پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran

کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 1400 نتایج ارشد 1400 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 1400 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 1400 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 آگهی استخدام سراسری / اخبار استخدام          05 اردیبهشت 1393 - 25 April 2014


شرایط استخدام وزارت جهاد کشاورزی


وزارت جهاد کشاورزی جزو ارگانهای مهمی‌ میباشد که هر ساله نیروی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه جذب مینماید.


ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺨﺪام:

    داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان
    اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان
    ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ دﺧﺎﻧﯿﺎت وﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
    ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺟﺰاﺋﯽ ﻣﻮﺛﺮ
    داراﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
    داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
    اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
    داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪم رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
    ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺪﻣﺖ، داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺘﺨﺪام:

    داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل ۱۴
    ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اداره ﮐﻞ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ از ﺷﺮط ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﻌﺪل ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
    داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ۲۰ ﺳﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۳۵ ﺳﺎل ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط اراﺋﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

    داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ (از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۵۹/۶/۳۱ ﻟﻐﺎﯾﺖ ۱۳۶۷/۵/۲۹) ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن و ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در اﺛﺮ ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ.
    اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا، آزادﮔﺎن، ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮﻫﺎ، ﺟﺎﻧﺒﺎزان از ﮐﺎراﻓﺘﺎده ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ: ﻫﻤﺴﺮ، ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ۵ ﺳﺎل.
    آزادﮔﺎن، ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪاء و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮﻫﺎ، ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان (۲۵ درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ) و ﻓﺮزﻧﺪان آزادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت دارﻧﺪ، از ﺷﺮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
    داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ (ﻗﺮاردادی) در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ. (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ ﺳﺎل)

    افرادی که جهت خدمت در مرکز استان پذیرفته می شوند، ابتدا بایستی بدلیل آشنایی با وظایف و ماموریت های اداره کل جهاد کشاورزی، به مدت حداقل ۶ تا حداکثر ۲۴ ماه بنا به تشخیص اداره کل جهاد کشاورزی استان در یکی از شهرستانهای استان خدمت نمایند.


این شرایط تا به این لحظه گردآوری شده است و ممکن است در زمان آزمون دستخوش تغییراتی شود.تگ ها شرایط استخدام وزارت جهاد کشاورزی استخدام وزارت جهاد کشاورزی

پر بازدیدترین اخبار استخدام

خبرنامه - شبکه های اجتماعی