تغيير شکل اعزام دانشجو به خارج در دهه آينده

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   08 دی 1387-28 December 2008بازدید 1644


مدير کل امور بورس و اعزام دانشجو به خارج درباره سياستهاي اعزام دانشجو به خارج در سالهاي آينده گفت: اعزام ها در دهه آتي بسيار تخصصي تر و بيشتر به صورت دوره هاي مشترک خواهد بود. علي اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: شکل اعزام دانشجو به خارج کشور در دهه چهارم انقلاب اسلامي ديگر به شکل فعلي نيست. وي اضافه کرد: ايران در دهه چهارم انقلاب اسلامي به آن درجه مي رسد که روابط متقابل باشد يعني در مقابل دانشجويي که از ايران به خارج کشور اعزام مي شود، دانشجو نيز از خارج کشور جذب مي کند بنابراين ايران در دهه آتي خود به عنوان يک کانون جذب دانشجو در منطقه آسياي ميانه، خاورميانه، چين و ساير کشورها خواهد بود. مدير کل امور بورس و اعزام دانشجو به خارج خاطرنشان کرد: در يک کلام، وضعيت اعزام دانشجو به خارج در دهه آتي بسيار متفاوت خواهد شد زيرا نيازهايمان متفاوت مي شود. متکان با بيان اينکه نيازهاي کشور در دهه چهارم انقلاب اسلامي مانند شرايط فعلي نيست، گفت: در دهه آتي هدف از اعزام افراد به خارج کشور اين است که متخصصان کشور را به روز کنيم. وي از ارائه تعريف جديدي از دوره هاي دکتري مشترک خبر داد و گفت: سه يا چهار دانشگاه بر روي اين تعريف و تعاريف ديگري که در نظر دارند کار مي کنند. در حال حاضر چند دانشگاه دارند تعاريف جديدي را مطرح مي کنند. مديرکل امور بورس و اعزام دانشجو به خارج درباره تعريف جديد دوره هاي دکتري مشترک گفت: در اين تعريف مشخص مي شود که چه دانشگاهي به دانشجو مدرک مي دهد و رساله يا موضوعات تحقيق دانشجويان بر اساس نيازهاي کشور تعريف مي شود. وي افزود: دانشجو 2 سال از مزاياي بورس داخل و 2 سال از بورس خارج بهره مند خواهد شد و عاقبت هم مشخص مي شود که کجا بايد مشغول شود.

اخبار روزنامه ها