دریافت مجوز رسمی کار در کشور روسیه

به صــورت کلی دانشجویان می توانند در مشــاغلی نـظیر آموزش خصوصی، کار در رستوران و … مشغول به کار شوند.

دانشجویان مقطع کارشناسی اجازه کار ۱۰ ساعت در هفـته و دانشجویان فوق لیسانس ۲۰ ساعت در هفته و دانشجویان مقطع دکتری ۳۰ ساعت در هفته را دارند.

برای دریافت مجوز کاری در این کـشور داشـتن مدرک زبان روسـی، تحصیـل در دانشگاه دولتی به صورت تمــام وقت الــزامی اسـت و افراد برای دریافت این مجوز می بایست به دفتر مرکزی دانشـگاه و اداره ی مهاجرت روسیه مراجعه کنند.

لازم به ذکر است که کار کردن بدون مجوز در این کشور عواقبی از سوی دولت روسـیه مانــند اخــراج از دانشــگاه، جریمه نقدی بســیار سنـگین خواهند داشت و حـتی از کشـور روسیه اخـراج خواهنـد شد!

دیدگاه ها غیرفعال است