انواع ویزای کاری در آمریکا:

ویزای کار ( H1B Work Visa): توافق نامه ی تجارت آزاد حرفه ای
ویزای تحصیل در آمریکا ( F1 Study Visa)
ویزای انتقالی درون سازمانی( L1 Intra-Company Transfer Visa)
ویزا های سرمایه گذاری(K and V Fiancee Visas)

دیدگاه ها غیرفعال است