مشاغل پرتقاضا در فرانسه

کارشناس بازرگانی و بازرگانی فنی
مهندسی کامپیوتر
مهندس در حیطه فنی و صنعت
پرستار
ماما
حسابدار
مسئول امور مالی
مهندسی و کادر فنی صنعت
تکنسین اداری
پرسنل ساخت و ساز
تکنسین و مهندسی نگهداری و تعمیرات
پرسنل مطالعه و تحقیق
مهندس و کادر فنی صنعت
کارگر

دیدگاه ها غیرفعال است