کارنامه ارشد اولیه ۵ نفر از رشته مدیریت کارآفرینیمیانگین نمره ، ریز درصدها و رتبه ارشد مدیریت کارآفرینی

رتبه های ۱- ۴- ۲۵ - ۴۳ - ۵۴

کارآفرینی
رتبهمیانگین نمره زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)ریاضی و آمارتئوریهای مدیریتاقتصاد خرد و کلانکاربرد کامپیوتر در مدیریت
۱۶۹/۹۸۶/۶۶۵۵۳۶/۶۶۶۶/۶۶۸۷/۷۷
۴۶۰/۸۶۷/۷۷۴۱/۶۶۵۶/۶۶۶۵/۵۵۶۵/۵۵
۲۵۵۴/۹۶۷/۷۷۶۹/۱۶۴۲/۵۸۲/۲۲
۴۳۵۳/۱۶۶/۶۶۶۵/۸۳۴۵/۸۳۷۳/۳۳
۵۴۵۰/۹۷۴/۴۴۶۱/۶۶۲۹/۱۶۶۵/۵۵

منبع:وبلاگ onlinemanagement