در کدام دانشگاه های کانادا احتمال پذیرش بیشتر است؟

Concordia University
Montreal University
Saskatchewan University
Carleton University
British Columbia University
Waterloo University

دیدگاه ها غیرفعال است