کارنامه ارشد اولیه ۷ نفر از رشته مدیریت MBAمیانگین نمره ، ریز درصدها و رتبه ارشد مدیریت MBA

رتبه های ۳۸-۶۶-۹۴-۱۰۷-۱۹۹-۲۰۸-۲۶۰

MBA
رتبهمیانگین نمره زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)ریاضی تئوریهای مدیریتGMAT
3850.788.82045.5555
6647.157.772456.6658.33
9443.352.2235.5525.5557.5
10744.745.5536.6648.8850.83
19939.647.7723.3326.6661.66
20837.328.8835.5535.5549.16
26036.6607.772061.66

منبع:وبلاگ onlinemanagement