کارنامه ارشد اولیه ۳ نفر از رشته مدیریت اجراییمیانگین نمره ، ریز درصدها و رتبه ارشد مدیریت اجرایی

رتبه های ۹ - ۱۱ - ۲۲

مدیریت اجرایی
رتبهمیانگین نمره زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)دانش مسائل روزتئوریهای مدیریتGMATفارسی
۹۴۶/۷۶۱/۱۱۳۰۳۷/۷۷۵۱/۶۶۷۳/۳۳
۱۱۴۵/۲۵۵/۵۵۵۱/۱۱۴۴/۴۴۳۶/۶۶۴۱/۳۳
۲۲۴۵/۱۳۲/۲۲۴۸/۸۸۴۶/۶۶۴۰/۸۳۵۶

منبع:وبلاگ onlinemanagement