وضعیت دانشجویان بورسیه پزشکی در کانادا

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   29 شهریور 1391-19 September 2012بازدید 2236وضعیت دانشجویان بورسیه پزشکی در کانادا

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره وضعیت دانشجویان ایرانی حاضر در کانادا که در گروه علوم پزشکی تحصیل می کنند، گفت: وزارت بهداشت در گروه علوم پزشکی دانشجوی بورسیه کمی در کانادا دارد.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با مهر افزود: البته تعداد دانشجویان بورسیه بلند مدت وزارت بهداشت در خارج از کشور کم است و همین تعداد کم اگر مشکلی داشته باشند، ما آماده کمک هستیم.

وی گفت: در حال حاضر آمار مشخصی از تعداد دانشجویان ایرانی حاضر در کانادا وجود ندارد اما تعداد بورسیه های وزارت بهداشت بسیار کم هستند و آنهایی هم که در حال تحصیل هستند، اواخر دوره تحصیل قرار دارند.

محققی یادآور شد: با توجه به اینکه سیاست وزارت بهداشت در سال های اخیر از بورسیه های بلند مدت به دوره های کوتاه مدت تغییر کرده تعداد دانشجویان بورسیه کم است.

وی درباره وضعیت دانشجویان ایرانی حاضر در کانادا پس از بسته شدن سفارت کانادا در تهران نیز گفت: این یک تصمیم سیاسی بوده است و تبعات آن قابل بررسی است و اگر هم مشکلی برای این گروه از دانشجویان گزارش شود، موضوع مورد ارزیابی قرار می گیرد.


دانشجویان بورسیه پزشکی کانادا بورسیه
اخبار روزنامه ها