پرداخت کارت به کارت از طریق

۶۲۲۱۰۶۱۰۶۸۸۷۴۴۶۲

بنام مهدی نوروزی

پرداخت با USSD

۹۰۲۲#*۹۷*۷۸۸*