آيين‌ نامه جديد نقل وانتقال دانشجودردانشگاه آزاد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشگاهارسال شده در   25 آذر 1388-16 December 2009بازدید 6380


آيين‌ نامه جديد نقل وانتقال دانشجودردانشگاه آزاد

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي با تشريح جزييات آيين‌نامه جديد نقل و انتقال دانشجويان از بازنگري اين آيين‌نامه خبر داد. معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي با تشريح جزييات آيين‌نامه جديد نقل و انتقال دانشجويان از بازنگري اين آيين‌نامه خبر داد. دكتر ظفر نوايي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به زمان و چگونگي دريافت درخواست دانشجويان، گفت: درخواست انتقال دانشجويان از 15خرداد هر سال تا 15 شهريور ماه براي نيمسال اول و از 15آذر تا 15بهمن براي نيمسال دوم هر سال از طريق واحدها و مراکز آموزشي قابل دريافت است و بررسي و اقدام آن تا قبل از اتمام آخرين مهلت ثبت‌نام آموزشي در واحد مقصد امکان پذير است. ضوابط انتقال و ميهماني دانشجويان انتقال به دانشگاههاي گروه يك ممنوع است وي با اشاره به ضوابط انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاه آزاد، گفت: انتقال و ميهماني به گروه يك جدول همطرازي يعني دانشگاههاي گروه يك از گروههاي دهگانه دانشگاه آزاد، به استثناي موارد خاص آيين‌نامه‌اي به طور مطلق ممنوع است. وي با بيان اينكه انتقال دانشجويان در داخل هر يک از گروه‌هاي جدول همطرازي به استثناي گروه‌هاي يك و دو و به گروه‌هاي پايين‌تر جدول همطرازي با موافقت واحدهاي مبدا و مقصد امکان پذير است. همچنين انتقال يا ميهماني در داخل گروه 2جدول همطرازي با موافقت واحدهاي مبدا و مقصد و تاييد معاونت دانشجويي دانشگاه امکان پذير است. وي افزود: همچنين انتقال از گروه‌هاي جدول همطرازي تا يک گروه بالاتر و ميهماني تا 2 گروه بالاتر به استثناي گروه يك و 2 با موافقت واحدهاي مبدا و مقصد امکانپذير است. دكتر ظفرنوايي در خصوص ظرفيت انتقال واحدهاي دانشگاهي، گفت: انتقال از گروه 3 به گروه 2جدول همطرازي تا سقف ده درصد ظرفيت واحد مقصد و با موافقت واحدهاي مبدا و مقصد و تاييد معاونت دانشجويي دانشگاه مجاز است. پيگيري درخواست انتقال از طريق اداره نقل و انتقالات واحد مبدا وي با اشاره به نحوه درخواست و چگونگي بررسي اسناد و مدارک دانشجويان متقاضي نقل وانتقال، اظهار كرد: دانشجويان متقاضي بايد در زمان مقرر ضمن مراجعه به واحد مبدا نسبت به دريافت و تکميل فرم تقاضا و ارائه آن به بخش مربوطه براي بررسي و طرح در کميسيون نقل و انتقالات واحد اقدام كنند. وي افزود: دانشجويان متقاضي نقل و انتقال بايد درخواست خود را از طريق اداره نقل و انتقالات در واحد مبدا پيگيري كنند. جزييات شرايط خاص آيين‌نامه نقل و انتقال معاون دانشجويي دانشگاه آزاد با اشاره به شرايط خاص آيين‌نامه نقل و انتقال، گفت: انتقال آن دسته از دانشجويان دختر که پس از ثبت‌نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج دائم كرده‌اند، به محل زندگي همسر يا واحدي که رشته مربوطه در آن داير است بدون هيچ محدوديتي انجام مي‌شود و چنانچه قبل از ثبت‌نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج دائم كرده باشند به هر يک از گروه‌هاي جدول همطرازي بلامانع است به استتناي گروه يك که در صورت احراز حداقل نمره آزمون آخرين فرد قبولي در واحد مقصد به گروه يك نيز امکان پذير است. وي در عين حال تصريح كرد: البته انتقال دانشجويان مرد متاهل پس از بررسي تعداد متقاضيان و در صورت موافقت واحد مبدا به استثناي گروه‌هاي يك، 2 و مراکز استانها انجام مي‌شود. وي در ادامه به شرايط نقل و انتقال دانشجوياني كه والدينشان فوت كرده است اشاره كرد و افزود: انتقال آن دسته از دانشجويان مجرد که پدر و مادر و يا هر دو را بعد از ثبت‌نام در آزمون ورودي دانشگاه از دست داده‌اند، بدون هيچ محدوديتي انجام مي‌شود. وي افزود: در صورت فوت پدر يا مادر دانشجوي مجرد بعد از ثبت‌نام دانشجو در آزمون ورودي دانشگاه، دو ترم ميهماني به محل زندگي والدين امکان پذير است. وي با بيان اينكه انتقال دانشجوي متاهل زن که در حين تحصيل متارکه يا همسرش فوت كرده باشد امكانپذير است، اظهار كرد: همچنين دانشجوي مجردي که به هر دليلي حکم سرپرستي يا قيم نامه از مراجع ذيصلاح مجتمع قضايي و دادگستري ارائه كند، امکان پذير است. نحوه انتقال فرزندان خانواده‌هاي چند دانشجويي وي با شاره به نحوه انتقال فرزندان خانواده‌هاي چند دانشجويي، تصريح كرد: در صورتي که در يک خانواده سه دانشجوي مجرد يا بيشتر همزمان در دانشگاه آزاد مشغول به تحصيل باشند، انتقال دو نفر يا بيشتر از آنان به محل اشتغال به تحصيل ساير عضو خانواده به استثناي گروه‌هاي يك و 2، امکان پذير است. دكتر ظفرنوايي گفت: در صورتي که دو دانشجوي مجرد از يک خانواده همزمان در دانشگاه آزاد مشغول به تحصيل باشند، انتقال يکي از آنها به محل اشتغال به تحصيل سايرعضو خانواده در صورتي که نمره آزمون وي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در واحد مقصد بيشتر باشد، به هريک از گروه‌هاي جدول همطرازي به استثناي گروه‌هاي يك و 2، امکان پذير است، البته چنانچه شهر محل تحصيل ساير اعضاي خانواده فاقد رشته تحصيلي دانشجوي متقاضي انتقال باشد، دانشجو به يکي از شهرهاي همجوار منتقل مي‌شود. وي در ادامه تصريح كرد: چنانچه کارمند دولت يا نيروهاي مسلح در حين خدمت در شهري در آزمون دانشگاه آزاد آن شهر پذيرفته شود در صورتي که محل خدمت وي پس از ثبت‌نام در آزمون ورودي دانشگاه به شهر ديگري منتقل شود با ارائه حکم انتقال از بالاترين مقام سازمان ذيربط مي‌تواند به دانشگاه شهر محل خدمت جديد خود منتقل شود. شرايط انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر وي در خصوص شرايط انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر، گفت: انتقال همسر و فرزندان شهيد و مفقودالاثر به کليه واحدهاي دانشگاهي پس از تاييد کمسيون ايثارگران سازمان مرکزي دانشگاه امكان پذيراست، بر اين اساس همسر و فرزندان شاهد و ايثارگران بايد ضمن مراجعه به اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استانها و شهرستان‌هاي محل تشکيل پرونده برابر دستورالعمل کميسيون ايثارگران نسبت به ارائه مدارک و تکميل فرم مربوطه اقدام كنند. جزييات انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي معاون دانشجويي دانشگاه آزاد در ادامه با اشاره به شرايط انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي، گفت: انتقال همسر و فرزندان هيات علمي رسمي و تمام وقت دانشگاه آزاد به هر يک از گروه‌هاي جدول همطرازي مطابق ضوابط تعيين شده امکان پذير است. وي افزود: انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد که در دانشگاه‌هاي دولتي پذيرفته شده‌اند در صورت برقراري تفاهم نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق امکان پذير است. وي با بيان اينكه انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي رسمي تمام وقت دانشگاه‌هاي دولتي که در هر يک از واحدهاي دانشگاه آزاد پذيرفته شوند در صورت برقراري تفاهم نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق به هريک از گروههاي جدول همطرازي امکان پذير است، اظهار كرد: همچنين انتقال فارغ التحصيلان ممتاز سما پس از قبولي در آزمون دانشگاه با تاييد مکتوب سازمان سما مبني بر داشتن شرايط لازم به هر يک از گروه‌هاي جدول همطرازي امکان پذير است. شرايط انتقال فارغ التحصيلان ممتاز سما وي با اشاره به شرايط انتقال فارغ التحصيلان ممتاز سما، تصريح كرد: اين دسته از ممتازين شامل نفر اول ميان همکلاسي‌هاي خود در سال آخر دبيرستان، عدم مردوديت و نداشتن درس تجديدي در طول مدت تحصيل در دبيرستان، كسب نمره بالاي 14 در تمام دروس در سال آخر دبيرستان و عدم كسب ميانگين كمتر از 16 در نمرات سال آخر تحصيل، مي‌شود. وي با بيان اينكه اعطاي امتياز فوق با معرفي فارغ التحصيلان ممتاز از طرف واحد دانشگاهي و تاييد مراتب توسط رييس سما بايد توسط معاونت دانشجويي دانشگاه انجام شود، خاطرنشان كرد: رشته‌هاي دکتراي حرفه‌اي و دکتراي تخصصي از اين امر مستثني هستند. نحوه انتقال بيماران خاص و معلولين وي در خصوص شرايط انتقال بيماران خاص و معلولين، اظهار كرد: انتقال آن دسته از دانشجوياني که داراي نوعي بيماري از جمله ضايعات پيشرفته، معلوليت جسمي و يا بيماري روحي و غيره هستند و امکان ارائه خدمات درماني مورد نياز در شهر محل تحصيل فراهم نباشد پس از بررسي و تاييد پزشک معتمد واحد مبدا و دانشگاه علوم پزشكي شهرستان مربوطه و تکميل فرم مربوطه با موافقت کمسيون پزشکي سازمان مرکزي دانشگاه به هر يک از گروه‌هاي جدول همطرازي امکان پذير است. دكتر ظفرنوايي در خاتمه گفت: دانشجويان متقاضي نقل و انتقال مطابق مدارک پزشکي يا معلوليت بايد درخواست خود را از طريق اداره نقل و انتقالات واحد مبداء پيگيري كنند.
دوره هوش تجاری
حصیل در خارج
محصولات آموزش زبان
ترجمه آنلاین انگلیسی فارسی
آموزش حسابداری
آموزش مديريت
تیتر خبرگزاری ها
نمونه سوالات آزمون دکتری 92
سئوالات کارشناسی ارشد
فلش کارت ارشد و دکتری
پذیرش بدون کنکور ارشد
دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
آموزش دروس دانشگاهی پیام نور
سئوالات امتحانی دانشگاه پیام نور
اجاره سالن همایش و سمینار
محصولات آموزشی مدیریتی
محصولات آموزشی بازاریابی و فروش
محصولات آموزشی فنی مهندسی
محصولات آموزشی زبان انگلیسی
فارسروید | دانلود بازی و برنامه اندرویدد
کتاب مدیر ویژه مدیران
MBA مجازی
آموزش ICDL
آموزش تعمیر لپ تاپ
آموزش تعمیرات موبایل
آموزش مقاله نویسی ISI
دانلود مقاله ISI
اندرویدینا | دانلود بازی اندروید
اخبار دانش اموزی
پرتال خبری همگان
مقالات مدیریت
طراحی سایت های دانشگاهی و خبری
اخبار تجارت
اخبار و مقالات فنی مهندسی
محصولات آموزشی
دانلود آهنگ جدید
خدمات نظافت منزل و محل کار
مشاوره کاشت مو
سایت املاک
مقالات روانشناسی
فرصت های کارآفرینی
کمپین تبلیغاتی
آموزش نرم افزار های مهندسی
اعزام دانشجو
مترجم 20 زبانه
تبلیغات popup پاپ آپ
سیستم همکاری در فروش
دانلود آهنگ جدید
برنامه های سینما
برنامه های تئاتر
دانلود آهنگ جدید
سامانه پیام کوتاه
تندیس جشنواره
دانلود نوار ابزار سایت
Get our toolbar!pagerank