تفاوت های گرین کارت و تابعیت در آمریکا :

گرین کارت تاریخ انقضا دارد اما کارت شهروندی بدون محدودیت زمان است.
برای دریافت کارت شهروندی باید سوگند یاد کرد ولی برای گرین کارت لزومی ندارد.
دارنده گرین کارت در صورتی که در آمریکا زندگی نمی کند، می بایست هر ۶ ماه به آمریکا بازگردد اما برای شهروندی آمریکا همچین محدودیتی وجود ندارد.

دیدگاه ها غیرفعال است