بورسیه تحصیلی در رشته های ذیل در دانشگاه لوزان سوئیس

مقطع: ارشد

امتیازات بورسیه: پرداخت ماهیانه ۱۶۰۰ فرانک تا ۱۰ ماه

رشته های مشمول بورسیه:
Behaviour, Evolution and Conservation (MSc)
Medical Biology (MSc)
Molecular Life Sciences (MSc)
Nursing Sciences (MSc)
Advanced Nursing Practice (MSc)
Crime Data Analysis and Traceology (MSc)
Public Management and Policy (MA)
Forensic Science, orientation Digital Investigation and Identification (MSc)
Foundations and Practices of Sustainability (MA)
Tourism Studies (MA)
Geography (MSc)
Environmental Sciences (MSc)
Biogeosciences (MSc)
Earth Sciences (MSc)
Management (MSc)
Economics (MSc)
Finance (MSc)
Actuarial Science (MSc)
Information Systems and Digital Innovation (MSc)
Accounting, Control and Finance (MSc)
Law and Economics (MLaw)
Legal Issues, Crime and Security of Information Technologies (MLaw)
Arts (MA)
Arts with specialisation (MA)
Digital Humanities (MA)
Study of religions with or without specialisation (MA)
Political Science (MA)
Social Sciences (MA)
Psychology (MSc)
Human Movement and Sports Sciences (MSc)
Sciences and Practices of Education with or without Specialisation (MA)
Physical Education and Sport Didactics (MSc)
Theology (MTh)

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://www.unil.ch/international/en/home/menuinst/etudiants-internationaux/etudiantes-internationaux-reguliers/bourses-master-de-lunil.html

دیدگاه ها غیرفعال است