پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran

کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 95 نتایج ارشد 95 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 95 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 95 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتی          12 آذر 1390 - 03 December 2011

آگهی دعوت به همکاري هیأت علمی تمام وقت در آموزشکدههاي فنی و حرفه اي سما در اکثریت رشته ها و تمامی استانها

با استعانت از حضرت باریتعالی سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی براي کادر هی أت علمی آموزشکدههاي فنی و حرفهاي خود،
از بین خواهران و برادران داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشت ههاي مندرج در جدول پیوست با شرایط زیر ب ه صورت
قراردادي تمام وقت موقت دعوت به همکاري م ینمای د. علاقمندا ن م یتوانن د در صورت داشتن شرایط اعلام شده نسبت به تکمیل فرم ثبت نا م
1390 اقدام نماین د. شایان ذکر است این سازمان بیستمین سال فعالیت خود را پشت سر م یگذار د /09/ اینترنتی حداکثر ت ا تاریخ 20
و در حال حاضر داراري 94 هزار دانشجو کاردانی در سطح 110 شهر کشور میباشد.
شرایط عمومی داوطلبان
-1 مسلمان یا متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.
-2 اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه.
-3 انجام خدمت وظیفه یا کارت معافیت دائم براي آقایان (معافیتهاي پزشکی که مانع انجام وظایف هیأت علمی نباشد قابل قبول است).
-4 داشتن سلامت جسمی و روانی کامل.
-5 نداشتن پیشینه سوء، اعتیاد به مواد مخدر و استعمال دخانیات.
. -6 داشتن حداقل مدرك کارشناسی ارشد با حداقل معدل 15
-7 علاوه بر شرایط اعلام شده دربند 6 حداقل معدل مدارك تحصیلی متقاضیان در مقاطع دیپلم و فوق دیپلم 14 و در مقطع لیسانس براي گروه علوم انسانی
حداقل 14 و براي گروههاي غیر علوم انسانی و فنی و حرفهاي نباید کمتر از 13 باشد.
-8 ارائه ریز نمرات مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس.
تذکر: نمرات دروس اصلی و تخصصی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد نباید کمتر از 14 باشد. (در صورت داشتن تجربه کاري و فعالی تهاي پژوهشی،
کاربردي قابل بررسی است)
-9 ارتباط بین رشته تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس با رشتههاي تحصیلی مورد تقاضا.
شرایط اختصاصی داوطلبان
-1 نداشتن تعهد استخدامی به وزارتخانهها و سازمانهاي دولتی و غیر دولتی پس از پذیرش قطعی (هنگام عقد قرارداد همکاري با سازمان).
-2 حداکثر سن با احتساب مدت خدمت نظام وظیفه تا پایان اسفند ماه 90 براي آقایان 35 سال و براي خانم ها 33 سال میباشد.
-3 امکان انجام حداقل 16 ساعت تدریس و 16 ساعت حضور در وقت اداري در هفته جهت همکاري در امور آموزشی، پژوهشی، مشاوره و
مالی، اداري (جمعاً 32 ساعت) در مراکز آموزشی و ستادي.
نحوه ثبت نام اولیه
.www.sazman-sama.com -1 تکمیل کامل و دقیق فرم ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سما به آدرس
www.sazman-sama.com -2 پرداخت وجه ثبت نام اولیه به مبلغ 10.000 (ده هزار) ریال به صورت اینترنتی، راهنماي فایل پرداخت در آدرس
قابل مشاهده است.
-3 تأیید مندرجات فرم تقاضا.
شیوه انتخاب
با توجه به علمی کاربردي بودن دورههاي کاردانی پیوسته، سازمان از بین داوطلبان واجد شرایط با توجه به رشت ههاي تحصیل ی، از بالاترین میانگین معدل
دورههاي کارشناسی و کارشناسی ارشد و سایر امتیازات علمی و تخصصی چند برابر نیروي مورد نیاز را به مصاحب ههاي سازگاري شغلی و حرف هاي و عقیدتی
دعوت مینماید و پس از بررسی ریز نمرات دروس اصلی و تخصصی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و فعالیتهاي پژوهشی، تحقیقاتی کاربردي و نمرات دروس
آزمایشگاهی و کارگاهی و جمع بندي امتیازات مکتسبه و تعیین اولویت، پس از گذرداندن دوره آموزشی بدو خدمت دعوت به همکاري ب ه صورت قرارداد ي
مینماید، تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادي به رسمی آزمایشی افراد مذکور منوط به پذیرش نهایی در مصاحبههاي جذب هی أتهاي استانی خواه د بو د.
شایان ذکر است افراد مذکور میبایست در فراخوانهاي جذب استان مورد تقاضا ثبت نام نموده و در مصاحبهها و مراحل مربوطه شرکت نمایند.
ت ذکرا ت بسیار م همشیوه انت خا بمدا ر ك لازم جه ت شرک ت درم صا حب ه
نکته: بکارگیري افراد به صورت قراردادي هیچگونه تعهدي براي سازمان در پذیرش نهایی آنان نخواهد داشت و سازمان مختار خواهد بود از بین کلیه داوطلبان
افراد اصلح را انتخاب نماید.
1 محاسبه خواهد ش د. (مشرو ط / نکته: در تعیین اولویتها معدل کارشناسی ارشد افراد فارغالتحصیل از دانشگاههاي جامع و دولتی مراکز استانها با ضریب 07
.( به داشتن حداقل معدل 15
توجه: کلیه ضوابط و مقررات حقوق و مزایا، ترفیعات علمی، امتیازات ادامه تحصیل، تسهیلات رفاهی مسکن و غیره مانند ضوابط و مقررات
دانشگاه آزاد اسلامی میباشد.
توجه: براي اعضاء هی أت علمی که به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت م یشون د و چنانچه در مقطع دکتري پذیرفته شوند امکان بورسیه شدن و
انتقال به واحدهاي دانشگاهی وجود دارد.
مدارك لازم جهت شرکت درمصاحبه
پس از اعلام اسامی حائزین شرایط در مرحله اول، داوطلبان می بایست مدارك زیر را جهت شرکت در جلسه مصاحبه تکمیل و ارائه نمایند.
عدم مراجعۀ داوطلب به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
-1 اصل و تصویر مدارك تحصیلی که در فرم ثبت نام درج نموده است. (دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتري)
-2 اصل و تصویر ریز نمرات مقاطع تحصیلی که در فرم ثبت نام درج نموده است. (دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتري)
-3 اصل و تصویر شناسنامه. (کلیه صفحات)
-4 اصل و تصویر کارت ملی.
-5 اصل و تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم. (ویژه داوطلبان مرد)
-6 تأییدیه پرداخت اینترنتی وجه به مبلغ 100.000 (یکصد هزار) ریال بابت انجام مصاحبه.
نکته: چون در هنگام ثبت نام از داوطلبان مدارك اخ ذ نم یگرد د، پس ا ز اعلام نتایج افرا د موظفن د نسبت به ارائه اصل کلیه مدارك خواسته شده
(شناسایی و تحصیلی) در روز مصاحبه اقدام نمایند؛ عدم ارائه مدارك باعث جلوگیري از شرکت در مصاحبه میگردد و مسئولیت آن بر عهده
داوطلب خواهد بود. لذا توصیه می شود متقاضیان پس از ثبت نام نسبت به آماده نمودن مدارك خود تا قبل از اعلام نتایج اقدام نمایند،
(به مدارك ناقص ترتیب اثري داده نخواهد شد).
تذکرات بسیار مهم
-1 سازمان پس از اعلام نتایج نهایی، پذیرفته شدگان را بر اساس نیاز واحد مورد تقاضا دعوت به همکاري مینماید.
-2 در صورت وجود متقاضیان مرد و زن در یک رشته و در یک واحد با رعایت سایر شرایط و ضوابط، حق تقدم با متقاضیان هم جنس با دانشجویان آمو زشکده
و افراد بومی خواهد بود.
-3 چون جذب کلیه پذیرفته شدگان در واحدها منوط به پذیرش دانشجو در رشته مورد نظر در آموزشکده محل خدمت می باشد، لذا در صورت عدم پذیرش
دانشجو امکان جذب هیأت علمی وجود نخواهد داشت.
-4 در صورتیکه در آموزشکده محل خدمت، هریک از رشت ههاي تحصیلی به هر دلیلی لغو و یا منحل گردد افراد به دیگر واحدها بر اساس نیا ز،
جهت ادامه همکاري معرفی خواهند شد و یا برابر ضوابط و دستورالعملهاي صادره از دانشگاه آزاد اسلامی عمل خواهد گردید.
-5 وجه ثبت نام قابل استرداد نمی باشد.
-6 چنانچه هر زمان محرز گردد که داوطلب فاقد شرایط لازم بوده و اطلاعات نادرست در فرم درخواست درج نمو ده است سازمان محق خواهد بو د
که در هر مرحله، از ادامه کار فرد جلوگیري به عمل آورده و در صورت ضرورت به مراجع قضائی معرفی نماید.
-7 افرادي که در دورههاي قبلی در طرح استخدام هیأت علمی شرکت کرد هاند و از آنها ب ه علت عدم اولویت دعوت ب ه عمل نیامده یا موفق ب ه
گذراندن دوره آموزشی بدو خدمت نشدهاند یا به هر دلیل انصراف دادهاند، هیچ حقی براي آنها وجود ندارد و در صورت تمایل بایستی مجدداً در طر ح
سال جاري شرکت نمایند.
-8 با توجه به اینکه امکان انتقال از آموزشکدهاي به آموزشکده دیگر وجود ندارد، لذا داوطلبان می بایست در انتخاب خود دقت لازم را به عمل آورند.
اعلام خواهد شد. www.sazman-sama.com -9 اسامی واجدین شرایط جهت انجام مصاحبه در دهه اول دي ماه 1390 در سایت سازمان به آدرس
-10 سازمان در قبال هرگونه اطلاعات نادرست و یا ناقص در فرم تقاضا که منجر به حذف داوطلب گردد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
-11 چون هرگونه اطلاع رسانی یا تغییر برنامه فقط از طریق سایت سازمان اعلام خواهد شد، لذا به داوطلبان توصیه می شو د جهت اطلاع ا ز آخرین اخبا ر
مربوط به طرح جذب هیات علمی بطور مستمر (هفتگی) به سایت مذکور مراجعه نمایند.
-12 دارندگان مدارك تحصیلی فراگیر، مجازي، غیرحضوري و یا نیمه حضوري مجاز به ثبت نام در این فراخوان نمیباشند.
سازمان سما
معاونت منابع انسانی

 

فرم استخدام سازمان سما

 

 

 

تگ ها استخدام هیأت علمی سازمان سما همه استان ها کارشناسی کارشناسی ارشد
موسسه پژوهش MBA
ترجمه تخصصی دانشگاهی
مقاله نویسی ISI

خبرنامه - شبکه های اجتماعی

آمار سایت