استخدام و بورسيه هيات علمي در دانشگاه آزاد الکترونيکي مي شود

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   30 شهریور 1387-20 September 2008بازدید 2390


معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: به منظور بهينه‌سازي و تسريع فرآيندهاي اداري استخدام و بورسيه هيات علمي دردانشگاه آزاد اسلامي، طرح پروژه استخدام آنلاين براي تبديل روند استخدام به شکلالکترونيکي و مبتني بر شبکه‌هاي رايانه‌اي به زودي به بهره‌برداري مي رسد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،دکتر جعفر حسينچي با اشاره به مزيتهاي اين سيستم، گفت: ازآنجاکه اين سيستم به پايگاه داده‌هاي مرکزي و يکپارچه مجهز است، اين امکان وجوددارد تا اقدام به درخواست متقاضيان به واحدهاي گوناگون به صورت همزمان و با توجه بهنوع درخواست‌ها، مطابق قوانين کنترل و جلوگيري شود. وي افزود: همچنين علاوه بر کاهش رفت و آمدمتقاضيان به مناطق، واحدها و سازمان مرکزي دانشگاه، اقدامات به صورت مکانيزه و بهروز انجام شده و در زمان نيز صرفه‌جويي مي شود. حسينچي با بيان اينکه طراحي پايگاهداده‌ها در موفقيت و گسترش يک سيستم نقش کليدي دارد، افزود: بسياري از مشکلاتسيستم‌هاي فعلي مانند عدم هماهنگي داده‌هاي يک سازمان در مراکز مختلف و عدم هماهنگيداده‌ها در دو سيستم يک سازمان ناشي از عدم رعايت برخي اصول طراحي و يا بي‌توجهي بهگسترش‌پذيري سيستم در آينده است. وي خاطر نشان کرد: تلاش خواهد شد اينطراحي با چشم‌انداز توسعه سيستم‌هاي ديگر دانشگاه آزاد و فازهاي آينده پروِژه شکلگيرد و يکپارچگي نهايي سيستم‌ها در آن ممکن باشد. معاون آموزشي دانشگاه آزاد در خاتمه تصريحكرد: با يکپارچه سازي پايگاه داده، امکانات مديريتي بهتري نظير امکان آمارگيري ازنيروها و افراد سازمان، بسته به واحد، منطقه، مدت همکاري، جنسيت و غيره در دستخواهد بود و ديگر مشکلاتي همچون تفاوتهاي آماري گزارش شده از واحدها با آمار سازمانمرکزي وجود نخواهد داشت.

اخبار روزنامه ها