پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran
کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 1402 نتایج ارشد 1402 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 1402 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 اخبار دانشگاهی کشور / پذيرش بدون کنکور          24 اسفند 1389 - 15 March 2011

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺪون آزﻣﻮن

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ رﺳــﺎﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺪون آزﻣﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﭘﺬﻳـــــﺮش
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻤﺘﺎز (ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ) ﻣﺼﻮب ﻣﻮرخ 86/10/25 ﺷﻮراي داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد . ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 1 ﺑﻨﺪ "اﻟﻒ" (ده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ)  ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ
ﻃﻮﺳﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨــﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎده 4 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ و درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط (ﺷﻤﺎره 1)، ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺗﺒﻪ و ﻣﻌﺪل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت   درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه،
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻜﺪه و آﻣﻮزش ﻛﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از آن، ﻓﺮم ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 90/6/1 ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺮات ﻛﺎر آﻣﻮزي، ﭘﺮوژه و اﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻳﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ و رﺗﺒﻪ و ﻣﻌﺪل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﻗﺒﺎل
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮر (90/6/1) ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.  
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ (ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎده 1 ﺑﻨﺪﻫﺎي "اﻟﻒ" ﺗﺎ "و" )  و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ
ﻃﻮﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 1 ﺑﻨﺪﻫﺎي "ب" ﺗﺎ "و " ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻨﺪ اﻟﻒ) و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ اي اﻋﻢ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ و داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از
ﺳﺎﻳﺖ درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﺎﺋﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه (ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء)  در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ي ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1390/2/14 درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸــﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ اي و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ و ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن از داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﺘﺎزي (ﺣﺘﻲ 10%  ﺑﺮﺗﺮ)، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺼﻮل ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .  ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ اي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه در ﻗﺒﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺿﻤﻨﺎً اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺗﺒﻪ و ﻣﻌﺪل  داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ي ﺧﻮدرا (ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﺸﺘﻢ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 90/6/1 ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎي درﺧﺸﺎن واﻗﻊ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛
ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ي ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺟﺪول رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ اي  
ردﻳﻒ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ   
1 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺮژي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق ﮔﺮاﻳﺶ ﻗﺪرت 
2 ﻣﻜﺎﺗﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ (ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار)- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ 
3 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار) 
4 ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ- ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ 
5 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ- رﻳﺎﺿﻲ- ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ دﻳﭙﻠﻢ رﻳﺎﺿﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ

ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘــﮕﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺮﻳﻚ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ردﻳﻒ 1ﺗﺎ5 ﻧﻴﺰ در ﺻـــﻮرت وﺟﻮد،
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﺗﻮﺟﻪ1:  ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮم ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي را ﺑﺮاي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي
ﺟﺪول ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ اي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﺗﻮﺟﻪ 2:  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد (ﺑﻪ ﺟﺰ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ اي )  ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻜــﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  
ﺗﻮﺟﻪ 3: ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺷﺮط ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﭘﺬﻳﺮش، اﻋﻢ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي
ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1390/2/14 ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺗﻮﺟﻪ 4: ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺷﺮط ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﭘﺬﻳﺮش، اﻋﻢ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ
رﻳﺰﻧﻤﺮات ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺿﻤﻴﻤﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 

ﻧﺸﺎﻧﻲ دﻓﺘﺮ: ﻣﻴﺮداﻣﺎد ﻏﺮﺑﻲ ﭘﻼك 470 ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن . ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ 18875-4416  
ﺗﻠﻔﻦ : 88677976 -84064449 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس : ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 12. 
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ  
دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎنﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ  
ﺗﺄﺳﻴﺲ 1307
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﭘﺬﻳﺮش ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻤﺘﺎز   
( ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ )  


ﺻﻔﺤﺔ 1 از 1  

اﻟﻒ- ﻣﻘﺪﻣﻪ  

در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي  ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 21/3536 ﻣﻮرخ 1386/6/31 وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﻫﺎي ﻻزم در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺟﺬب و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻤﺘﺎز در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ و
اﺑﻼغ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  

ب- ﭘﺬﻳﺮش  
ﻣﺎده 1 : داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داراي ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:  
اﻟﻒ - دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺳﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﺰء ده درﺻﺪ
ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودي ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.  
ب - داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮري ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ وزارت ﻣﺘﺒﻮع. 
ج- دارﻧﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪ ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻟﻤﭙﻴﺎد. 
د- دارﻧﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪ ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻮارزﻣﻲ و ﺟﻮان ﺧﻮارزﻣﻲ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح اﺑﺘﻜﺎري
ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ذي رﺑﻂ. 
ه-  ﻧﻔﺮ اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ذي رﺑﻂ. 
و- رﺗﺒﻪ اول ﻛﺸﻮري ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺒﺘﻜﺮ و ﻧﻮ آور ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ. 
ﺗﺒﺼﺮه: اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ "ب" ﺗﺎ "و" از ﻣﺎده 1 ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺰء 15% (ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ)  ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودي
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﺎده 2:  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ده درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ ﻫﺮ
رﺷﺘﻪ _ ﮔﺮاﻳﺶ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﺗﺒﺼﺮه: ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ _ ﻣﺤﻞ (ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن    ﺳﻨﺠﺶ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه    ﺑﺮاي ﻫﺮ رﺷﺘﻪ _ ﻣﺤﻞ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﺮد ﻛﺮده آن ﻋﺪد ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﺿﺎﻓﻲ
ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﺎده 3: داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎل و دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺧﻮد از ﺗﺴﻬﻴﻼت
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﺎده 4 : داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت  اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﻲ ذي رﺑﻂ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺬﻳﺮش ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻣﺎده 5 : ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺮﻓﺎ ًﺑﺮاي ﻧﻴﻤﺴﺎل اول ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراي
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه  اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در 5 ﻣﺎده، 6 ﺑﻨﺪ و 3 ﺗﺒﺼﺮه در ﺷﻮراي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ 86/10/25 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه و از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺮاﺳﺖ   ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻤﺘﺎز(ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ)ﺷﻤﺎره1 
ﺗﻘﺎﺿﺎي داﻧﺸﺠﻮ:  
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ آﻗﺎي / ﺧﺎﻧﻢ ........................................................... داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ....................................... در رﺷﺘﻪ ........................................ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ
....................ﻛﻪ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه و آﻣﻮزش ﻛﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺰء ده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ
ورودي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ, ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷﻤﺎره 21 /3536 ﻣﻮرخ 86 /6 /31 وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري وﺑﺎ اﻃﻼع از ﻣﺎده 2 و ﺗﺒﺼـﺮه  6 آﺋـﻴﻦ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ............................................... ﮔﺮاﻳﺶ ........................................ را دارم. ﺿـﻤﻦ آﮔـﺎﻫ  ﻲ از اﻳـﻦ
ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 90/6/1 را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮم.  
آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس: ...........................................................................................................................................................................................................................
ﺗﺎرﻳﺦ و اﻣﻀﺎء: 

ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻜﺪه: 
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻗﺎي / ﺧﺎﻧﻢ .......................................... داﻧﺸﺠﻮي دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ : ..................................................... ﮔﺮاﻳﺶ: ........................................... 
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ : ........................................................ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻤﺴـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻣﻌـﺪل ﻛـﻞ   : ........................ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورده و ﺟـﺰء ده درﺻـﺪ    
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺗﺮ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ( رﺗﺒﻪ ............ از .............. ﻧﻔﺮ) در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﺸﺘﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه: ................................................................. ﺗﺎرﻳﺦ : .......................................... اﻣﻀﺎء : 

ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش ﻛﻞ داﻧﺸﮕﺎه :  
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻗﺎي / ﺧﺎﻧﻢ .......................................... داﻧﺸﺠﻮي دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ : ................................................... ﮔﺮاﻳﺶ: ............................................. 
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ: ........................................................ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ: ..................... را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺟﺰء ده درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺑﺮﺗﺮ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد(رﺗﺒﻪ ........... از ............ ﻧﻔﺮ) در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﺸﺘﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه: ........................................................ ﺗﺎرﻳﺦ: ............................. اﻣﻀﺎء:  

دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن:  
ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗـﺎي/ ﺧـﺎﻧﻢ ........................................... داﻧﺸـﺠﻮي ﻣﻘﻄـﻊ ﻛـﺎر ﺷﻨﺎﺳـ   ﻲ رﺷـﺘﻪ: ................................... ﮔـﺮاﻳﺶ: ..................................         
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ....................................... ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺪون ﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن  در رﺷـﺘﻪ: ....................................         
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه وآﻣﻮزش ﻛﻞ داﻧﺸﮕﺎه داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ............... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه و آﻣﻮزش ﻛﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺰء ده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ورودي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه و آﻣﻮزش ﻛﻞ داﻧﺸﮕﺎه در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻂ اﺑﻼﻏﻴﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﺷﻮراي داﻧﺸﮕﺎه را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ / ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮوه اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن: .......................................... ﺗﺎرﻳﺦ: ................................... اﻣﻀﺎء: 

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت:............................................................................................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ
دﻓﺘﺮاﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن  
ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻤﺘﺎز(ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ- ﺳﻬﻤﻴﻪ ده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ)ﺷﻤﺎره 2  


ﺗﻘﺎﺿﺎي داﻧﺸﺠﻮ:  
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ آﻗﺎي / ﺧﺎﻧﻢ ............................................................... ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ .................................................. داﻧﺸـﺠﻮي داﻧﺸـﻜﺪه   ..................................... 
داﻧﺸﮕﺎه ................................................... ﺑﺎ ......................... واﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪه ﻃﻲ ﻫﻔﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ........................... ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ا   ﻳﻨﻜـﻪ 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﺰء دره درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودي ﺧﻮد از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﻮده و ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮم و آن زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺟﺰء ده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودي داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻢ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷﻤﺎره 21 /3536 ﻣﻮرخ
86 /6 /31 وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري وﺑﺎ اﻃﻼع از ﻣﺎده 2 و ﺗﺒﺼﺮه 6 آﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﺗﻘﺎﺿـﺎ    ي ﭘـﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـ   ﻲ ارﺷـﺪ رﺷـﺘﻪ  
............................................... ﮔﺮاﻳﺶ ........................................... را دارم و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮم ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﺮﻣﺎه در آزﻣﻮن
ﻛﻠﻴﻪ دروس(اﻋﻢ از ﺗﺌﻮري ، ﻋﻤﻠﻲ ، ﭘﺮوژه و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد) ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺮات در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﺪل ﻫﺸـﺖ ﻧﻴﻤﺴـﺎل  و
اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 90/6/1 ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ, و در ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺮ ﻛـﺮدي در اراﺋـﻪ ﻣـﺪارك ﻳـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ در    
اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻧﻤﺮه ﮔﺮدد، آن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﺪارد و ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺎرﻳﺦ ...............................................................................                    اﻣﻀﺎء : 

ﻣﺎده 2 ﺗﺒﺼﺮه 6: داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ده درﺻﺪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش( ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪﮔﺎن) ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑـﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻤﺘﺎز دوره ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ. 

ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻜﺪه: 
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻗﺎي / ﺧﺎﻧﻢ .................................................................................................. داﻧﺸﺠﻮي دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷـﺘﻪ  : .....................................................
ﮔﺮاﻳﺶ: ..............................................ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ : ........................................................ در ﻫﻔﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌـﺪل ﻛـﻞ   : ........................
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺟﺰء ده درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺗﺮ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ( رﺗﺒﻪ ............ از .............. ﻧﻔﺮ) در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻮده و ﺑـﻪ ﺷـﺮط ﻗﺒـﻮﻟ   ﻲ در ﻛﻠﻴـﻪ
واﺣﺪﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه, در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﺸﺘﻢ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه : ................................................................. ﺗﺎرﻳﺦ : .................................. اﻣﻀﺎء :   

آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ:  
آدرس: ......................................................................................................................................................................................................... 
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ: .................................................................... ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه (در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن): ......................................................... 
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ: ........................................................................................................................................................................... 
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ
دﻓﺘﺮاﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن  
ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ اي ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻤﺘﺎز(ﺳﻬﻤﻴﻪ ده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ-ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ)  ﺗﻘﺎﺿﺎي داﻧﺸﺠﻮ:  
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ آﻗﺎي / ﺧﺎﻧﻢ ............................................................... ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ .................................................. داﻧﺸـﺠﻮي داﻧﺸـﻜﺪه   ..................................... 
داﻧﺸﮕﺎه ................................................... ﺑﺎ ......................... واﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪه ﻃﻲ ﻫﻔﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ........................... ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ا   ﻳﻨﻜـﻪ 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﺰء دره درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودي ﺧﻮد از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﻮده و ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮم و آن زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺟﺰء ده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودي داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻢ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷﻤﺎره 21 /3536 ﻣﻮرخ
86 /6 /31 وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري وﺑﺎ اﻃﻼع از ﻣﺎده 2 و ﺗﺒﺼﺮه 6 آﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﺗﻘﺎﺿـﺎ    ي ﭘـﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـ   ﻲ ارﺷـﺪ رﺷـﺘﻪ  
............................................... ﮔﺮاﻳﺶ ........................................... را دارم و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮم ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﺮﻣﺎه در آزﻣﻮن
ﻛﻠﻴﻪ دروس(اﻋﻢ از ﺗﺌﻮري ، ﻋﻤﻠﻲ ، ﭘﺮوژه و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد) ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺮات در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﺪل ﻫﺸـﺖ ﻧﻴﻤﺴـﺎل  و
اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 90/6/1ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ, و در ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺮ ﻛـﺮدي در اراﺋـﻪ ﻣـﺪارك ﻳـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ در    
اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻧﻤﺮه ﮔﺮدد، آن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﺪارد و ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺎرﻳﺦ ...............................................................................                    اﻣﻀﺎء : 

ﻣﺎده 2 ﺗﺒﺼﺮه 6: داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ده درﺻﺪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش( ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪﮔﺎن) ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑـﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻤﺘﺎز دوره ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ. 

ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻜﺪه: 
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻗﺎي / ﺧﺎﻧﻢ .................................................................................................. داﻧﺸﺠﻮي دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷـﺘﻪ  : .....................................................
ﮔﺮاﻳﺶ: ..............................................ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ : ........................................................ در ﻫﻔﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌـﺪل ﻛـﻞ   : ........................
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺟﺰء ده درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺗﺮ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ( رﺗﺒﻪ ............ از .............. ﻧﻔﺮ) در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻮده و ﺑـﻪ ﺷـﺮط ﻗﺒـﻮﻟ   ﻲ در ﻛﻠﻴـﻪ
واﺣﺪﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه, در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﺸﺘﻢ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه : ................................................................. ﺗﺎرﻳﺦ : .................................. اﻣﻀﺎء :   

آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ:  
آدرس: ......................................................................................................................................................................................................... 
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ: .................................................................... ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه (در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن): ......................................................... 
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ: ........................................................................................................................................................................... 
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ
دﻓﺘﺮاﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن               ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي  ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  
ﺗﻘﺎﺿﺎي داﻧﺸﺠﻮ:  
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ آﻗﺎي / ﺧﺎﻧﻢ ................................. داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ/ داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه: ........................... در رﺷﺘﻪ:............................ ﮔﺮاﻳﺶ ............................... ﺑﺎ
ﻣﻌﺪل ﻛﻞ: ..............؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت / ﺟﺸﻨﻮاره/ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ اﻟﻤﭙﻴـﺎد داﻧﺸـﺠﻮﻳﻲ   ....................................ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  : ................ در
ﻛﺸﻮر: ......................... ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ رﺗﺒﻪ ............. را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده ام؛ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ 21/3536 ﻣﻮرخ 86/6/31 وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و  
ﻓﻨﺎوري ؛ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎر ﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ......................... ﮔـﺮاﻳﺶ  .................................. را دارم. ﺿـﻤﻨﺎ ﻣـﺪارك ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳـﻦ     
درﺧﻮاﺳﺖ(ﺷﺎﻣﻞ:1- ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﻓﺮدي.2- ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﺗﻴﻤﻲ.3- ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻮﺳـﻂ وزارت ﻋﻠـﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري    )
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣـــﺪارك اراﺋــﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮم ﺗـﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ     90/6/1 ﮔـﻮاﻫﻲ 
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻲ ورﺗﺒﻪ ي ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮرد اﺧﺬ ﭘﺎﺳﺦ، ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻢ و ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐـــﺎﻳﺮت ﻳـﺎ ﻧﻘﺼـﻲ  
در ﻣــﺪارك، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺬﻳﺮش درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﭘـﺬﻳﺮش در    
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﺗﺎرﻳﺦ: .............................................    اﻣﻀﺎء :  

ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﻜﺪه  ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ:   
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ               
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻗﺎي/ ﺧﺎﻧﻢ ........................................... داﻧﺸﺠﻮي دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ: ............................ ﮔﺮاﻳﺶ: .................................. ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ:
.................. ﺟﺰو 15% ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودي ﺧﻮد ( رﺗﺒﻪ .... از .... ﻧﻔﺮ)ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﻴﻤﺴـﺎل   ........... ﺑـﻮده و در ﺻـﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در   
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ............................... داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه: .......................................... ﺗﺎرﻳﺦ: ............................... اﻣﻀﺎء :  
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن   
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻗﺎي/ ﺧﺎﻧﻢ .......................................داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ي دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ: .......................... ﮔـﺮاﻳﺶ: ............................... ﺑـﺎ ﻣﻌـﺪل  
ﻛﻞ: .................. ﺟﺰو 15% ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ورودي ﺧﻮد ﺑﻮده( رﺗﺒﻪ .... از .... ﻧﻔﺮ)و در ﺗﺎرﻳﺦ ................. ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ............ ﻧﻴﻤﺴﺎل داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه: ...................................... ﺗﺎرﻳﺦ: ...................... اﻣﻀﺎء:  
ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس:  
آدرس: .................................................................................................................................................................................................................. 
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ: .................................... ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه (در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن): ...........................................  
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ  
دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎنﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻤﺘﺎز(ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ داﻧﺸﺠﻮ/ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ)  
ﺗﻘﺎﺿﺎي داﻧﺸﺠﻮ:  
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ آﻗﺎي / ﺧﺎﻧﻢ ...........................................................داﻧﺸﺠﻮ/ داﻧـﺶ آﻣﻮﺧﺘـﻪ  ي داﻧﺸـﮕﺎه ....................................... در رﺷـﺘﻪ ........................................ﺑـﺎ 
ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ....................ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ داﻧﺸـﻜﺪه و آﻣـﻮزش ﻛـﻞ داﻧﺸـﮕﺎه ﺟـﺰء      رﺗﺒـﻪ اول
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ, ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷﻤﺎره 21 /3536 ﻣﻮرخ 86 /6 /31 وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري وﺑﺎ اﻃـﻼع 
از ﻣﺎده 2 و ﺗﺒﺼﺮه 6 آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ رﺷـﺘﻪ   ............................................... ﮔـﺮاﻳﺶ  ........................................ را
دارم. ﺿﻤﻨﺎ" ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮم ﻛﻪ ﻣﺪارك دال ﺑﺮ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻲ ﺧﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺪل و رﺗﺒﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﻲ, ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ  90/6/1
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻢ و در ﺻﻮرت دﻳﺮﻛﺮد, آن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻧﺪارد. و ﻣﻄﻠﻌﻢ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﭘـﺬﻳﺮش در داﻧﺸـﮕﺎه ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ     و
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ي اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس: ................................................................................................................................................... ﺗﺎرﻳﺦ و اﻣﻀﺎء: 

ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻜﺪه: 
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻗﺎي / ﺧﺎﻧﻢ .......................................... داﻧﺸﺠﻮ/ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رﺷـﺘﻪ  : ..................................................... ﮔـﺮاﻳﺶ:
...........................................ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ : ........................................................ در ........... ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ : ........................ را ﺑﻪ دﺳـﺖ آورده 
و رﺗﺒﻪ اول داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ورودي ﺧﻮد ( رﺗﺒﻪ ............ از .............. ﻧﻔﺮ) ﺑﻮده و در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﭼﻬﺎرم داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ/ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه: ................................................................. ﺗﺎرﻳﺦ : .......................................... اﻣﻀﺎء : 

ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش ﻛﻞ داﻧﺸﮕﺎه :  
ﮔــﻮاﻫﻲ ﻣــﻲ ﺷــﻮد آﻗــﺎي / ﺧــﺎﻧﻢ .......................................... داﻧﺸــﺠﻮ/ داﻧــﺶ آﻣﻮﺧﺘــﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ رﺷــﺘﻪ : ................................................... ﮔــﺮاﻳﺶ:
............................................. ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ: ........................................................ در ............ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ: ..................... را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و
رﺗﺒﻪ اول داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ورودي ﺧﻮد(رﺗﺒﻪ ........... از ............ ﻧﻔﺮ) ﺑﻮده و در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﭼﻬﺎرم داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ/ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه: ........................................................ ﺗﺎرﻳﺦ: ............................. اﻣﻀﺎء:  

ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ:   
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد از آﻗﺎي / ﺧﺎﻧﻢ ................................ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره ................................. ﻣﻮرخ .............................. ﺷﻮراي ﮔﺮوه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤـﻲ- ﺗﺨﺼﺼـﻲ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪ / ﻧﮕﺮدﻳﺪ (ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﮔﺮوه ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ).  
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه: .................................................................... ﺗﺎرﻳﺦ: ....................................................... اﻣﻀﺎء 

دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن:  
ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗـﺎي/ ﺧـﺎﻧﻢ ........................................... داﻧﺸـﺠﻮي ﻣﻘﻄـﻊ ﻛـﺎر ﺷﻨﺎﺳـ   ﻲ رﺷـﺘﻪ: ................................... ﮔـﺮاﻳﺶ: ..................................         
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ....................................... ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺪون ﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن  در رﺷـﺘﻪ: ....................................         
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره ........................ ﻣﻮرخ ................................. ﮔﺮوه .............................. در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه وآﻣﻮزش ﻛﻞ داﻧﺸﮕﺎه داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ............... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه و آﻣﻮزش ﻛﻞ داﻧﺸﮕﺎه رﺗﺒﻪ ي اول داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ورودي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺬا ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻂ اﺑﻼﻏﻴﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﺷﻮراي داﻧﺸﮕﺎه را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ / ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮوه اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن: .......................................... ﺗﺎرﻳﺦ: ................................... اﻣﻀﺎء: 
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت:............................................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ 
دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎنﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻬﻤﻴﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮري و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻛﺸﻮري ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺒﺘﻜﺮ و ﻧﻮآور ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ  
ﺗﻘﺎﺿﺎي داﻧﺸﺠﻮ:  
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ آﻗﺎي / ﺧﺎﻧﻢ ................................. داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ/ داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه: ........................... در رﺷﺘﻪ:............................ ﮔﺮاﻳﺶ: ............................... ﺑﺎ
ﻣﻌﺪل ﻛﻞ: ....................؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎم داﻧﺸﺠﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮري / رﺗﺒﻪ اول ﻛﺸﻮري ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺒﺘﻜﺮ و ﻧﻮآور ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺷﺎﻫﺪ
و اﻳﺜﺎرﮔﺮ؛ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ 21/3536 ﻣﻮرخ 86/6/31 وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري؛ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘـﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ رﺷـﺘﻪ  
...................................... ﮔﺮاﻳﺶ .................................. را دارم. ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ (ﺷﺎﻣﻞ:1- ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﺸـﻮر  ي/
رﺗﺒﻪ اول ﻛﺸﻮري ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺒﺘﻜﺮ و ﻧﻮآور ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ) ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻـﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ و ﻣ  ــــﺪارك اراﺋـــﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮم ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 90/6/1 داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻲ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮرد اﺧﺬ ﭘﺎﺳﺦ، ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﻤـﺎﻳﻢ و 
ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐـــﺎﻳﺮت ﻳﺎ ﻧﻘﺼﻲ در ﻣــﺪارك، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑـﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧـﺐ رﻓﺘـﺎر   
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺬﻳﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺎرﻳﺦ: .....................................               اﻣﻀﺎء :  

ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ:    
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ               
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻗﺎي/ ﺧﺎﻧﻢ ........................................... داﻧﺸﺠﻮي دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ: ............................ ﮔﺮاﻳﺶ: .................................. ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ:
.................. ﺟﺰو 15% ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودي ﺧﻮد(رﺗﺒﻪ ........از ........... ﻧﻔﺮ) ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ............ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در 
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ................................. داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ اﻣﻮرآﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه: .......................................... ﺗﺎرﻳﺦ: ............................... اﻣﻀﺎء:  
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن   
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻗﺎي/ ﺧﺎﻧﻢ .......................................... دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ رﺷـﺘﻪ  : ........................................ ﮔـﺮاﻳﺶ: ...................................................... ﺑـﺎ 
ﻣﻌﺪل ﻛﻞ: .................. ﺟﺰو 15% ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ورودي ﺧﻮد ﺑﻮده( رﺗﺒﻪ .... از .... ﻧﻔـﺮ) و در ﺗـﺎرﻳﺦ  .................... ﺑـﺎ ﮔﺬراﻧـﺪن  ...............
ﻧﻴﻤﺴﺎل, داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه: ...................................... ﺗﺎرﻳﺦ: ...................... اﻣﻀﺎء:  
ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس  
آدرس: ................................................................................................................................................................................................................... 
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ................................... ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه: ................................................    
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ  
دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن


تگ ها ﭘﺬﻳﺮش بدون آزمون ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

پر بازدیدترین پذيرش بدون کنکور

خبرنامه - شبکه های اجتماعی