دانشگاه كردستان در 48 رشته به صورت استخدام يا بورس دكتري عضو عيات علمي مي‌پذيرد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   23 آذر 1387-13 December 2008بازدید 3919


دانشگاه كردستان براي تكميل كادر هيات علمي خود از ميان افراد متعهد و متخصص دانش‌آموخته مقطع دكتري، دانشجويان مقطع دكتري و دانش‌آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد در 48 رشته‌ به صورت استخدام يا بورس دكتري دعوت به عمل مي‌آورد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دانشگاه كردستان در رشته‌هاي حقوق گرايش بين‌الملل عمومي خصوصي جزا وجرم شناسي، الهيات و معارف اسلامي كليه گرايش‌ها، اقتصاد كليه گرايشها، فقه امام شافعي، روانشناسي باليني، حسابداري، مديريت گرايشهاي استراتژيك- توسعه سازمان ومنابع انساني- سيستم اطلاعاتي مديريت- كار آفريني- بازاريابي- مالي و توريسم، علوم تربيتي گرايش سنجش واندازه‌گيري، مشاوره، تربيت بدني وعلوم ورزشي كليه گرايشها، زبان انگليسي گرايش مترجمي و آموزش زبان، زبانشناسي همگاني، جغرافيا گرايشهاي ژئومرفولوژي- آب و هواشناسي- سنجش از دور- جغرافياي آبها- جغرافياي خاكها، زمين شناسي و علوم زمين، خاكشناسي- هيدرولوژي- هيدروژئولوژي- زمين شناسي ساختماني- كاني شناسي- بلور شناسي- كاني شناسي رس‌ها، شيلات كليه گرايش‌ها، جانور شناسي گرايش سيستماتيك ماهي، آبخيزداري كليه گرايشها، محيط زيست و مهندسي و فناوريهاي محيط زيست كليه گرايشها عضو هيات علمي مي‌پذيرد. همچنين جنگلداري گرايشهاي مهندسي جنگل- سنجش از دور، مرتعداري كليه گرايشها، خاكشناسي كليه گرايشها، زراعت گرايش بيوتكنولوژي - مدلسازي، ژئو فيزيك كليه گرايشها، علوم باغباني گرايش گل‌ كاري- سبزيكاري، گياه پزشكي گرايش كنه شناسي- سيستماتيك حشرات و ويروس شناسي گياهي، مهندسي آب گرايش سازه‌هاي آبي- آبياري و زهكشي،اقتصاد كشاورزي گرايش مديريت مزرعه- بازاريابي- سياست كشاورزي- توسعه كشاورزي و منابع طبيعي، علوم دامي گرايش تغذيه نشخوار كنندگان و فيزيولوژي دام، مكانيك ماشينهاي كشاورزي كليه گرايشها، صنايع غذايي كليه گرايش‌ها، ترويج و آموزش كشاورزي، معماري كليه گرايشها، نقاشي كليه گرايشها، گرافيك كليه گرايش‌ها، شهرسازي كليه گرايش‌ها، مهندسي عمران كليه گرايش‌ها، مهندسي كامپيوتر كليه گرايشها، مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم وصنايع، مهندسي برق گرايش قدرت و مخابرات، مهندسي معدن كليه گرايشها، مهندسي مكانيك كليه گرايشها، مهندسي شيمي كليه گرايشها،مهندسي مواد كليه گرايشها، رياضي كليه گرايشها، فيزيك گرايشهاي حالت جامد- نظري- اپتيك، نانو فناوري، فوتونيك، آمار گرايش بيمه- نظري- كاربردي، زيست شناسي گرايش سلولي مولكولي- گياهي- سيستماتيك - جانوري- تكويني، شيمي شيمي تجزيه- شيمي فيزيك از ديگر رشته‌هايي است كه اين دانشگاه براي آنها عضو هيات علمي مي‌پذيرد. از متقاضيان واجد شرايط درخواست مي شود تا فرم پيوست را تكميل نموده و به همراه كليه مدارك خواسته شده در فرم به نشاني سنندج، دانشگاه كردستان، معاونت آموزشي دانشگاه ارسال كنند.

اخبار روزنامه ها