استفاده دانشجويان دوره‌هاي روزانه و شبانه از بيمه خدمات درماني دانشجويان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشجوییارسال شده در   26 مهر 1389-18 October 2010بازدید 2775


صندوق رفاه دانشجويان اعلام كرد:

استفاده دانشجويان دوره‌هاي روزانه و شبانه از بيمه خدمات درماني دانشجويان

خبرگزاري فارس: صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم اعلام كرد كه دانشجويان دوره‌هاي روزانه و شبانه كه تحت پوشش بيمه خدمات درماني خانواده نيستند، مي‌توانند بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با سازمان بيمه خدمات درماني از اين بيمه بهره‌مند شوند. به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آخرين جزئيات استفاده از بيمه خدمات درماني دانشجويان دوره روزانه تحت پوشش سال 89 را اعلام كرد. در همين زمينه وزارت علوم اعلام كرد كه دانشجويان دوره‌هاي روزانه و شبانه كه تحت پوشش بيمه خدمات درماني خانواده نيستند، مي‌توانند بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با سازمان بيمه خدمات درماني از اين بيمه بهره‌مند شوند. بر اساس تفاهم‌نامه استفاده از بيمه خدمات درماني ويژه دانشجويان دوره روزانه تحت پوشش تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري در سال 89 و بنا بر آئين‌نامه اجرايي بند 5 ماده 13 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب جلسه مورخ 5 / 6 / 74 هيئت وزيران دانشجويان، همسر و فرزندان ايشان كه تحت پوشش ساير بيمه‌هاي درماني نيستند مشمول طرح بيمه خدمات درماني دانشجويي تحت عنوان ساير اقشار خواهند بود. معاونت‌هاي دانشجويي و فرهنگي هر دانشگاه -دانشكده- آموزشكده موظفند به نحو مقتضي امكان بهره‌مندي از مزاياي بيمه خدمات درماني دانشجويي را به اطلاع كليه دانشجويان آن موسسه برسانند و تمهيدات لازم جهت ثبت‌نام، تكميل پرسشنامه و ساير فرم‌هاي مربوط را در ابتداي هر نيمسال تحصيلي فراهم آورند. ادارات كل بيمه خدمات درماني استان‌ها نسبت به انعقاد قرارداد بيمه خدمات درماني با بيمه‌گزار با درج تعداد در ماده 4 قرارداد جهت دانشجويان هر نيمسال (به استثناي دانشجوياني كه با ارائه مدارك تحت پوشش بيمه درماني مي‌باشند) اقدام كنند. همچنين دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مستقر در شهرستان‌هاي هر استان مي‌توانند قرارداد بيمه درماني دانشجويان را با هماهنگي اداره بيمه خدمات درماني شهرستان مربوطه تنظيم و به تائيد و امضا مديركل بيمه خدمات درماني استان برسانند و راساً نسبت به پرداخت كل حق بيمه خود اقدامي مي‌كنند و مستقيماً با بيمه قرارداد منعقد كنند. بيمه‌گزار پس از ثبت‌نام دانشجويان در ابتداي هر نيمسال تحصيلي بر مبناي قرارداد تنظيمي نسبت به ارائه مدارك به ادارات كل بيمه خدمات درماني استان‌ها حسب ضوابط و واريز حق بيمه دانشجويان به حساب بانكي بر اساس مفاد قرارداد اقدام خواهد كرد و مدت بهره‌‌مندي از خدمات بيمه درماني در طول قرارداد از هنگام تسليم ليست اسمي دانشجويان توسط دانشگاه تا پايان تاريخ اعتبار دفترچه بيمه خواهد بود. بر اساس اين تفاهم‌نامه چنانچه دانشجو به هر علت قانوني (تغيير سازمان بيمه‌گر، فراغت از تحصيل، انصراف از تحصيل، فوت،اخراج و ...) از تحت پوشش خارج شود، بيمه‌گزار موظف به جمع‌آوري دفاتر درماني معتبر و تحويل به بيمه‌گر جهت ابطال خواهد بود در غير اين صورت پرداخت حق بيمه سرانه اين گروه از دانشجويان (به جز مورد فوت) طبق مندرجات قرارداد بر عهده بيمه‌گزار است. همچنين بيمه‌گزار موظف است ليست اسامي دانشجويان ورودي فاقد هر گونه پوشش بيمه درماني را در ابتداي هر نيمسال تحصيلي پس از ثبت‌نام دانشجويان به بيمه‌گر به عنوان افراد مشمول بيمه ارائه دهد، دانشجويان نيمسال دوم تحصيلي كه از ابتداي ورود به دانشگاه به هر دليل در ليست اسامي از طرف دانشگاه معرفي نشده‌اند، فقط در نيمسال بعد به هيچ عنوان مجاز به ثبت‌نام در ليست بيمه خدمات درماني نيستند. بيمه‌گزار مي‌تواند براي دانشجويان ورودي نيمسال دوم تحصيلي حداكثر در دو نوبت ديگر به جز ابتداي قرارداد نسبت به معرفي دانشجويان فاقد هر گونه پوشش بيمه اقدام كند، استفاده از خدمات بيمه درماني و ميزان پرداخت حق بيمه سرانه دانشجوياني كه پس از عقد قرارداد و در طول قرارداد معرفي و تحت پوشش قرار خواهند گرفت از تاريخ عقد قرارداد خواهد بود. كليه هزينه‌هاي بستري و سرپايي دانشجويان بيمه شده با ارائه دفترچه بيمه بر اساس تعرفه‌هاي موجود و مصوب و ضوابط سازمان در تعهد سازمان قرار خواهد داشت و ظرف مدت حداكثر يك ماه از تاريخ تحويل، هزينه‌هاي درماني بستري از سوي بيمه‌گر قابل پرداخت خواهد بود، پرداخت حق بيمه براي دانشجويان نيمسال اول تحصيلي زمان عقد قرارداد مهر ماه و اعتبار دفاتر از ابتداي مهر ماه لغايت پايان شهريور ماه سال بعد و حق بيمه كامل دريافتي (جهت سال انعقاد قرارداد) بر اساس نرخ حق بيمه سرانه مصوب هيئت وزيران در ابتداي عقد قرارداد است. بديهي است در صورتي كه 50 درصد سهم دانشجويان نيمسال اول هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال از طرف موسسه بيمه‌گزار پرداخت نشود، مشمول افزايش نرخ حق بيمه سال بعد خواهد شد. بر اساس اين تفاهم‌نامه زمان عقد قرارداد براي دانشجويان نيمسال دوم تحصيلي، فروردين ماه و اعتبار دفاتر از ابتداي فروردين ماه لغايت پايان اسفند ماه همان سال (به مدت يك سال) و نرخ حق سرانه بر اساس نرخ حق سرانه مصوب هيئت وزيران در همان سال خواهد بود، بديهي است در صورت تاخير در اعلام حق بيمه از طرف هيئت وزيران 50 درصد حق بيمه بر اساس نرخ سال قبل دريافت و بعد از اعلام نرخ جديد مابه‌التفاوت همراه با 50 درصد باقيمانده حق بيمه بر اساس نرخ جديد و مطابق ماده قرارداد دريافت مي‌شود. همچنين ادارات كل بيمه خدمات درماني استان‌ها موظفند پس از دريافت مدارك و فيش واريز حق بيمه 50 درصد حق بيمه سهم موسسات آموزش عالي و هزينه صدور دفترچه دانشجويان نسبت به صدور و تحويل دفترچه بيمه خدمات درماني حداكثر ظرف مدت 10 روز اقدام كنند، 50 درصد مابقي حق بيمه دانشجويان متقاضي استفاده از وام بيمه به طور يك جا پس از ارسال فهرست دانشجويان توسط صندوق (حداكثر ظرف مدت 3 ماه از شروع قرارداد) در وجه اداره كل بيمه خدمات درماني استان پرداخت خواهد شد. به گزارش فارس، تفاهم‌نامه استفاده از بيمه خدمات درماني ويژه دانشجويان (پرداخت‌كننده شهريه) موسسات غيرانتفاعي، غيردولتي، علمي- كاربردي و پيام‌نور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 89 دانشجويان، همسر و فرزندان ايشان كه تحت پوشش ساير بيمه‌هاي درماني نيستند مشمول طرح بيمه خدمات درماني دانشجويي تحت عنوان ساير اقشار خواهند بود. معاونت‌هاي دانشجويي و فرهنگي موسسات غيرانتفاعي، غيردولتي، علمي كاربردي و پيام نور كه در اين تفاهم‌نامه براي رعايت احتصار "بيمه‌گزار " ناميده مي‌شوند موظفند به نحو مقتضي امكان بهره‌مندي از مزاياي بيمه خدمات درماني دانشجويي را به اطلاع كليه دانشجويان آن موسسه برسانند و تمهيداتي لازم جهت ثبت‌نام، تكميل پرسشنامه وساير فرم‌هاي مربوط را در ابتداي هر نيمسال تحصيلي فراهم آوردند. همچنين ادارت كل بيمه خدمات درماني استان‌ها نسبت به انعقاد قرارداد بيمه خدمات درماني با بيمه‌گزار با درج تعداد در ماده 4 نمونه قرارداد جهت دانشجويان هر نيمسال (به استثناي دانشجوياني كه با ارائه مدارك، تحت پوشش بيمه درمان هستند) اقدام مي‌كنند. بديهي است در صورت تقاضاي پوشش بيمه درماني مازاد بر تعداد مذكور، اين امر پس از اصلاحيه ماده مربوطه در قرارداد، ‌طي الحاقيه امكان‌پذير خواهد بود. مدت بهره‌مندي از خدمات بيمه درماني در طول قرارداد از هنگام تسليم ليست اسمي دانشجويان توسط دانشگاه تا پايان تاريخ اعتبار دفترچه بيمه خواهد بود و بيمه‌گزار موظف است ليست اسمي دانشجويان ورودي فاقد هر گونه پوشش بيمه درماني را ابتداي هر نيمسال تحصيلي (با در نظر گرفتن ماده 4 قرارداد) پس از ثبت‌نام دانشجويان به بيمه‌گر به عنوان افراد مشمول بيمه، ‌ارائه كند. همچنين دانشجويان نيمسال دوم تحصيلي (ورودي فروردين ماه) كه از ابتداي ورود به دانشگاه به هر دليل در ليست اسمي از طرف دانشگاه معرفي نشده‌اند فقط در طول اين نيمسال و حداكثر دو نوبت (به جز ابتداي قرارداد) مجاز به ثبت‌نام و معرفي از سوي دانشگاه بوده و از نيمسال بعد به هيچ عنوان مجاز به ثبت‌نام در ليست بيمه خدمات درماني نيستند. بر اساس اين تفاهم‌نامه چنانچه دانشجو به هر علت قانوني (تغيير سازمان بيمه‌گر، فراغت از تحصيل،‌انصراف از تحصيل، فوت، اخراج و ..) از تحت پوشش خارج شود، بيمه‌گزار موظف به جمع‌آوري دفاتر درماني معتبر و تحويل به بيمه‌گر جهت ابطال خواهد بود در غير اين صورت پرداخت حق بيمه سرانه اين گروه از دانشجويان (به جز مورد فوت) طبق مندرجات قرارداد بر عهده بيمه‌گزار است. حق سرانه بيمه خدمات درماني براي دانشجويان و افراد تحت تكفل آنها به تعداد مندرج در قرارداد در هر سال بر اساس نرخ مصوب هيئت وزيران در همان سال است، براي دانشجويان نيمسال اول تحصيلي زمان عقد قرارداد مهر ماه و اعتبار دفاتر از ابتداي مهر ماه لغايت پايان شهريور ماه سال بعد و حق بيمه كامل دريافتي (جهت سال انعقاد قرارداد) بر اساس نرخ حق بيمه سرانه مصوب هيئت وزيران در ابتداي عقد قرارداد بوده و براي دانشجويان نيمسال دوم تحصيلي زمان عقد قرارداد فروردين ماه و اعتبار دفاتر از ابتداي فروردين ماه لغايت اسفند ماه همان سال و نرخ حق سرانه بر اساس نرخ حق سرانه مصوب هيئت وزيران در همان سال خواهد بود.

اعلام شرایط پرداخت تسهیلات رفاهی به دانشجویان استعداد درخشان

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی باحضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران

تمدید مهلت ثبت‌نام بیستمین دوره ازدواج دانشجویی

برنامه درسی « مبارزه با مواد مخدر» تصویب شد

رقابت در جشنواره فرهنگی دانشگاهیان علوم پزشکی از اول آبان آغاز شد

دانشجویان قهرمانان ورزشی پاداش می گیرند

دانشجویان در انتظار وام شهریه / دولت وام ۵۵ میلیاردی را اختصاص نداد

ابلاغ برنامه «دانشگاه عاری از دخانیات» ماه آینده

دانشجویان کارت هدیه می گیرند

نامه معاون وزیر علوم به دانشگاه‌ها درخصوص سنوات دانشجویان

پاسخ رئیس سازمان امور دانشجویان به دانشجویان معترض تربیت مدرس

افزایش وام ازدواج دانشجویی/ افزایش حداقلی قیمت غذا

برای اولین بار در کشور؛ خرید تمام آنلاین بلیط پرواهای خارجی برای دانشجویان

ثبت نام بیش از ۲ هزار زوج در مراسم ازدواج دانشجویی

اسکان دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علامه از ۲۵ شهریور

اخبار روزنامه ها