تازه‌ترين رتبه‌بندي دانشگاه‌ هاي جهان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشگاهارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 4306


تازه‌ترين رتبه‌بندي دانشگاه‌ هاي جهان

تهران، صنعتي شريف و شيراز، پيشتاز دانشگاه‌هاي ايران در تعداد استناد به مقالات/ دانشگاه آزاد صدرنشين دانشگاه‌ها در رشته شيمي/ تهران، صنعتي شريف وعلوم پزشكي تهران، پرمقاله‌ترين دانشگاه‌هاي ايران. ایسنا: مدير گروه علم‌سنجي مركز تحقيقات سياست علمي كشور با اشاره به اعلام آخرين رتبه دانشگاه‌هاي جهان بر اساس سه شاخص «تعداد مقاله»، «تعداد استناد» و «نسبت استناد به ازاي هر مقاله» توسط موسسه اطلاعات علمي (ISI) از صدرنشيني دانشگاه رازي كرمانشاه در ميان دانشگاه هاي كشور از نظر «نسبت استناد به مقاله» در مجموع حوزه‌هاي علمي مورد بررسي خبر داد. دكتر عبدالرضا نوروزي چاكلي افزود: اين رتبه‌بندي بر اساس اطلاعات نمايه شده دوره 10 سال و دو ماهه اول ژانويه 2000 تا 28 فوريه 2010 صورت گرفته كه در اول ماه مي سال 2010 (11 ارديبهشت 1389) توسط پايگاه ESI روزآمدسازي شده است. وي افزود: در اين رتبه‌بندي در مجموع تنها تعداد چهار هزار و 122 دانشگاه موفق به حضور در يكي از رتبه‌هاي اين مؤسسه شده‌اند كه هر يك از دانشگاه‌ها،‌ در حوزه‌هاي موضوعي خاص داراي رتبه‌هاي متفاوتي هستند. به گفته نوروزي، پايگاه ESI رتبه دانشگاه‌هاي جهان را در بازه‌هاي زماني تقريبيِ 10 ساله و در 22 حوزه موضوعي خاص و همچنين در تمامي حوزه‌هاي موضوعي مشخص مي‌كند. وي تصريح كرد: «نسبت استناد به مقاله»، يكي از شاخص‌هايي است كه توسط isi براي رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين شاخص نشان مي‌دهد كه به طور متوسط هر دانشگاه به ازاي هر مقاله خود چند استناد دريافت كرده است. به اين ترتيب، رتبه‌بندي بر مبناي اين شاخص حاكي از آن است كه به لحاظ تعداد استناد به هر مقاله، رتبه هر دانشگاه چگونه بوده است. پيشتازي دانشگاه رازي كرمانشاه از لحاظ نسبت استناد به مقالات در كشور نوروزي درباره رتبه دانشگاه‌هاي كشور در isi بر اساس «نسبت استناد به هر مقاله» در حوزه شيمي خاطرنشان كرد: دانشگاه‌هاي رازي كرمانشاه، تربيت مدرس، علوم پزشكي شهيد بهشتي، شيراز، بوعلي‌سيناي همدان، صنعتي شريف، صنعتي اصفهان، تهران و آزاد اسلامي، در ميان 910 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت گرفته است، به ترتيب در رتبه‌هاي 546، 601، 620، 649، 681، 792، 806، 850 و 906 قرار گرفته‌اند. وي خاطرنشان كرد: در حوزه مهندسي، دانشگاه‌هاي رازي كرمانشاه، تربيت مدرس، تبريز، آزاد اسلامي، تهران، شيراز، صنعتي اصفهان، صنعتي اميركبير، علم و صنعت ايران و صنعتي شريف، در ميان يك هزار و 43 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت گرفته به ترتيب در رتبه‌هاي 110،‌ 169، 430، 792، 831، 908، 921، 995، يك هزار و 34 و يك هزارو 38 قرار گرفته‌اند. عضو هيأت علمي گروه علوم كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه شاهد افزود: در حوزه پزشكي باليني هم دانشگاه‌ علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علوم پزشكي شيراز، در ميان دو هزار و 978 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت گرفته است، به ترتيب در رتبه‌هاي دو هزار و 782، دو هزار و 956، دو هزار و 970 و دو هزار و 978 قرار گرفته‌اند. به گفته وي در حوزه علوم مواد نيز دانشگاه‌هاي صنعتي شريف و تهران، دو دانشگاه ايراني هستند كه در ميان 607 دانشگاهي كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها انجام شده به ترتيب در رتبه‌هاي 565 و 597 قرار گرفته‌اند. مدير گروه علم‌سنجي مركز تحقيقات سياست علمي كشور درباره رتبه بندي دانشگاه ها در حوزه داروشناسي و سم‌شناسي اضافه كرد: دانشگاه‌ علوم پزشكي تهران، تنها دانشگاه ايراني است كه با رتبه 377 در ميان 379 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت گرفته قرار گرفته است. وي خاطرنشان كرد: در تمامي حوزه‌ها دانشگاه‌هاي رازي كرمانشاه، تربيت مدرس، علوم پزشكي شهيد بهشتي، بوعلي‌سيناي همدان، تبريز، شيراز، صنعتي اصفهان، علوم پزشكي تهران، صنعتي شريف، تهران، علوم پزشكي شيراز، علم و صنعت ايران، صنعتي اميركبير و آزاد اسلامي، 14 دانشگاه ايراني هستند كه به لحاظ «نسبت استناد به هر مقاله»، در ميان چهار هزار و 122 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها انجام شده قرار گرفته‌اند و به ترتيب، رتبه‌هاي سه هزار و283، سه هزار و 286، سه هزار و 498، سه هزار و 607، سه هزار و 876، سه هزار و910، سه هزار و980، چهار هزار و44، چهار هزار و 48، چهار هزار و 68، چهارهزار و 103، چهار هزار و 107، چهار هزار و 108 و چهار هزار و 114 را دريافت كرده‌اند. به گفته وي در رتبه‌بندي‌هاي دانشگاه‌هاي جهان توسط ISI، تمام واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي به صورت يك كل در نظر گرفته شده‌اند. وي در خصوص رتبه دانشگاه‌هاي كشور بر اساس «تعداد استنادها» هم گفت: در حوزه شيمي دانشگاه‌هاي شيراز، تهران، رازي كرمانشاه، صنعتي شريف، بوعلي‌سيناي همدان، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس،‌ آزاد اسلامي، علوم پزشكي شهيد بهشتي و تبريز، درميان 910 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت پذيرفته است، به ترتيب در رتبه‌هاي 480، 590، 610، 640، 644، 703، 735، 791، 847 و 853 قرار گرفته‌اند. نوروزي ادامه داد: در حوزه مهندسي هم دانشگاه‌هاي تهران، صنعتي اميركبير، صنعتي شريف، علم و صنعت، آزاد اسلامي، رازي كرمانشاه، شيراز، صنعتي اصفهان و تربيت مدرس،‌ در ميان يك هزار و 43 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت گرفته است، به ترتيب در رتبه‌هاي 243، 383، 435، 568، 609، 639، 705، 808 و 836 قرار گرفته‌اند. به گفته وي در حوزه پزشكي باليني، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران،‌ علوم پزشكي شهيد بهشتي، علوم پزشكي شيراز و دانشگاه تهران، در ميان دو هزار و 978 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت گرفت، به ترتيب در رتبه‌هاي يك هزار 188، 2هزار و 145، 2هزار و 203 و 2هزار و 907 قرار گرفته‌اند. مدير گروه علم‌سنجي مركز تحقيقات سياست علمي كشور درباره رتبه بندي دانشگاه هاي كشور در حوزه علوم مواد نيز به ايسنا گفت: دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه تهران، تنها دانشگاه‌هاي ايراني هستند كه در ميان 607 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت پذيرفته، به ترتيب رتبه‌هاي 362 و 595 را به خود اختصاص داده‌اند. وي افزود: در حوزه داروشناسي و سم‌شناسي هم دانشگاه علوم پزشكي تهران تنها دانشگاه كشور است كه در ميان 379 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت گرفته ، در رتبه 374 قرار دارد. نوروزي خاطرنشان كرد: در تمامي حوزه‌ها نيز بر اساس تعداد استناد، دانشگاه‌هاي تهران، صنعتي شريف، شيراز، علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي شهيد بهشتي، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، رازي كرمانشاه، آزاد اسلامي، صنعتي اميركبير، بوعلي‌سيناي همدان، تبريز، علم و صنعت ايران و علوم پزشكي شيراز، چهارده دانشگاه ايراني هستند كه در ميان چهارهزار و 122 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت گرفته، به ترتيب در رتبه‌هاي يك هزار و 115، يك هزار و 502، يك هزار و 564، يك هزار و 618، دو هزار و 43، دو هزار و 109، دو هزار و 114، دو هزار و 180، دو هزار و 286، دو هزار و 290، دو هزار و 429، دو هزار و 712، دو هزار و 746 و سه هزار و 98 قرار گرفته‌اند. وي درباره رتبه دانشگاه‌هاي كشوربه لحاظ «تعداد مقاله‌ها» هم گفت: در حوزه شيمي دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي، تهران، شيراز، صنعتي شريف،‌ صنعتي اصفهان، بوعلي‌سيناي همدان، رازي كرمانشاه، علوم پزشكي شيراز،‌ تربيت مدرس و علوم پزشكي شهيد بهشتي، در ميان 910 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت گرفته است، به ترتيب در رتبه‌هاي 353، 377، 439، 500، 552، 594، 642، 713، 744 و 800 قرار گرفته‌اند. عضو هيأت علمي گروه علوم كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه شاهد ادامه داد: در حوزه مهندسي نيز دانشگاه‌هاي صنعتي شريف، تهران، صنعتي اميركبير، علم و صنعت ايران، آزاد اسلامي، شيراز، صنعتي اصفهان، تبريز، رازي كرمانشاه و تربيت‌مدرس، در ميان يك هزار و 43 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت گرفته است، به ترتيب در رتبه‌هاي 165، 181، 211، 255، 524، 535، 624، 886، 902 و 949 قرار گرفته‌اند. نوروزي خاطرنشان كرد: در حوزه پزشكي باليني، دانشگاه‌ علوم پزشكي تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، در ميان دوهزار و 978 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت گرفته است به ترتيب در رتبه‌هاي 427، 1209 و 1367 قرار گرفته‌اند. به گفته وي در حوزه علوم مواد هم دو دانشگاه صنعتي شريف و تهران، در ميان 607 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت پذيرفته است، به ترتيب در رتبه‌هاي 177 و 253 قرار گرفته‌اند. مدير گروه علم‌سنجي مركز تحقيقات سياست علمي كشور با بيان اين كه در حوزه داروشناسي و سم‌شناسي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تنها دانشگاه كشور بوده است كه دررتبه‌بندي‌هاي جهاني isi جاي گرفته است،اظهاركرد: دانشگاه تهران در ميان 379 دانشگاه جهان كه در اين حوزه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت پذيرفته است، در رتبة 116 قرار گرفته است. وي ادامه داد: در تمامي حوزه‌ها علاوه بر رتبه‌بندي دانشگاه‌ها در حوزه‌هاي موضوعي خاص، isi در تمامي حوزه‌هاي موضوعي نيز دانشگاه‌هاي جهان را رتبه‌بندي مي‌كند كه بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، دانشگاه‌هاي تهران، صنعتي شريف، علوم پزشكي تهران، آزاد اسلامي، شيراز، صنعتي اميركبير، صنعتي اصفهان، علم و صنعت ايران، علوم پزشكي شيراز، علوم پزشكي شهيد بهشتي، تربيت مدرس، رازي كرمانشاه، تبريز و بوعلي‌سيناي همدان، در ميان چهار هزار و 122 دانشگاه جهان كه رتبه‌بندي بر روي آن‌ها صورت پذيرفته است، به ترتيب در رتبه‌هاي 497، 734، 802، 923، 937، 988، هزار و223، هزار و296، هزار و597، هزار و 601، هزار و778، هزار و822، هزار و829 و هزار و846 قرار گرفته‌اند.

سقوط آسانسور در دانشگاه شریف/ ۶ استاد مصدوم شدند

اساتید حادثه دیده دانشگاه شریف جراحی شدند

آخرین وضعیت استیضاح وزیر علوم/ رئیس دانشگاه شریف باید عزل شود

جزئیات انتقال وزیر نفت به دانشگاه تهران اعلام شد/ عدم موافقت دانشگاه خواجه نصیر

واحد کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد

پرداخت بدهی دانشگاه ها از طریق اوراق خزانه به شهرداری ها

اعلام زمان ابلاغ سیاست های انتخاباتی به دانشگاه ها

فعالیت مرکز دروس اسلامی دانشگاه شاهد از ۲۹ مهرماه آغاز شد

ضوابط جدید جذب هیات علمی نیمه وقت در دانشگاه آزاد اعلام شد

معرفی ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در یک رتبه بندی بین المللی در سال ۲۰۱۷ -۲۰۱۶

۱۳ دانشگاه ایرانی به جمع برترین‌های دنیا پیوستند/ آکسفورد اول شد

حضور ۵ دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی

ضوابط دانشگاه شهیدبهشتی برای پوشش دختران و پسران اعلام شد

موج اعتراضات دانشجویان سنواتی در دانشگاه ها

آخرین احکام صادره توسط رئیس دانشگاه صنعتی شریف

اخبار روزنامه ها