اگر قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور رو دارید، در لینک زیر دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ؛ هر کشور به تفکیک و بعد از سپتامبر ۲۰۱۸ رتبه بندی شده است.

نکته بسیار مهم :مدارک تحصیلی صادره از موسسات ضعیف گروه (د) صرفاً تا سطح کارشناسی قابل بررسی و ارزشیابی است. لازم به ذکر است لیست گروه د نهایی نمی‌باشد و امکان حذف برخی از دانشگاه‌ها وجود دارد.

دیدگاه ها غیرفعال است