کارنامه ارشد اولیه ۸ نفر از رشته مدیریت بازرگانی و مالیمیانگین نمره ، ریز درصدها و رتبه ارشد مدیریت بازرگانی و مالی

رتبه های ۱۹ - ۲۳ - ۴۵ - ۸۲ - ۱۳۰ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۳۲۰

بازرگانی و مالی
رتبهمیانگین نمره زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)ریاضی و آمارتئوریهای مدیریتاقتصاد خرد و کلانتحقیق در عملیاتمدیریت مالیبازاریابی
۱۹۵۵۶۶/۶۶۶۵/۸۳۴۵/۸۳۷۳/۳۳۲۶/۶۶۵۱/۱۱۵۴/۴۴
۲۳۵۱/۸۶۷/۷۷۶۹/۱۶۴۲/۵۸۲/۲۲۴۰ ۵۷/۷۷
۴۵۴۸/۲۷۶/۶۶۵۹/۸۲۲۶/۶۶۵۴/۴۴۲۰۴۰۵۶/۶۶
۸۲۴۸/۱۶۸/۸۸۳۰۴۰۶۶/۶۶۳/۳۳۴۳/۳۳۷۷/۷۷
۱۳۰۴۴/۸۶۷/۷۷۴۱/۶۶۵۶/۶۶۶۵/۵۵۲۴/۴۴ ۴۰
۱۷۳۴۴/۳۶۸/۸۸۶۳/۳۳۲۸/۳۳۶۱/۱۱۲۶/۶۶ ۵۷/۷۷
۱۷۴۴۴/۲۸۶/۶۶۵۵۳۶/۶۶۶۶/۶۶۱۵/۵۵۲۴/۴۴۶/۶۶
۳۲۰۳۸/۵۷۴/۴۴۶۱/۶۶۲۹/۱۶۶۵/۵۵۲۵/۵۵ ۰

منبع:وبلاگ onlinemanagement