ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۱۳۴ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)

زبان عمومی و تخصصی :۱

ریاضیات : ۹

دروس مشترک : ۵۴

دروس تخصصی نرم افزار : ۴۲

معدل اعمال شده : ۱۴/۴۵