فراخوان بورس داخل دانشجويان دوره دکتري

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   12 بهمن 1389-01 February 2011بازدید 9213


فراخوان بورس داخل دانشجويان دوره دکتري

دانشگاه صنعتي شريف در نظر دارد طبق آيين‌نامه بورس داخل ابلاغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طريق فراخوان عمومي آن دسته از دانشجويان برجسته و ممتاز دوره دكتري را كه تعهد خدمتي به نهاد ديگري ندارند براي بهره‌مندي از بورس تحصيلي به وزارت علوم، تحقيقات و قناوري معرفي نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط درخواست مي‌گردد كه تا پايان وقت اداري روز شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ نسبت به تحويل دو نسخه فرم پرشده پيوست به دبيرخانه هيات جذب دانشگاه صنعتي شريف واقع در طبقه سوم ساختمان اداري دانشگاه اقدام نمايند. تخصص‌هاي مورد نياز مطابق با رشته‌ها و گرايش‌هاي تحصيلي موجود در دانشگاه صنعتي شريف هستند. فرم هيئت اجرايي جذب دانشگاه صنعتي شريف http://www.sharif.ir/4all/archive/fa-showarch.jsp?arch=announce&date=1389/11/11&time=1600
اخبار روزنامه ها