شهریه دانشگاه ها در سال 90

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشگاهارسال شده در   27 شهریور 1390-18 September 2011بازدید 94038


شهریه دانشگاه ها در سال 90

آمارقبولیهای کنکورشهریه پرداز
تحصیل رایگان تنها 16درصد قبولیهای کنکور
جداول جزئیات شهریه دانشگاه ها
بر اساس اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است وسایل ‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد اما در کنکور سال 90 تنها 16 درصد در دوره روزانه رایگان پذیرفته شده اند.

بر اساس بند سه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام ‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌ است.

همچنین بر اساس اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل ‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان ‌گسترش دهد.

با این وجود بررسی پذیرش کنکور سراسری در سال 90 نشان می دهد که از میان 608 هزار و 753 نفر که در کنکور سراسری 90 در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کل کشور پذیرفته شده اند تنها 16 درصد معادل 98 هزار و 397 نفر در دوره روزانه که به صورت رایگان است پذیرفته شده اند.

این در حالی است که یک میلیون و 116 هزار و 908 نفر در آزمون سراسری سال 90 شرکت کردند و از این تعداد 999 هزار و 139 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. سایر افراد پذیرفته شده در دوره هایی از جمله پیام نور، غیر انتفاعی و مجازی و ... پذیرفته شده اند که همه این دوره ها با پرداخت شهریه از سوی دانشجو برگزار می شود. البته دوره های مراکز تربیت معلم بدون شهریه دانشجو می پذیرند و در این دوره یک هزار و 476 نفر پذیرفته شده اند.

در حال حاضر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حدود 513 واحد آموزشی دانشگاه پیام نور، 11 واحد دانشگاهی دارای دوره بین الملل، 221 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، 6 دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی و 4 دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی جزء دوره های شهریه پرداز محسوب می شوند.

همچنین مراکز آموزش عالی و دانشگاههایی که دوره های روزانه، شبانه، مجازی، بین الملل، نیمه حضوری برگزار می کنند نیز شامل 124 دانشگاه، 2 موسسه، 4 مرکز، 5 مجتمع، 3 دانشکده و 4 آموزشکده است.

جدول آماری درصد پذیرفته شدگان کنکور سراسری 90

استخدام
دوره های تحصیلی درصد پذیرش تعداد پذیرفته شدگان
دانشگاه‌پیام‌نور 60 درصد 357788
روزانه 16 درصد 98397
موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی 14 درصد 109480
نوبت دوم (شبانه ) 4 درصد 32270
مراکز تربیت معلم 1.2 درصد 1476
رشته های تحصیلی مجازی 0.5 درصد 6779
نیمه حضوری 0.3 درصد 2563

در واقع از میان 608 هزار و 753 نفر که در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته شدند،  502 هزار و 778 نفر باید در دوره های مختلف آموزشی شهریه بپردازند.

در حال حاضر در دوره کارشناسی ارشد، نیز 100 موسسه آموزش عالی وجود دارند که از این میان 35 موسسه دارای بورس دانشجوی کارشناسی ارشد هستند. همچنین 25 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، 79 دانشگاه وابسته به وزارت علوم، 41 دانشگاه و 2 سازمان وابسته به وزارت بهداشت، 6 دانشگاه دارای دوره بین الملل، 17 دانشگاه دارای دوره مجازی و 52 مرکز دارای دوره شبانه هستند.

جدول آماری پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 90

دوره های تحصیلی تعداد پذیرفته شدگان
روزانه 33788
موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی 3630
نوبت دوم (شبانه ) 15375
پیام نور 17000
دوره های بین الملل 3200
رشته های تحصیلی مجازی 6300
نیمه حضوری 800
جمع 80093

بر اساس نتایج پذیرش در دوره های ارشد نیز 33 هزار و 788 نفر در دوره های روزانه رایگان به تحصیل می پردازند و سایر معادل 46 هزار و 305 نفر در دوره های با پرداخت شهریه به تحصیل می پردازند.

دوره های شهریه ای در دانشگاههای دولتی شامل دوره های شبانه، مجازی و نیمه حضوری است. همچنین دو دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور نیز با پرداخت شهریه دوره های آموزشی خود را برگزار می کنند.

جدول دوره های شهریه پرداز در کنکور 90

نام دوره میانگین شهریه ثابت هر نیمسال میانگین شهریه متغیر هر واحد درسی
دوره شبانه در رشته های علوم انسانی

از 450 هزار ریال
تا یک میلیون ریال

از 60 هزار ریال
تا 200 هزار ریال

دوره شبانه در رشته های فنی و مهندسی

از 650 هزار ریال
تا یک میلیون و 200 هزار ریال

از 65 هزار ریال
تا 180 هزار ریال

دوره شبانه در رشته های علوم تجربی

از 700 هزار ریال
تا 3 میلیون و 500 هزار ریال

از 65 هزار ریال
تا 200 هزار ریال

دوره نیمه حضوری در علوم انسانی

از 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال

از 49 هزار و 500 ریال
تا 71 هزار و 500 ریال

دوره نیمه حضوری در علوم پایه

از 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال

از 49 هزار و 500 ریال
تا 77 هزار ریال

دوره نیمه حضوری در فنی مهندسی، کشاورزی، هنر و معماری

از 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال

از 49 هزار و 500 ریال
تا 82 هزار و 500 ریال

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بند الف

از یک میلیون و 875 هزار ریال
تا دو میلیون و 370 هزار ریال

از 88هزار ریال
تا 181هزار و 500 ریال

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بند ب

از یک میلیون و 820 هزار ریال
تا دو میلیون و 260 هزار ریال

از 84 هزار و 700 ریال
تا 132 هزار و 500 ریال

دوره مجازی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علوم انسانی یک میلیون و 500 هزار ریال

از 88 هزار ریال
تا 132 هزار ریال

دوره مجازی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی فنی و مهندسی یک میلیون و 900 هزار ریال

از 88هزار ریال
تا 165 هزار ریال

دوره مجازی یک دانشگاه دولتی دو میلیون و 505 هزار ریال

از 209 هزار ریال
تا 417 هزار و 500 ریال

دانشگاه پیام نور 632 هزار و 500 ریال

از 71 هزار و 500 ریال
تا 75 هزار و 900 ریال

شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع مختلف

دوره های دانشگاه آزاد میانگین شهریه ثابت هر نیمسال میانگین شهریه متغیر هر واحد درسی
مقطع کاردانی

از یک میلیون و 527 هزار و 800 ریال
تا دو میلیون و 871 هزار و 500 ریال

از 154 هزار و 100 ریال
تا 775 هزار و 100 ریال

مقطع کارشناسی کلیه رشته

از دو میلیون و 17 هزار و 800 ریال
تا پنج میلیون و 668 هزار و 700 ریال

از 175 هزار و 500 ریال
تا 933 هزار و 900 ریال

مقطع دکتری حرفه ای

از 13میلیون و 61 هزار و 800 ریال
تا 17 میلیون و 558 هزار و 400 ریال

از یک ملیون 453 هزار و 300 ریال
تا سه میلیون و 194 هزار و 300 ریال

مقطع کارشناسی ارشد علوم انسانی 9 میلیون 343 هزار و 200 ریال

از 658 هزار و 600 ریال
تا 890 هزار و 400 ریال

مقطع کارشناسی ارشد غیر علوم انسانی 10 میلیون و 219 هزار ریال

از 658 هزار و 600 ریال
تا 890 هزار و 400 ریال

شهریه های دوره مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در کنکور 90 بر اساس دفترچه انتخاب رشته

نام دوره میانگین شهریه ثابت هر نیمسال میانگین شهریه متغیر هر واحد درسی
دوره شبانه در رشته های علوم انسانی

از دو میلیون و 250 هزار ریال
تا سه میلیون و 500 هزار  ریال

از 450 هزار ریال
تا 875 هزار ریال

دوره شبانه در فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر و کشاورزی

از سه میلیون ریال
تا چهار میلیون و 750 هزار ریال

از یک میلیون ریال
تا یک میلیون و 250 هزار ریال

دوره نیمه حضوری در علوم انسانی

از 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال

از 49 هزار و 500 ریال
تا 71 هزار و 500 ریال

دوره نیمه حضوری در علوم پایه

از 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال

از 49 هزار و 500 ریال
تا 77 هزار ریال

دوره نیمه حضوری در فنی مهندسی، کشاورزی، هنر و معماری

از 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال

از 49 هزار و 500 ریال
تا 82 هزار و 500 ریال

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

از سه میلیون ریال
تا چهار میلیون ریال

از 500هزار ریال
تا 800هزار ریال

دوره مجازی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی علوم انسانی دو میلیون و 750 هزار ریال

از 500 هزار ریال
تا 625 هزار ریال

دوره مجازی موسسه غیرانتفاعی فنی و مهندسی و علوم پایه سه میلیون و 250 هزار ریال

از 550 هزار ریال
تا 750 هزار ریال

دوره بین الملل یک دانشگاه دولتی

از 12 میلیون ریال
تا 13 میلیون و 500 هزار ریال

از یک میلیون ریال
تا یک میلیون و 350 هزار ریال

دانشگاه پیام نور 3 میلیون و 311 هزار ریال

از 331 هزار و 100 ریال
تا 993 هزار و 300 ریال

خبرگزاری مهر


شهریه دانشگاه ها سال 90

سقوط آسانسور در دانشگاه شریف/ ۶ استاد مصدوم شدند

اساتید حادثه دیده دانشگاه شریف جراحی شدند

آخرین وضعیت استیضاح وزیر علوم/ رئیس دانشگاه شریف باید عزل شود

جزئیات انتقال وزیر نفت به دانشگاه تهران اعلام شد/ عدم موافقت دانشگاه خواجه نصیر

واحد کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد

تولید علم در راستای رفع نیازهای کشور ماموریت دانشگاه خوارزمی

پرداخت بدهی دانشگاه ها از طریق اوراق خزانه به شهرداری ها

اعلام زمان ابلاغ سیاست های انتخاباتی به دانشگاه ها

دانشگاه تهران از رئیس جمهور برای حضور در مراسم ۱۶ آذر دعوت کرد

فعالیت مرکز دروس اسلامی دانشگاه شاهد از ۲۹ مهرماه آغاز شد

دانشگاهها برای ارتقا خوابگاههای رتبه ۴ جایزه می گیرند

ضوابط جدید جذب هیات علمی نیمه وقت در دانشگاه آزاد اعلام شد

معرفی ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در یک رتبه بندی بین المللی در سال ۲۰۱۷ -۲۰۱۶

۱۳ دانشگاه ایرانی به جمع برترین‌های دنیا پیوستند/ آکسفورد اول شد

حضور ۵ دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی

اخبار روزنامه ها