برگ راهنماي شركت ّدر آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1389

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کارشناسیارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 5568


برگ راهنماي شركت ّدر آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1389


بخش اول –  پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن
در جلسه‌ امتحان‌ به‌ هر داوطلب‌ يك‌ پاسخنامه‌ داده‌ مي‌شود. در مستطيل‌ بالاي‌ پاسخنامه‌ شماره‌ داوطلب‌، نام‌ خانوادگي‌ و نام‌، كد و نام رشته‌ امتحاني‌ داوطلب‌ درج‌ شده‌است‌. نمونه‌ قسمتي‌ از پاسخنامه‌ در اين‌ صفحه‌ چاپ‌ شده‌ است‌ كه‌ بايد پس‌ از ملاحظه‌ آن‌ به‌ نكات‌ زير توجه‌ كرد.
الف‌-درمستطيل‌بالاي‌پاسخنامه‌ (اگر در مستطيل زير علامتي بزنيد بعنوان متخلف شناخته شده و پاسخنامه شما تصحيح نخواهد شد) مطلقاً نبايدچيزي‌نوشت‌يا علامتي‌ گذاشت‌ و به‌ غير از محلهاي‌ مشخص‌ شده‌ در روي‌ پاسخنامه‌ از نوشتن‌ و يا علامتگذاري‌ در ساير محلهاخودداري‌ شود،درغير اين‌ صورت ‌فرد به ‌عنوان‌ متخلف‌ تلقي‌ و برابر آيين‌نامه‌ تخلف‌ و تقلب‌‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.
ب‌-داوطلب‌ به‌ محض‌ دريافت‌ پاسخنامه‌ بايد شماره‌ آن‌ را با شماره داوطلبي‌ و شماره‌ كارت‌ شركت در آزمون خود مقايسه‌ كند تا مطمئن‌ شود بين‌ آنها هيچ‌ اختلافي‌ نيست‌ و درصورت‌ مشاهده‌ تفاوت‌، بي‌درنگ‌ موضوع‌ را به‌ نزديكترين‌ مراقب‌ جلسه‌ اطلاع‌ دهد و موضوع‌ را دنبال‌ كندتا اختلاف‌ برطرف‌ شود.
نحوه‌ پاسخ‌ دادن‌ به‌ سوال‌
الف‌-
داوطلب‌ بايد محل‌ مخصوص‌ جوابي‌ را كه‌ در پاسخنامه‌ براي‌ هر سوال‌ در نظر مي‌گيرد فقط به‌ وسيله‌ مداد سياه‌ نرم‌ پررنگ‌ ( نه‌ خودكار و نه‌ مدادكپي‌ و... )كاملاً پركند ( براي‌ آگاهي‌ از طرز پركردن‌ محل‌ مخصوص‌ هر جواب‌ به‌ نمونه‌ پاسخنامه‌ زير كه در آن‌ به‌ سؤالهاي‌ شماره‌هاي‌ 1 ، 2 ، 3و 4 به‌ترتيب‌ پاسخهاي‌ فرضي‌ 4، 1، 2 و 3 داده‌ شده‌ است‌ توجه‌ شود).
ب‌- چون‌ پاسخنامه‌ به‌ وسيله‌ ماشين‌ علامت‌ خوان‌ تصحيح‌ مي‌شود، از كثيف‌ كردن‌ و تا كردن‌ و يا گذاشتن‌ هر گونه‌ علامت‌ و اثري‌ بر روي‌ آن ‌خودداري‌ شود.
ج‌- جوابها بايد فقط در پاسخنامه‌ با پركردن‌ محل‌ مخصوص‌ آنها و به‌ وسيله‌ مداد سياه‌ نرم‌ پر رنگ‌ مشخص‌ شود. پر كردن‌ محل‌ پاسخها بايد پر رنگ‌ و يكسان‌ ويكنواخت‌ باشد.پاسخهايي‌ كه‌ به‌ هر نحو ديگر در پاسخنامه‌ (مثلاًبه‌جاي‌ پركردن‌ محل‌ مخصوص‌ علامت‌ ضربدر«*»  و يا P گذاشته‌ ويا بطور يكنواخت‌ پررنگ‌ نشود) يا دردفترچه‌ آزمون‌ علامتگذاري‌ يا نوشته‌ شود قابل‌ تصحيح‌ و نمره‌گذاري‌ با ماشين‌ نيست‌ و به‌ همين‌ علت‌ به‌ هيچ‌وجه‌ به‌ حساب‌ نمي‌آيد.
د- در تستهاي‌ چهارگزينه‌اي‌ براي‌ هر پاسخ‌ صحيح‌ 3 نمره‌ مثبت‌ (سه‌نمره‌ مثبت‌)و براي‌ هر پاسخ‌ غلط، به‌منظور خنثي‌ كردن‌ پاسخهاي‌ حدسي‌ يا تصادفي‌1 نمره‌منفي‌ (يك‌ نمره‌ منفي‌) منظور خواهد شد. بنابراين‌ به‌ داوطلبان‌ توصيه‌ مي‌شود اگر پاسخ‌ صحيح‌ سوالي‌ را اصلاً نمي‌دانند به‌آن‌ سوال‌ جواب‌ ندهند، زيرا به‌ سوالهاي‌بدون‌ جواب‌ نمره‌ منفي‌ يا مثبت‌ تعلق‌ نمي‌گيرد واگربه‌ سوالي‌ بيش‌ ازيك‌ پاسخ‌ داده‌ شود،پاسخ اين سوال غلط محسوب‌ خواهد شد و به‌ آن‌ سوال‌ 1 نمره‌ منفي‌ (يك‌ نمره‌منفي‌) تعلق‌ خواهد گرفت‌.

هـ داوطلبان‌ گرامي‌ لازم‌ است‌ مستطيلهاي‌ مربوط به‌ پاسخ‌ گزينه‌ انتخابي‌ خود را در پاسخنامه‌ بامداد سياه‌ نرم‌ پررنگ‌ بطور كامل‌ سياه‌(مشكي‌)كنند. بديهي‌ است‌ درصورتي‌كه‌ قسمتي‌ از مستطيل‌ مورد نظر بطور كامل‌ سياه‌ (مشكي‌) نشده‌ باشد، سازمان‌ در اين‌ مورد مسئوليتي‌ نخواهد داشت‌. نحوه‌ علامتگذاري‌ به‌ صورت‌ صحيح‌ درنمونه‌ بالا مشخص‌ شده‌ است‌.
و ـ هر داوطلب پس از اطمينان از اينكه پاسخنامه متعلق به اوست ضرورت دارد كه زير پاسخنامه را تكميل و امضا كند.
تذكرات‌ خيلي‌ مهم‌
1-
براي‌ حضور در جلسه‌ آزمون، داوطلبان‌ علاوه ‌بركارت‌ شركت در آزمون (امضاء شده و داراي اثر انگشت) بايد اصل كارت ملي و يا شناسنامه‌ عكسدار، چند مداد سياه‌ نرم‌ پررنگ، مدادپاكن‌، مدادتراش و سنجاق ‌به‌ همراه‌ داشته‌ باشند.
2- استفاده از ماشين حساب درجلسه آزمون منحصراً با ماركهاي ‌Casio 3600 ، Casio FX-82‌‌،‌ CATIGA F-618 ،  SHARP BL-531‌،  ‌PARS 4600 ،  SHARP 506 W-BK‌،  SHARP 509 W-BK‌، سيتي زن II 270 SR ، سيتي زن II T 135 SR ، سيتي زن 275 SR و سيتي زن X 270 SR مجاز مي‌باشد. بديهي است در صورت استفاده از ماشين حساب غير از ماركهاي مشخص شده در جلسه آزمون تخلف محسوب شده و مطابق ضوابط با وي برخورد خواهد شد.
3-همراه داشتن كتاب، جزوه، ساك دستي، كيف دستي، ماشين حساب (به جز مارك‌هاي مشخص شده در بند 2)، تلفن همراه ، پيجر، بي سيم و... در جلسه آزمون ممنوع مي‌باشد و داوطلباني كه هريك از وسائل مذكور را بهمراه داشته باشند به عنوان متخلف تلقي خواهندشد.
4- داوطلبان توجه نمايند كه چنانچه‌ جنس، دين و زبان خارجي مندرج‌ در كارت‌ شركت درآزمون‌ با اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نامي اينترنتي مغايرت‌دارد، لازم است براي پيگيري موضوع از روز سه‌شنبه 1389/5/5 تا روز چهارشنبه 1389/5/6 صبح ها از ساعت 8 تا 12 و بعد ازظهرها از ساعت 14 تا 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه ذيربط مراجعه نمايند. بديهي‌است‌ درصورتي‌ كه‌دررابطه‌باسايرمندرجات‌ كارت‌ شركت در آزمون با توجه‌ به‌ اطلاعات ثبت‌نامي‌ اشكالي‌ مشاهده نموديد، لازم‌ است‌ بر اساس دستورالعمل مربوط با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح آن اقدام نمائيد.
5- آن دسته از داوطلباني كه سهميه آنان مورد تأييد ارگان ذيربط قرار گرفته است بر روي كارت شركت در آزمون ‌(بند 8) سهميه ايثارگران درج شده است و ساير داوطلبان متقاضي سهميه ايثارگران كه سهميه آنها مورد تأييد قرار نگرفته است (با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون)، لازم است به شرح زير اقدام نمايند:
5-1- كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اعلام مغايرت لازم است، حداكثر تا 1389/5/13 به سايت اينترنتي ايثار به نشاني www.isaar.ir مراجعه نمايند، درغير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.
5-2- ساير داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه براي روشن شدن وضعيت سهميه خود به ارگان مربوط مراجعه نمايند تا در صورت دارابودن سهميه ، مشخصات آنان از طريق ارگان ذيربط حداكثر تا 1389/5/13 در اختيار سازمان سنجش قرار گيرد، درغير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.
6 ـ داوطلبانيكه در زمان تكميل فرم تقاضانامه ثبت‌نام بند معلوليت را علامتگذاري نموده‌اند و نوع معلوليت آنان بر روي كارت شركت در آزمون درج نشده است. چنانچه نياز به منشي دارند لازم است سريعاً به سازمان بهزيستي محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دريافت و تكميل فرم معلوليت اقدام وتا قبل از روز برگزاري آزمون،آن را به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص تحويل نمايند.در غير اينصورت اقدامي درخصوص تقاضاي آنان به عمل نخواهد آمد.
بخش دوم –  دفترچه‌‌ آزمون‌ عمومي، پايه‌،  اختصاصي‌
در جلسه‌ آزمون‌ به‌ هريك‌ از داوطلبان‌ شركت‌كننده‌‌ 1 بسته نايلوني حاوي يك برگ پاسخنامه و يك دفترچه‌ آزمون داده مي‌شود‌ كه در اين دفترچه آزمون برحسب مورد سوالات دروس عمومي ، پايه (بجز رشته‌هاي امتحاني اتاق عمل و علوم آزمايشگاهي) و دروس تخصصي براي گروه آموزشي پزشكي و براي ساير گروههاي آموزشي و رشته‌هاي اتاق عمل و علوم آزمايشگاهي از گروه آموزشي پزشكي سوالات دروس عمومي و اختصاصي چاپ شده است. اين دفترچه شخصي‌سازي شده و شماره داوطلبي، نام خانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد آن درج گرديده است. اين دفترچه‌ها داراي تنوع بوده و در انواع A ، B ، C و D تقسيم مي‌گردند.
تذكرمهم‌ : سوالات‌ اقليت‌هاي‌ ديني‌ و داوطلباني‌كه‌ زبان‌ خارجي‌ آنها غير انگليسي‌ مي‌باشد در يك دفترچه جدا گانه چاپ شده  و شخصي‌سازي شده و بهمراه بسته حاوي پاسخنامه دفترچه ازمون در اختيار اين قبيل از داوطلبان قرار داده خواهد شد  و  اين ‌دسته‌ از داوطلبان‌ برحسب‌ مورد بايد بجاي‌ پاسخگويي‌ به‌ سؤال‌هاي‌ فرهنگ‌ و معارف‌ اسلامي‌ و يا زبان‌ انگليسي‌ مندرج‌ در دفترچه‌ آزمون‌‌ به‌ سؤال‌‌هاي‌ مربوط به  معارف غيراسلام  و يا زبان‌ خارجي‌ غير انگليسي‌ انتخابي‌ كه‌ در كارت‌ شركت درآزمون‌ آنان‌ نيز قيد گرديده‌ است‌، پاسخ‌ دهند.

- مدت پاسخگويي: زمان پاسخگويي به سؤالها براي رشته‌هاي امتحاني مختلف به شرح جدول زير مي‌باشد:

رشته و يا رشته‌هاي امتحاني

گروه آموزشي

زمان آزمون (دقيقه)

رشته‌هاي گروه آموزشي علوم انساني (بجز حسابداري)

علوم انساني

135

اتاق عمل و علوم آزمايشگاهي

پزشكي

160

رشته‌هاي امتحاني گروه آموزشي هنر (بجز مرمت و احياء بناهاي تاريخي)

هنر

ايمني صنعتي و محيط كار، شهرسازي، صنايع نساجي و معماري

فني و مهندسي

165

كليه رشته‌هاي امتحاني گروه آموزشي كشاورزي و منابع طبيعي

كشاورزي

صنايع چوب و كاغذ، صنايع شيميايي، كامپيوتر و نقشه برداري

فني و مهندسي

195

رشته‌هاي امتحاني گروه آموزشي علوم پايه

علوم پايه

حسابداري

علوم انساني

مرمت و احياء بناهاي تاريخي

هنر

رشته علوم آزمايشگاهي دامپزشكي

علوم آزمايشگاهي دامپزشكي

مجموعه برق

فني و مهندسي

205

الكترونيك هواپيمايي، تعمير و نگهداري هواپيما، ساخت و توليد، عمران، متالورژي، مراقبت پرواز، معدن و مكانيك

فني و مهندسي

220

رشته‌هاي امتحاني گروه آموزشي پزشكي (بجز اتاق عمل و علوم آزمايشگاهي)

پزشكي

بخش سوم ـ تاريخ‌، فرايند برگزاري و محل‌ اجراي‌ آزمون‌
الف - تاريخ‌ آزمون :
آزمون كليه رشته هاي تحصيلي گروههاي آموزشي در صبح و بعد از ظهر روز پنج شنبه 1389/5/7 برگزار خواهد شد.
ب – فرايند برگزاري‌ آزمون‌ : كليه داوطلبان لازم است مطابق جدول زماني ذيل در حوزه‌امتحاني و جلسه آزمون حضور يابند:

روز و تاريخ آزمون

نوبت

گروه آموزشي

رشته هاي امتحاني

شروع فرآيند
برگزاري آزمون

ساعت بسته شدن درب حوزه هاي امتحاني

ساعت حضور در حوزه امتحاني

پنج شنبه 1389/5/7

صبح

فني و مهندسي

گروه فني و مهندسي

7:30 صبح

7:00 صبح

قبل از ساعت
7 صبح

علوم پايه

گروه علوم پايه

عصر

پزشكي

گروه پزشكي

15:00
(3 بعداز ظهر )

14/30(2:30 دقيقه بعداز ظهر)

قبل از ساعت 14:30
(2:30 دقيقه
بعد از ظهر)

كشاورزي ومنابع طبيعي

گروه كشاورزي ومنابع طبيعي

علوم انساني

گروه علوم انساني

هنر

گروه هنر

دامپزشكي

رشته امتحاني علوم آزمايشگاهي دامپزشكي

ج - محل‌ اجراي‌ آزمون‌ : داوطلبان‌ گرامي‌  لازم‌ است‌ با توجه‌ به‌ نام و نشاني محل اجراي آزمون كه در پائين كارت شركت در آزمون اينترنتي آنان درج شده است ، نسبت‌ به‌ شناسايي‌ حوزه‌ امتحاني‌ خوداقدام‌ نمايند.

راه اندازی رشته مهندسی فناوری امنیت اطلاعات و امنیت شبکه در واحدهای علمی کاربردی جهاد

بازنگری دروس مهندسی

پذیرش بورسیه تحصیلی رایگان در مقطع کارشناسی

تغییر معدل در آیین نامه استعداد درخشان

نتایج رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد

آخرین مهلت شرکت در پذیرش دوره های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

راه اندازي كارشناسي پيوسته مهندسي در دانشگاه فني حرفه اي

آخرین مهلت ثبت‌ نام دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی

تمدید مهلت ثبت نام دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دانشگاه جامع

ثبت نام دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی

جذب 662 دانشجو در ترم بهمن در دانشگاه فرهنگیان مشهد

ثبت نام دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته دانشگاه جامع

پذیرش دانشجو در 46 رشته در دانشگاه علمی کاربردی هرمزگان

کامل ترین جزوه اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

پذیرش بدون آزمون دانشجو در موسسه افضل کرمانی

مقاله نویسی ISI
پکیج مدیریت
حصیل در خارج
محصولات آموزش زبان
تدریس خصوصی
آموزش مديريت
تیتر خبرگزاری ها
نمونه سوالات آزمون دکتری 92
سئوالات کارشناسی ارشد
فلش کارت ارشد و دکتری
پذیرش بدون کنکور ارشد
دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
آموزش دروس دانشگاهی پیام نور
سئوالات امتحانی دانشگاه پیام نور
اجاره سالن همایش و سمینار
محصولات آموزشی مدیریتی
محصولات آموزشی بازاریابی و فروش
محصولات آموزشی فنی مهندسی
محصولات آموزشی زبان انگلیسی
فارسروید | دانلود بازی و برنامه اندرویدد
کتاب مدیر ویژه مدیران
MBA مجازی
آموزش ICDL
آموزش تعمیر لپ تاپ
آموزش تعمیرات موبایل
آموزش مقاله نویسی ISI
دانلود مقاله ISI
اندرویدینا | دانلود بازی اندروید
اخبار دانش اموزی
پرتال خبری همگان
مقالات مدیریت
طراحی سایت های دانشگاهی و خبری
اخبار تجارت
اخبار و مقالات فنی مهندسی
محصولات آموزشی
دانلود آهنگ جدید
خدمات نظافت منزل و محل کار
مشاوره کاشت مو
سایت املاک
مقالات روانشناسی
فرصت های کارآفرینی
کمپین تبلیغاتی
خرید تجهیزات مخابراتی
اخبار فرهنگ و هنر
پرتال توریسم
دانلود آهنگ جدید
آموزش نرم افزار های مهندسی
اعزام دانشجو
مترجم 20 زبانه
تبلیغات popup پاپ آپ
سیستم همکاری در فروش
دانلود آهنگ جدید
برنامه های سینما
برنامه های تئاتر
آریاپیکس | بازیگران ، هنرمندان ، سریال
سامانه پیام کوتاه
تندیس جشنواره
دانلود نوار ابزار سایت
Get our toolbar!pagerank