناسی – پترولوژی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – زمين شناسی – تکتونيک

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زمين شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زمین شناسی – زمين شناسی اقتصادی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زيست شناسی – فيزيولوژی جانوری

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زيست شناسی – فيزيولوژی گياهی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زيست شناسی – ميکروبيولوژی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زيست شناسی – سلولی مولكولي

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – ژنتیک مولکولی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شيمی فيزيک

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم جانوری – تکوينی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شيمی معدنی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شيمی کاربردی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شيمی آلی

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – شیمی و شیمی تجزيهسئوالات دکتری - گروه دامپزشکی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – فیزیولوژی دامپزشکی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – فارماكولوژی دامپزشکی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – قارچ شناسی دامپزشکی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – میکروبیولوژی دامپزشکی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – مامايی و بيماری های توليد مثل دام

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – پاتولوژی دامپزشکی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – انگل شناسی دامپزشکی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – جراحی دامپزشکی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – بهداشت مواد غذایی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – بهداشت و بیماری های آبزیان

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – بهداشت و بیماری های طیور

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – بیماری های داخلی دامهای کوچک

مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد – بیماری های داخلی دامهای بزرگ

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – رادیولوژی دامپزشکیسئوالات دکتری - گروه علوم انسانی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه هنر

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه تطبیقی


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه تعلیم و تربیت


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه علم

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -فرهنگ و زبانهای باستانی ایران

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت – مدیریت مالی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت محیط زیست

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت آموزش عالی


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت آموزشی


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت تکنولوژی


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت دولتی


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت رسانه ای


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت صنعتی – مدیریت تولید و عملیات


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت صنعتی – مدیریت سیستم ها


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مشاوره

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -کلام – فلسفه دین و مسائل کلامی جدید

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -برنامه ریزی درسی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -آموزش زبان انگلیسی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -الهيات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -ادبیات فرانسه

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -باستان شناسی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -تاريخ

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربيت بدنی – فيزيولوژی ورزشی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -تاريخ

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربيت بدنی – فيزيولوژی ورزشی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربيت بدنی – رشد و تكامل و يادگيری حركتی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربيت بدنی- مديريت و برنامه ريزی تربيت بدنی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -جامعه شناسی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافيا و برنامه ريزی روستايی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافيا و برنامه ريزی شهری

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافيای سياسی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافيای طبيعی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق كيفری و جرم شناسی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق خصوصی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق بين الملل عمومی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق خصوصی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق عمومی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -حسابداری

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی و آموزش كودكان استثنايي

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی تربيتي

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی سلامت

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی عمومی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات فارسی

سوالات آزمون دكتري تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات آلمانی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات انگلیسی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات عرب

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبانشناسی همگانی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم اقتصادی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم ارتباطات

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم سیاسی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -عرفان اسلامی
سئوالات دکتری - گروه هنر و معماری

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -معماری

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -شهرسازی


سئوالات دکتری - گروه فنی و مهندسی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – مهندسی مکانيک – تبديل انرژی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – مهندسی مکانيک – طراحی جامداتسوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – مهندسی محيط زيست

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی معدن ( کليه گرايشها)

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی هوافضا (کلیه گرایشها)

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد مهندسی کامپيوتر سيستم های نرم افزاری


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد مهندسی کامپيوتر- معماری کامپيوتر سخت افزار


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی کامپيوتر- هوش مصنوعی


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی پزشکی – بيو مواد


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی پزشکی – بيو الکتريک


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد- مهندسی پزشکی- بيو مکانيک


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی انرژی


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی برق قدرت


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی برق مخابرات

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی برق کنترل و سيستم

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – مهندسی برق الکترونيک

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی شيمی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – مهندسی صنايع – برنامه ريزی و مديريت توليد

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی صنايع – تحقيق در عمليات و مهندسی سيستم

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی عمران آب

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی عمران خاک

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی عمران سازه

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی متالوژی و مواد (كليه گرايشها)

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی نساجی – تکنولوژي نساجی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی نساجی – شيمی نساجی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی هسته ای – مهندسی پرتو پزشکی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد – مهندسی صنايع – مديريت سيستم و بهره وری
سئوالات دکتری - گروه کشاورزی و منابع طبیعی


سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی منابع آب ( هيدرولوژی)

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مهندسی آبياری – سازه های آبی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -آبياری و زهکشی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مکانيک ماشينهای کشاورزی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -مکانيزاسيون کشاورزی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -محيط زيست

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -اقتصاد کشاورزی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -اصلاح نژاد دام

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -اصلاح نباتات

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -بيماری شناسی گياهی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -توسعه کشاورزی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -ترويج و آموزش کشاورزی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -حشره شناسی کشاورزی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -خاکشناسی – فيزيک و حفاظت خاک

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -خاکشناسی – پیدايش،رده بندی و ارزيابي خاک

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -خاکشناسی – شيمی و حاصلخيزی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -زراعت – اکولوژی کشاورزی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد زراعت فيزيولوژی گياهان زراعی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد شيلات

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد علوم و مهندسی آبخيزداری

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم و صنايع چوب

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم و صنايع غذايی

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم باغبانی

مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد-علوم جنگل( جنگلداری))

سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم دامی – تغذيه دام

مشاهده فهرست کامل مجموعه سئوالات دکتریمجموعه سئوالات آزمون دکتری سئوالات دکتری دکتری

اعلام شرایط ثبت تقاضای وام ویژه دکتری

اعلام آخرین تغییرات رشته های امتحانی آزمون دکتری ۹۶

شرایط پرداخت وام ویژه دکتری/ وام شامل شاغلان نمی‌شود

زمان برگزاری کنکور ۹۶ اعلام شد/ ثبت کنکور دکتری از ۱۶ آذر آغاز شد

تعیین تکلیف شیوه پذیرش دانشجوی دکتری دولتی و آزاد در آبان ماه اعلام میشود

پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شد

فیلم های آموزشی کنکور ارشد و دکتری

اعلام آخرین تصمیمات ۲ وزارتخانه درباره رشته روانشناسی بالینی

امکان ثبت درخواست غایبان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد

اعلام زمان مصاحبه متاخرین آزمون دکتری دانشگاه آزاد

دوره آمادگی کنکور دکتری 96 در خانه مدیریت با دکتر یگانه

10 تا 30 درصد تخفیف زمانی ویژه ثبت نام کلاسهای آمادگی آزمون دکتری- موسسه پژوهش

اعلام نتایج آزمون دکتری گروه پزشکی / آغاز ثبت نام از ۱۷ مهرماه

جمعه – 7 آبان ماه : همایش رایگان موفقیت در کنکور دکتری مهندسی صنایع

ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور دکتری خانه مدیریت

اخبار روزنامه ها