یک شرکت هواپیمایی در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی خود، استخدام نماید.
به گزارش خبرنگار بازارکار، این شرکت کادر فنی خود در فرودگاه مشهد را از طریق برگزاری مصاحبه و آزمون از میان واجدین شرایط مرد، گزینش و جذب می نماید.
بر این اساس، از دارندگان مدرک دو ساله مکانیک و اویونیک هواپیما از آموزشگاه های معتبر مورد تایید سازمان هواپیمایی کشور دعوت به همکاری می شود.
واجدین شرایط می توانند برای دسترسی به اطلاعیه استخدامی به صفحه ۶ شماره ۵۵۶ نشریه بازارکار مورخ ۸۹/۶/۲۷ مراجعه و حداکثر تا تاریخ ۸۹/۷/۱۰ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

نحوه تماس:
صندوق پستی : ۹۱۳۷۵/۱۹۷۷