بهترین دانشگاه های کانادا در رشته ی پزشکی

ده دانشگاه برتر کانادا در رشته ی پزشکی

۱-  University of Toronto (World Ranking = 13)
۲-  McGill University (World Ranking = 22)
۳-  University of British Columbia (World Ranking = 26)
۴-  McMaster University (World Ranking = 33)
۵-  Université de Montréal (World Ranking = 51-100)
۶-  University of Alberta (World Ranking = 51-100)
۷-  University of Calgary (World Ranking = 51-100)
۸-  The University of Western Ontario (World Ranking = 101-150)
۹-  University of Ottawa (World Ranking = 101-150)
۱۰-  Laval University (World Ranking = 151-200)

دیدگاه ها غیرفعال است