فراخوان اعطاي بورس دكتري خارج از كشور دانشگاه فردوسي مشهد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   09 آذر 1388-30 November 2009بازدید 3734


فراخوان اعطاي بورس دكتري خارج از كشور دانشگاه فردوسي مشهد

فراخوان اعطاي بورس دكتري خارج از كشور دانشگاه فردوسي مشهد دانشگاه فردوسي مشهد از داوطلبان اعطاي بورس دكتري خارج از كشور سال 1389 در رشته‌هاي زير دعوت مي‌كند مدارك و سوابق آموزشي و پژوهشي خود را به همراه تكميل شدة فرم متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور به دفتر معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه ارسال نمايند. 1 – مهندسي كامپيوتر - امنيت شبكه 2 – نانوتكنولوژي كشاورزي 3 – معماري 4 – روانشناسي صنعتي و سازماني 5 – نانو فيزيك 6 – مهندسي مواد پيشرفته 7 – مديريت منابع آب 8 – سنجش از دور و GIS – متقاضيان بايد درخواست خود را همراه مدارك موردنياز در داخل پاكت A4 قرارداده و حداكثر تا تاريخ 25/9/88 به نشاني زير ارسال نمايند. – حتما" بر روي پاكت قيد شود « مربوط به اعطاي بورس دكتري خارج از كشور» اطلاعات بيشتر را در سايت دانشگاه فردوسي مشهد به نشاني http://www.um.ac.ir مشاهده نماييد. http://www.msrt.ir/txtlstvw.aspx?LstID=1de176dc-db04-459f-8645-b83676384e86
اخبار روزنامه ها