پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran

کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 95 نتایج ارشد 95 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 95 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 95 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 اخبار دانشگاهی کشور / زبان           02 امرداد 1392 - 24 July 2013


آغاز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻋﻤﻮمی وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ از اول مهر ماه

مرکز سنجش آموزش پزشکي زمان ثبت نام نوزدﻫﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ (MHLE) را اعلام کرد.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي ﻣﻜﺮر داوﻃﻠﺒﺎن، ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ آزﻣﻮن MHLE در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري برگزار مي شود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن دکتري تخصصي (Ph.D) وزارت بهداشت در 12 ﻣﻬﺮﻣﺎه، داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖ در اين آزﻣﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺪرك زﺑﺎن ﺧﻮد را در ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك دکتري در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ارﺳﺎل کنند.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ دوره آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ (MHLE) از ﺳﺎﻋﺖ 18 روز دوﺷﻨﺒﻪ اول مهرماه آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻣﺤﺾﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 100 ﭘﺮﺳﺶ در ﺳﻄﺢ آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎﻓﻞ (ﺷﺎﻣﻞ درك ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻨﻴﺪاري، واژﮔﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎر و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و درك ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎري) و داراي 100 ﻧﻤﺮه (ﺑﺪون ﻧﻤﺮهي ﻣﻨﻔﻲ) اﺳﺖ.

ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن از روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 16ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 92 از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد و ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻼم و ﺑﺮروي ﻛﺎرت درج مي شود. آزﻣﻮن در روز پنجشنبه 18 مهرماه برگزار مي شود.

ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از ﺳﺎﻋﺖ 18 روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 23 ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 1392 از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺖ.

تگ ها ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻋﻤﻮمی ثبت نام آزمون زبان آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻋﻤﻮمی وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ
موسسه پژوهش MBA
ترجمه تخصصی دانشگاهی
مقاله نویسی ISI

خبرنامه - شبکه های اجتماعی

آمار سایت